Ai­neen­opet­ta­ja­kou­lu­tus

Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Tutkinto-ohjelman aineena aineenopettajilla on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine.

Pedagogiset opinnot 60 op koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja opettajan pedagogisista aineopinnoista (35 op). Kasvatustieteen perusopinnot tehdään ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista. Suoraan aineenopettajakoulutukseen valitut opiskelijat tekevät kasvatustieteen perusopinnot kahden ensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana.

Pedagogiset aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Harjoittelut suoritetaan pääasiassa Normaalikoululla ja pedagogiset opinnot tehdään opettajankoulutuslaitoksessa. Pedagogisiin aineopintoihin kuuluu 15 op harjoittelua. Opinnot vaativat läsnäoloa Jyväskylässä.

Ajan­koh­taista opet­ta­jan pe­da­go­gi­siin ai­neo­pin­toi­hin syksyl­lä 2017 va­li­tuil­le opis­ke­li­joil­le

Rikosrekisteriotteen tarkistamista varten on varattu seuraavat ajankohdat, jolloin opiskelijoiden tulee käydä näyttämässä ote. Ote on esitettävä ennen harjoittelun alkua:

  • ma 4.9.2017 klo 9.00-15.00 Ruusupuiston ala-aula
  • ti 19.9.2017 klo 12-15.30 Ruusupuiston ala-aula

Opiskelija tilaa rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskuksesta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta. Tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon rikosrekisteriotetta tarvitaan (koulutukseen sisältyvä lasten parissa tehtävä harjoittelu). Ote on opiskelijalle maksuton.

Hakemuslomake löytyy seuraavasta osoitteesta:http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus/lomakkeet.html

Ajankohtaista suoraan aineenopettajankoulutukseen syksyllä 2017 valituille opiskelijoille

Infotilaisuus ke 11.10.2017 Agoran Auditorio 2 -salissa klo 14.15-16 (ensimmäisen vuoden aineenopettajaopiskelijat)

Kasvatustieteen perusopinnot vapaasti opiskeltavina opintoina (aineenopettajakoulutukseen hakemisesta kiinnostuneille)

Lue lisää kasvatustieteen perusopinnoista vapaasti opiskeltavina opintoina

 

Lisätietoja aineenopettajakoulutuksesta antavat:
Jos laitat kysymyksesi sähköpostitse käytä ensisijaisesti osoitetta: aineenopettajakoulutus(at)edu.jyu.fi

Opintoneuvonta, opiskelijavalinnat, opintosuoritusrekisteri, pedagogisten opintojen koonti:

Pirjo Nurminen, opintosihteeri
puh. 040 805 3766
s-posti: pirjo.e.nurminen (at) jyu.fi
 
Postiosoite:
Jyväskylän yliopisto
Opettajankoulutuslaitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO