Toimintaperiaatteet

Tavoitteena koko toimialan kehittäminen

Koulutusjohtamisen instituutin toiminnan tarkoitus on kiteytetty strategiassa seuraavasti

 

Koulutusjohtamisen instituutin perustehtävä on kehittää koulutusjohtajuutta niin, että koulutusalan toimijat onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla tehtävässään. Tällä tavalla instituutti on omalta osaltaan edesauttamassa koko yliopiston koulutuspoliittista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa.

Toteuttaakseen perustehtäväänsä instituutti järjestää oppilaitosten johdon perus-, aine-, maisteri- jatko- ja täydennyskoulutusta. Rehtorin kelpoisuuden saat suorittamalla instituutin perusopinnot eli opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, 2§) mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot. Koulutuksen lisäksi instituutti harjoittaa koulutusta tukevaa tutkimusta ja toteuttaa erilaisia maakunnallisia, seutukunnallisia sekä kunta- ja koulukohtaisia  koulutus- ja kehittämishankkeita. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on kiinteä ja luonteva osa instituutin toimintaa. Instituutti toimii yhteistyöverkostona niin Jyväskylän yliopiston sisällä kuin instituutin oman kouluttaja- ja tutkijaverkoston, yhteistyöoppilaitosten ja -seutukuntien, eri tason päättäjien sekä laajan kansainvälisen verkoston toimijoiden kesken.

 

Koulutusfilosofiamme kulmakiviä ovat

 • eettisten näkökulmien korostaminen
 • ongelmien tunnistaminen ja niiden omaehtoinen ratkaiseminen
 • ammattisuuntautuneisuus: oman käyttöteorian luominen rakentamalla silta teoreettisten opintojen, käytännön työn ja henkilökohtaisen kehittymisen välille
 • avoimet koulutusväylät: opiskelijalla, joka on suorittanut esimerkiksi kasvatusalan PD-tutkinnon, on mahdollisuus syventää osaamistaan aine-, maisteri- tai jatko-opinnoissa

Koulun ja oppilaitoksen rehtori on sekä tulosvastuullinen yksikkönsä että koulun sisäisen ja ulkoisen verkoston johtaja - rehtorilta edellytetään hyvää osaamista niin management- kuin leadership-alueelta.

Management

 • lainsäädännön, opetushallinnon ja julkisen päätöksenteon tunteminen
 • talous- ja henkilöstöhallinnon osaaminen
 • toimintaympäristön tunteminen ja sen muutosten ennakoiminen
 • toimintaympäristön muutosten edellyttämien toimenpiteisiin pystyminen strategisen ajattelun, kehittämisen ja johtamisen avulla
 • sosiaalisten ja organisaatioiden verkostojen ja sidosryhmien yhteistyön hallinta

Leadership

 • kestävän arvopohjan luominen
 • henkilöstöjohtaminen, henkilökunnan ja opiskelijoiden motivointi
 • toimintakulttuurin kehittäminen
 • vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • itsensä johtaminen

Opinnot on tarkoitettu

 • kaikille koulutusjohtamisen alalla työskenteleville ja alalle tähtääville kuten opettajille, tiimijohtajille sekä vara- ja apulaisrehtoreille
 • jo yksikköjen johtajina tai rehtoreina toimiville
 • konsernien johtajille kuten sivistysjohtajille
 • kaikkien koulutusmuotojen edustajille
 • opetushallinnon asiantuntijoille

Opiskelussa on oleellista oppijan oma aktiivisuus, kokemuspohja sekä vuorovaikutus toisten kanssa.