11.06.2018

Aineenopettajan pedagogiset opinnot Jyväskylän yliopiston varsinaisille opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston varsinaiset opiskelijat voivat hakea suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja  myös opintojen myöhemmässä vaiheessa. Tällöin heidän tulee suorittaa tutkinto-ohjelmansa mukaista opetettavaa ainetta vähintään 50 op sekä vähintään 15 op kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen ja/tai varhaiskasvatustieteen perusopintoja. 

Jos aikomuksesi on hakea opettajan pedagogisiin aineopintoihin vuoden 2019 haussa ja aloitat kasvatustieteen perusopintojen opiskelun alusta, suositeltavaa on tehdä syksyn 2018 aikana opintojaksot KTKP020, KTKP040 ja KTKP050.
Opinto-oikeuden pedagogisiin aineopintoihin voi saada seuraavissa oppiaineissa: (Huomioi, että kaikkiin aineisiin ei ole joka vuosi kiintiötä, esimerkiksi psykologia ja terveystieto. Tarkista kulloisenkin haun vahvistetut kiintiöt hakusivulta.)

 • biologia
 • englanti
 • filosofia
 • fysiikka
 • historia
 • kemia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • terveystieto
 • liikunta
 • matematiikka
 • musiikki
 • psykologia
 • ranska
 • ruotsi
 • saksa
 • espanja
 • tietotekniikka
 • venäjä

 
Opintojen kulku ja ajoittuminen

Jos kasvatustieteen perusopintoja on tehtynä 15 op, opiskelija suorittaa kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden loppuun ennen syyslukukauden alkua. Edeltävien opintojen on oltava hyväksytysti suoritettuina ennen pedagogisten aineopintojen alkamista. Jos tehtynä on jo kasvatustieteen perusopintokokonaisuus 25 op, aloittavat opintoihin hyväksytyt opiskelijat opintonsa suoraan pedagogisista aineopinnoista syyslukukauden alussa.

Opettajan pedagogiset aineopinnot, 35 op (OPEA- koodiset kurssit ja kurssi KTK0006) suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Opinnot vaativat läsnäoloa Jyväskylässä.

Opinto-oikeuden voimassaoloaika

Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin aineopintoihin myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi. Opiskelupaikka on otettava vastaan hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Opiskelija voi kuitenkin hakea opettajankoulutuslaitokselta opintojen aloittamiseen opinto-oikeuden siirtoa (lykkäystä) vuodeksi kerrallaan kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymin perustein, joita ovat sairaus, raskaus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, varusmies-/siviilipalvelu sekä ulkomailla suoritettavat opinnot.