16.10.2012

Kotimaiset julkaisut

Publications in Finnish based on the JYLS data

Suomenkieliset julkaisut Lapsesta aikuiseksi –aineistoon perustuen

 

Fadjukoff, P. 2009. Identiteetti persoonallisuuden kokoavana rakenteena. Teoksessa R.-L. Metsä-pelto ja T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset piirteet. Juva: PS-kustannus, 179–193.

Fadjukoff, P. 2008. Identiteetti ihmisen voimavarana. Ryhmätyö 1 (37), Feldt, T., Mäkikangas, A., & Kokko, K. (2005). Persoonallisuus ja työhyvinvointi. Teoksessa U. Kinnunen, T. Feldt, & S. Mauno (toim.) Työ leipälajina - Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet (s. 75-94). Jyväskylä: PS-kustannus.

Hämäläinen, M., Pulkkinen, L., Allik, J., & Pulver, A. (1994). NESTA-persoonallisuustestin standardointi ’viiden suuren’ persoonallisuuden piirteen arvioimiseksi. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, 327.

Immonen, M., & Kokko, K. (2008). Epänormatiivisten elämäntapahtumien ajoittuminen aikuisiässä ja yhteydet psykologiseen hyvinvointiin. Psykologia, 43, 4–17.

Juujärvi, P., & Nummenmaa, L. (2004). Emootiot, emootion säätely ja hyvinvointi. Psykologia, 39, 59-66.

Kettunen, N., Krats, S. & Kinnunen, U. (1996). Parisuhde ja lasten kasvattaminen. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 74-89). Jyväskylä: Atena.

Kinnunen, M-L. & Pulkkinen, L. (2003). Kulttuuriharrasteet kehityksen ja hyvinvoinnin voimavarana. http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tekstit/konferenssit/kulttuurienergia/kulttuuriharrasteet (8.2.2010).

Kinnunen, U. (1996). Lamasta selviytyminen. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 122-131). Jyväskylä: Atena.

Kinnunen, U. (1996). Työn ja perheen vuorovaikiutus. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 46-73). Jyväskylä: Atena.

Kinnunen, U., Feldt, T., Rantanen, J., & Pulkkinen, L. (2005). Työn ja perheen vuorovaikutus: Menetelmä kielteisen ja myönteisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Psykologia, 40, 43-52.

Kinnunen, U., Rytkönen, O., Miettinen, N., & Pulkkinen, L. (2000). Persoonallisuus ja parisuhde: persoonallisuuden piirteet parisuhteen laadun ja pysyvyyden ennustajina. Psykologia, 35, 332-345.

Kokko, K. (1996). Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.), Lapsesta aikuiseksi (s. 132-145). Jyväskylä: Atena.

Kokko, K. (1999). Lapsuuden aggressiivisuus ja aikuisiän pitkäaikaistyöttömyys: riskitekijät ja suojaavat vaikutukset. Teoksessa M. Kuorelahti & R. Viitanen (toim.), Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun B nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot (s. 31-35). Nuoran julkaisuja nro 14. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Kokko, K. (2000). Pitkäaikaistyöttömyyttä ennakoivat tekijät ja pitkäaikaistyöttömyyden yhteydet psyykkiseen pahoinvointiin. Nuorisotutkimus, 18, 8-16.

Kokko, K. (2001). Pitkäaikaistyöttömyyden ennakoijia ja seurauksia. Psykologia, 36, 393-397.

Kokko, K. (2004). Kehityspolkuanalyysi tilastollisena menetelmänä: soveltajan näkökulma. Psykologia, 39, 424-433.

Kokko, K. (2005). Eräitä näkökulmia epälineaarisuuteen: kehitystä lapsesta aikuiseksi.  Psykologia, 40, 552-558.

Kokko, K. (2005). Työttömyys ja psyykkinen pahoinvointi: altistumista ja seurauksia. Teoksessa U. Kinnunen, T. Feldt, & S. Mauno (toim.) Työ leipälajina - työhyvinvoinnin psykologiset perusteet (s. 200-227). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokko, K. (2009). Aggressiivisuus persoonallisuuteen liittyvänä toimintatapana. Teoksessa R.-L. Metsäpelto, & T. Feldt (toim.), Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet (s. 159–175). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokko, K. (2010). Mitä on keskiaikuisiän hyvä psykologinen toimintakyky [What is good psychological functioning in mid-adulthood]? Psykologia, 45, 300–315.

Kokko, K. & Pulkkinen, L. (1997). Työttömien psyykkinen selviytyminen ja sen kehityksellinen tausta. Psykologia, 32, 349-359.

Kokko, K., & Pulkkinen, L. (2001) Lapsesta aikuiseksi - miten ehkäistä työelämästä syrjäytymistä? Tieteessä tapahtuu, 5, 29-34.

Kokko, K., Pulkkinen, L., & Ohranen, M. (1998). Pitkittäistutkimuksen näkökulma työuran kehitykseen. Teoksessa Nuoret ja työ  (s. 17-25). Helsinki: Työterveyden Edistämisyhdistys ry.

Kokkonen, M. (1996). Tunteiden kokemisesta tunteiden kohtaamiseen. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 191-205). Jyväskylä: Atena.

Kokkonen, M. & Kinnunen, M-L. (2009). Tunteiden säätelyssä persoonallisuus pelissä. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.), Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet (s.145-158). PS-kustannus.

Kokkonen, M. & Kinnunen, M-L. (2008). Tunteiden säätely terveyden osatekijänä. Suomen Lääkärilehti.

Kokkonen, M. & Pulkkinen, L. (1996). Tunteet ja niiden säätely. Psykologia, 31 (6), 404-411.

Korkalainen, A., & Kokko, K. (2008). Psykologinen näkökulma aikuisiän hyvinvointiin ja siihen kytkeytyviin tekijöihin. Psykologia, 43, 261–276.

Merikallio-Pajunen, A., Rönkä, A., & Pulkkinen, L. (1996). Alkoholinkäyttö. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 146-157). Jyväskylä: Atena.

Metsäpelto, R-L. (2004). Lastenkasvatus ja sen yhteys vanhemman persoonallisuuden piirteisiin. Psykologia, 39, 244-248.

Metsäpelto, R. L., & Pulkkinen, L. (2004). Vanhempien kasvatustyylit ja psykososiaalinen toimintakyky. Psykologia, 39, 212-221.

Metsäpelto, R-L. & Rantanen, J. (2009). Persoonallisuudenpiirteet ihmisten samanlaisuuden ja erilaisuuden kuvaajina. Teoksessa: R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.), Persoonallisuuden psykologiset perusteet (s. 71-90). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Mustonen, A. (1996). Median yksilölliset merkitykset. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 206-216). Jyväskylä: Atena.

Perttula, J. (1996). Ihminen elämäntilanteensa kokijana. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 217-231). Jyväskylä: Atena.

Perttula, J. (2001). Olenko onnellinen? Psykologista tunnustelua suomalaisen aikuisen onnellisuudesta. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pitkänen, L. (1970). Lasten aggressiivisista ja epäaggressiivisista tottumuksista. Psykologia, 5, (1), 17-26.

Pitkänen, L. (1974). Lapsi ja väkivalta I. Keskisuomalainen 27.9.1974

Pitkänen, L. (1974). Lapsi ja väkivalta II. Keskisuomalainen 28.9.1974.

Pitkänen, L., & Kanto, R. (1974). Aggressivinen nuori. Nuorisotyö, 28, (4), 8-11.

Pitkänen, T., & Pulkkinen, L. (2003). Onko alkoholin käytön alaikäraja tuulesta temmattu? In J. Heinonen, H. Alho, J. Lindeman, K. Raitasalo & R. Roine (toim.) Tommi 2003. Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja. Helsinki: Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry.

Pitkänen, T., & Pulkkinen, L. (2012). Nuoruusiän käyttäytymisen yhteys alkoholin ongelmakäyttöön keski-iässä. Teoksessa J. Heinonen (toim.), Kuin kala verkossa: Ihminen ja alkoholi (s. 50-59). Tallinna: Prometheus. ISBN 978-952-5718-28-7.

Pulkkinen, L. (1977). Kotikasvatuksen psykologia. Jyväskylä: Gummerus, 1977.

Pulkkinen, L. (1981). Lapsen ja nuoren sosiaalinen kehitys. Tiede 2000, (4), 5-10.

Pulkkinen, L. (1981). Nuoret tarvitsevat enemmän opastusta alkoholin suhteen. Keskisuomalainen 31.12.1981, 2.

Pulkkinen, L. (1981). Nuorten rikoksentekijäin kasvutaustassa yhteisiä piirteitä. Helsingin Sanomat, Alakerta 5.4.1981.

Pulkkinen, L. (1981). Nuorten rikoksentekijäin kehitystaustaa. Ryhmätyö, 10, (4), 25-27.

Pulkkinen, L. (1982). Nuorten tupakoinnin ja alkoholinkäytön ennustettavuus ja jatkuvuus. Alkoholipolitiikka, 47, (3), 139-146.

Pulkkinen, L. (1982). Nuorten tupakointi ja alkoholinkäyttö. Research Reports from the National Board of Health, No. 2.

Pulkkinen, L. (1983). Kotikasvatuksen merkityksestä lapsen kehitykselle. Kotitalous, 47, (7-8), 4-10.

Pulkkinen, L. (1983). Rikollisen käyttäytymisen ennustettavuus. Psykologia, 18, (1), 3-10.

Pulkkinen, L. (1984). Nuoret ja kotikasvatus. Helsinki: Otava.

Pulkkinen, L. (1985). Nuoret ja kotikasvatus. Teoksessa L. Norros (toim.), Studia Generalia, Helsingin yliopisto, kevät 1984 (ss. 69-86).

Pulkkinen, L. (1987). Näköaloja aikuistumiseen. Ryhmätyö, 16, 10-15.

Pulkkinen, L. (1988). Kuka tarvitsee televisioväkivaltaa? In J. Kytömäki & S. Paananen (Eds.), Televisio ja väkivalta - Suomalaisia näkökulmia (ss. 161-174). Helsinki: Finnish Broadcasting Company, Series B No. 5.

Pulkkinen, L. (1988). Nuoren aikuisen elämänrakenne. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, No. 293.

Pulkkinen, L. (1988). Nuoren persoonallisuuden kehitys. Teoksessa J.-E. Ruth & P. Niemelä (toim.) Ihmisen elämänkaari (ss. 75-89). Helsinki: Otava.

Pulkkinen, L. (1988). Sosiaaliset taidot edistävät selviytymistä elämässä. Futura, 7, (3), 33-39.

Pulkkinen, L. (1988). Tupakointi nousussa nuorten eri ikäryhmissä. Artikkeli, Helsingin Sanomat 19.4.1988.

Pulkkinen, L. (1989). Miten aggressiiviset lapset varttuvat. Lapsen maailma, 48, (1), 15-18.

Pulkkinen, L. (1989). Sosiaalinen verkosto. Sosiaaliviesti, 1, 36-40.

Pulkkinen, L., & Iso-Ilomäki, P. (1989). Nuori äiti. Suomen Kasvatustieteellinen Aikakauskirja Kasvatus, 20, 121-129.

Pulkkinen, L. (1993). Lasten ja nuorten käyttäytymispiirteet nuorten aikuisten terveyden ennakoijina. Psykologia, 28, 4-9.

Pulkkinen, L. (1994). Emootion säätely kehityksessä. Psykologia, 29, 6, 404-418.

Pulkkinen, L. (1994). Millaista lastenkasvatusta nykytutkimus suosittelee? Teoksessa J. Virkki (toim.), Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin (ss. 26-45). Helsinki: WSOY.

Pulkkinen, L. (1995). Persoonallisuuden kehitys lapsuudesta aikuisuuteen. Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.), Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan (s. 297-310). Porvoo: WSOY.

Pulkkinen, L. (1996). Asosiaalinen ratautuminen. Psykologia, 31, 4-8.

Pulkkinen, L. (toim. yhdessä U. Kinnusen, M. Kokkosen ja A. Röngän kanssa) (1996). Lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä: Atena.

Pulkkinen, L. (1996). Kasvaminen aikuiseksi. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 14-28). Jyväskylä: Atena.

Pulkkinen, L. (1996). Oman elämän hallinnantuntu ja terveys. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 172-190). Jyväskylä: Atena.

Pulkkinen, L. (1996). Sosiaalinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 29-44). Jyväskylä: Atena.

Pulkkinen, L. (1997). Miten saada lapsi ja nuori mieltämään terveys tärkeäksi ja tavoitteelliseksi elämänarvoksi? Julkaisussa: Suomalainen strategia nuorten terveyden ja savuttomuuden edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1997:10, 28-34.

Pulkkinen, L. (1998). Elämän teemat parhaassa aikuisiässä. Teoksessa P. Kauranen (toim.), Academia Scientiarum Fennica: Vuosikirja 1997 (s. 119-126). Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy.

Pulkkinen, L. (1998). Ihmisen kehitystä koskevan tiedon sovellettavuudesta. Psykologia, 33, 113-121.

Pulkkinen, L. (2002). Mukavaa yhdessä: Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys. PS-Kustannus: Jyväskylä.

Pulkkinen, L. (2003). Lapsuusiän kasvatusilmapiiri ja aikuisiän sosiaalinen toimintakyky. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 119, 1801-1803.

Pulkkinen, L. (2005). Perustutkimuksesta tiedon soveltamiseen. Psykologia, 40, 307-316.

Pulkkinen, L. (2006). Vaikuttaminen yhteiskunnallisen toimijuuden kautta: Esimerkkinä eheyttävä koulupäivä. Julkaisussa Sivistystä ei voi tuoda: Tutkijapuheenvuoroja kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vaikuttavuudesta (s. 29-33). (Rep. No. 5). Helsinki: Suomen Akatemia.

Pulkkinen, L. (2006). Aikuisuus. Teoksessa J-E. Nurmi, T. Ahonen, H. Lyytinen, P. Lyytinen, L. Pulkkinen & I. Ruoppila, Ihmisen psykologinen kehitys (s. 160-205). Helsinki: WSOY.

Pulkkinen, L., Fadjukoff, P., & Kuronen, K. (2002). Aikuisten ristiriitaisesta suhtautumisesta kirkkoon. Uskonto ja viestintä, Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2002 (s. 223-241). Helsinki, Helsingin yliopisto: Yliopistopaino.

Pulkkinen, L., Fyrstén, S., Kinnunen, U., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T., & Kokko, K. (2003). 40+  Erään ikäluokan selviytymistarina. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, No. 349.

Pulkkinen, L., & Hämäläinen, M. (1992). Lasten psykososiaalisten ongelmien varhainen havaitseminen ja ennaltaehkäisyn mahdollisuudet pitkittäistutkimuksen valossa. Julkaisussa Häiriintyneen lapsen ja nuoren asema suomalaisessa yhteiskunnassa (s. 28-43). Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita, 13.

Pulkkinen, L., & Kallio, E. (1988). Nuoren aikuisen suhde tupakointiin. Reports from the National Board of Health, No. 7

Pulkkinen, L., Kallio, E., & Romo, E. (1988). Nuorten aikuisten alkoholinkäyttötottumukset ja niiden taustaa. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja No. 302.

Pulkkinen, L., & Kokko, K. (1996). Keskeiset elämänsisällöt aikuisiässä. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 103-120). Jyväskylä: Atena.

Pulkkinen, L. & Kokko, K. (toim.) (2010). Keski-ikä elämänvaiheena. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 352. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3894-9

Pulkkinen, L., & Pitkänen, T. (2002). Nuorten alkoholinkäyttö aikuisiän alkoholiongelmien ennustajana. Tiimi, päihdehuollon erikoislehti, 5, 4-7.

Pulkkinen, L., & Rönkä, A. (1993). Ongelmajuominen nuoressa aikuisiässä ja sen kehitystaustaa. Alkoholipolitiikka, 58, (2), 90-102.

Pulkkinen, L., Rönkä, T., Feldt, T., Kinnunen, M-L., & Kokko, K. (2005). Työuran ja hyvinvoinnin kehityspolkuja. Helsinki: Työterveyslaitos.

Pulkkinen, L., Savioja, K., Juujärvi, P., Kokkonen, M., & Metsäpelto, R.-L. (2000). Emootion ja käyttäytymisen säätelyn tutkimus: tutkimusprojektin kuvaus. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, 344.

Rantanen, J. (2009). Lectio praecursoria: Työn ja perheen yhteensovittaminen persoonallisuuden ja pitkittäistutkimuksen valossa. Psykologia, 44, 290-295.

Rantanen, J. & Kinnunen, U. (2005). Työn ja perhe-elämän vuorovaikutus. Teoksessa: U. Kinnunen, T. Feldt & S. Mauno (toim.), Työ leipälajina - Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet (s. 227-262). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Rönkä, A. (1996). Kun ongelmat kasautuvat. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 158-170). Jyväskylä: Atena.

Rönkä, A., Kokko, K., & Ohranen, M. (1996). Työurat lama-aikana: pitkittäistutkimuksen näkökulma. Työelämän tutkimus, 7, 35-37.

Rönkä, A., Ohranen, M., & Kokko, K. (1996). Ketä lama kosketti? Aikuisten työurien seuranta v. 1986-1995. Kasvatus, 27, 463-477.

Sinkkonen, M. & Kinnunen, U. (2006). Vapaa-aika ja tyytyväisyys elämään. Teoksessa L. Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi (s. 90-102). Jyväskylä: Atena.

Sinkkonen, M., & Pulkkinen, L. (1996). Elämänrakenne parhaassa aikuisiässä. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, 333.

Suomalainen, S., Kokkonen, M., & Pulkkinen, L. (2004). Neuroottisuus ja mustasukkaisuus parisuhteen laadun heikentäjinä. Psykologia, 39, 370-381.

Tirkkonen, A., Kokkonen, M., & Pulkkinen, L. (2004). Tunteiden säätelyn siirtyminen vanhemmilta lapsille lapsilähtöisen vanhemmuuden välityksellä. Psykologia, 39, 46-58.