09.10.2012

Persoonallisuuden ja sosiaalisen toiminnan kehitys keski-iässä: kulttuurien välisen vertailun näkökulma ennakoijiin, korrelaatteihin ja seurauksiin

Akatemiatutkija Katja Kokko

Projektini on Suomen Akatemian rahoittama (Nr. 118316) ja perustuu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutettuun Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development -tutkimukseen, jossa samojen ihmisten persoonallisuuden kehitystä ja sosiaalista toimintakykyä on tähän mennessä seurattu 8-vuotiaasta 42-vuotiaaksi asti. Seuraava aineistonkeruu toteutetaan v. 2009 tutkittavien ollessa 50-vuotiaita.

Projektissani on kaksi päätavoitetta: Ensinnäkin, tavoitteenani on jatkaa JYLS:n ihmisen pitkän aikavälin kehitysprosesseista saatujen tutkimustulosten vertailua pitkään jatkuneiden amerikkalaisen ja brittiläisen tutkimuksen vastaaviin tuloksiin. Olemme aloittaneet nämä eri kulttuureissa toteutettujen pitkittäistutkimusten vertailevat analyysit osana Michiganin yliopistossa Amerikassa sijaitsevaa kehityspolkujen analysointiin keskittyvää keskusta (Center for the Analysis of Pathways from Childhood to Adulthood; CAPCA). Tämän keskuksen toimintaan on valittu mukaan 20 pitkittäistutkimusta. Vertailut koskevat esimerkiksi koulutuspolkujen ja ammattillisen uran ennustettavuutta, aggressiivisen käyttäytymisen jatkuvuutta lapsuudesta keski-ikään ja siirtymistä sukupolvelta toiselle ja alkoholin liikakäytön ennustekijöitä. JYLS-aineiston avulla analysoidaan myös erityisiä keski-iän kehitykseen liittyviä kysymyksiä, erityisesti suotuisaa kehitystä. Näihin aihealueisiin liittyvien tutkimustulosten odotetaan tuottavan arvokasta tietoa siitä, ovatko ihmisen lapsesta keskiaikuisuuteen ulottuvat kehitysprosessit yleistettävissä kulttuurista toiseen ja heikosti tunnetuista aikuisiän kehityksen erityispiirteistä. Toisena tavoitteenaani on toteuttaa JYLS-tutkimuksen seuraava aineistonkeruu vuonna 2009 tutkittavien saavuttaessa 50 vuoden iän. Viisikymmentävuotiaiden tutkiminen puolestaan lisää ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka selittävät kypsän aikuisiän hyvää psykologista ja sosiaalista toimintakykyä.

Projektini tekee kiinteää yhteistyötä JYLS-tutkijoiden kanssa ja aihealueiden parissa työskentelee myös opinnäytetöiden tekijöitä ja tutkimusavustajia.

Valikoidut julkaisut (5 kpl):

Kokko, K., Pulkkinen, L., Mesiäinen, P., & Lyyra, A.-L. (2008). Trajectories based on postcomprehensive and higher education: Their correlates and antecedents. Journal of Social Issues, 64, 59-76.

Kokko, K. & Pulkkinen, L. (2000). Aggression in childhood and long-term unemployment in adulthood: A cycle of maladaptation and some protective factors. Developmental Psychology, 36, 463-472.

Kokko, K. & Pulkkinen, L. (2005). Stability of aggressive behavior from childhood to middle age in women and men. Aggressive Behavior, 31, 485-497.

Kokko, K., Pulkkinen, L., Huesmann, L. R., Dubow, E. F., & Boxer, P. (painossa oleva käsikirjoitus). Intensity of aggression in childhood as a predictor of different forms of adult aggression: A two-country (Finland and United States) analysis.

Kokko, K. (2006). Unemployment and psychological distress, and education as a resource factor for employment. In L. Pulkkinen, J. Kaprio, & R. Rose (Eds.), Socioemotional development and health from adolescence to adulthood (pp. 306-327). New York, NY, US: Cambridge University Press.

 

 

Lisätietoja:

Katja Kokko, Y33 253, puh. 040 805 3500, katja.kokko(at)psyka.jyu.fi