03.09.2018

Suoraan opettajankoulutukseen valinta

Mitä on suoraan aineenopettajakoulutukseen valinta?

Opiskelijat voivat hakea opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeutta jo oman tutkinto-ohjelmansa valintakokeen yhteydessä (tai alkusyksystä, käytäntö vaihtelee ainekohtaisesti). Tällöin hakija osallistuu soveltuvuushaastatteluun tutkinto-ohjelman valintakokeen yhteydessä. Suoraan aineenopettajakoulutukseen valinnan kautta opinto-oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin voi saada seuraavissa oppiaineissa:

Aineenopettajakoulutukseen suoraan valituilla opiskelijoilla kasvatustieteen perusopinnot (25 op) kuuluvat yhtenä erillisenä opintokokonaisuutena (sivuaineena) kandidaatin tutkintoon ja pedagogiset aineopinnot (35 op) maisterin tutkintoon. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa antavat kelpoisuuden peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen opettajan tehtäviin.

Opintojen kulku ja ajoittuminen

Opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Opettajankoulutuslaitoksessa 15 op kasvatustieteen perusopintoja (kurssit KTKP020, KTKP040 ja KTKP050) ja toisen opiskeluvuotensa keväällä 10 op (kurssit KTKP010 ja KTKP3009).

Kun opetettavan aineen opintoja on suoritettuna vähintään 50 op, voi suoraan aineenopettajakoulutukseen valittu opiskelija ilmoittautua/hakea suorittamaan opettajan pedagogisia aineopintoja viimeistään neljäntenä vuotena (OPEA -koodiset kurssit). Suoraan aineenopettajakoulutukseen valittujen opiskelijoiden on ilmoittauduttava opettajan pedagogisiin aineopintoihin opintoja edeltävän lukuvuoden marras-joulukuussa täyttämällä aineenopettajakoulutuksen hakusivulta löytyvä kulloisenkin vuoden hakulomake: haku 2019. Aineopintoihin on siis ilmoittauduttava/haettava ja saatava niihin opinto-oikeus ennen opintoihin tuloa. Valinta opettajan pedagogisiin aineopintoihin etenee valintatoimikunnan prosessina. Lisätietoja valinnan aikataulusta ja hakuedellytyksistä hakusivulta (opiskelijavalinta 2019).

Opinto-oikeuden voimassaoloaika

Opettajankoulutuksen suoravalintaoikeus  kestää 4 vuotta eli opiskelijan on ilmoittauduttava pedagogisiin aineopintoihin viimeistään 4. opiskeluvuotenaan ja opiskeltava ne viimeistään 5. opiskeluvuotena. Mikäli opiskelija ei näin tee, tulee hänen suorittaa soveltuvuushaastattelu uudelleen. Opiskelija voi kuitenkin hakea opinto-oikeutensa voimassaoloaikaan jatkoa opettajankoulutuslaitokselta kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymin perustein, joita ovat sairaus, raskaus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, varusmies-/siviilipalvelu sekä ulkomailla suoritettavat opinnot.