Tutkimus

Tällä sivulla esitellään laitoksen tutkimustoimintaa

Opettajankoulutuslaitoksessamme tehdään monialaista, soveltavaa ja teoreettista tutkimusta. Olemme sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoituneita.  Tutkimusta motivoivat muun muassa työelämän ja yhteiskunnan muutokset. Olemme mukana yhteistyökumppanina koulujen ja koulutuksen kehittämistyössä. Tutkimuksemme erityispiirteenä ovat teorian ja käytännön vuoropuhelu sekä pitkittäistutkimukset.

Tutkimuksen painopistealueet

Tiedekunnan tutkimuksen painopistealueista korostuvat erityisesti seuraavat teemat:

Oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosessien tutkimus: Tutkimme oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosesseja sekä niiden välisiä yhteyksiä. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat vuorovaikutus ryhmässä, opetuksen yhteys oppimiseen, motivaatioon ja hyvinvointiin sekä oppimisen erityispiirteet eri oppiaineissa ja yli oppiainerajojen. Lisäksi tarkastelemme oppijoiden yksilöllisiä piirteitä ja oppimispolkuja.

Opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimus: Tutkimme opettajien, opinto-ohjaajien ja muiden ohjaustyötä tekevien ammatillista kehittymistä sekä opettajankoulutuksessa että työelämässä. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat opettajien ja ohjausalan asiantuntijoiden identiteetit, käsitykset, uskomukset, toimijuus ja käytänteet.

Tulevaisuuden koulun ja oppimisympäristöjen tutkimus: Teemme tulevaisuuden koulun ja oppimisympäristöjen tutkimusta yhteistyössä eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Tutkimusta luonnehtii kehittämisorientaatio. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat yhteisöjen toimintakulttuurit, monikulttuuriset ja monimediaiset oppimisympäristöt sekä koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätietoa tutkimushankkeista...