21.09.2015

Kytkennät muihin tutkimusprojekteihin

Takaisin

Professori Lea Pulkkinen on osallistunut 1990-luvun alusta kaksosten sosiaalisen käyttäytymisen ja kehityksen seurantatutkimukseen (FinnTwin12) - tästä linkki- (Kaprio, 2006; Rose, 2006). Tutkimuksen johtajana on ollut professori Richard Rose Yhdysvalloista ja toisena päätutkijana on ollut professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselta. Kaksosten sosioemotionaalista kehitystä ja siihen vaikuttavia geneettisiä tekijöitä on tutkittu JYLS:n yhteydessä kehitetyssä emootioiden ja käyttäytymisen säätelyn mallin viitekehyksessä (Vierikko, Pulkkinen & Rose, 2006).

Sosioemotionaalista kehitystä koskevia tutkimustuloksia on sovellettu lasten kehityksen tukemiseen Mukava-hankkeessa, jonka toteuttamiseen tarvittava aloite tuli eduskunnan taholta. Hankkeen yhteydessä on kehitetty eheytetyn koulupäivän malli Sitran myöntämän rahoituksen tuella.

Tämä työ johti yhteistyöhön eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa, joka kutsui Lea Pulkkisen arvioimaan tieto- ja viestintätekniikan vaikutusta sosiaaliseen pääomaan erityisesti lasten ja nuorten kannalta. Työn tuloksena valmistui kaksi katsausta: Pekonen, O., & Pulkkinen, L. (2002). Sosiaalinen pääoma ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys. Esiselvitys. Tulevaisuusvaliokunta, Teknologian arviointeja 11. Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2002. Helsinki: Edita Prima Oy; and Mustonen, A., & Pulkkinen, L. (2003). Sosiaalinen alkupääoma ja tietotekniikka. Loppuraportti. Tulevaisuusvaliokunta. Teknologian arviointeja 14. Eduskunnan kanslian julkaisu 1/2003 Helsinki: Edita Prima Oy.

JYLS-tutkimus on vuodesta 2003 lähtien mukana pitkittäistutkimusten tulosten vertailussa, jota koordinoi Michiganin yliopistossa sijaitseva kehityspolkujen analysointiin keskittyvä keskus (Center for the Analysis of Pathways from Childhood to Adulthood: CAPCA). Tämän keskuksen toimintaan on valittu mukaan yhteensä noin 20 tunnettua pitkittäistutkimusta USA:sta, Kanadasta, Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Suomesta (JYLS). Keskuksen tärkeimpänä tavoitteena on vertailla ihmisen kehityksestä lapsuusiästä aikuisikään saatuja tuloksia eri tutkimusaineistoissa ja eri kulttuureissa. Tämä vertailu lisää ymmärrystä siitä, onko ihmisen psykologisessa ja sosiaalisessa kehityksessä yleisiä lainalaisuuksia vai onko kehitys sidoksissa siihen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja ajanjaksoon, jossa ihmiset elävät. JYLS-tutkimus, jota edustavat professori Lea Pulkkinen ja dosentti Katja Kokko, on ollut mukana mm. vertailuissa, jotka koskevat aggressiivisen käyttäytymisen jatkuvuutta lapsuudesta keski-ikään, keski-iän ammattiaseman ennakoimista ja alkoholin käytön kehitystä. Alkoholin käyttöön liittyviin analyyseihin on osallistunut JYLS:n edustajana myös FT Tuuli Pitkänen.