19.10.2006

Lapsesta aikuiseksi

Pulkkinen, L. (toim.) (1996). Lapsesta aikuiseksi. [From childhood to adulthood. In Finnish] Jyväskylä: Atena. Toimituskunnan muut jäsenet: Kinnunen, U., Kokkonen, M., & Rönkä, A.
Kirja esittelee persoonallisuuden ja sosiaalisen kehityksen pitkittäistutkimuksen tuloksia erityisesti aikuisiässä, 27-vuotiaasta 36-vuotiaaksi. (The book presents results of The Jyväskylä Study of Personality and Social Development especially in adulthood, from age 27 to 36.)

Kolmekymmentä vuotta jatkunut seurantatutkimus kansakoulun toisluokkalaisten varttumisesta aikuisiksi on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Sadat 36-vuotiaat haastatellut ovat saavuttaneet kulminaatiovaiheen ja vakiinnuttaneet oman elämäntyylinsä, jonka vertaaminen vuosikymmenien aikana kertyneeseen aineistoon antaa kattavan ja monipuolisen kuvan elämänkaaren muotoutumisesta.

Perheen perustaminen, ammatin ja työpaikan hankkiminen ovat tapahtuneet murrosajan Suomessa, perinteiden ja tapojen menetettyä merkitystään ja yksilöllisten valintojen yleistyessä.
 


Lapsesta aikuiseksi on tiivis psykologinen ja yhteiskunnallinen läpileikkaus aikuisten arjesta ja pyrkimyksestä elämänhallintaan. Kymmenien tutkijoiden työ on tiivistetty tietokirjaksi, joka on kuvaus suomalaisesta elämänmuodosta ja oppikirja käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille.

Akatemiaprofessori Lea Pulkkisen vuonna 1968 aloittama tutkimus on hänen johdollaan kasvanut merkittäväksi kansainvälistä huomiota saaneeksi suomalaiseksi pioneerityöksi. Sitä toteutetaan Ihmisen kehityksen ja sen riskitekijöiden tutkimusyksikössä, joka vuonna 1996 on valittu tutkimuksen huippuyksiköksi.
Sisältö:

ALKUSANAT

OSA I: TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1. KASVAMINEN AIKUISEKSI [Growing up to adulthood] (Lea Pulkkinen)
  Elämänkaaren näkökulma
  Kehitys aikuisiässä
  Lapsesta aikuiseksi -tutkimus


2. SOSIAALINEN KEHITYS LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA [Social development in childhood and adolescence] (Lea Pulkkinen)

  Lasten ja nuorten sosiaalinen käyttäytyminen
  Kehitystä suuntaavia tekijöitä


OSA II: VAKIINTUNUT AIKUISIKÄ


3. TYÖN JA PERHEEN VUOROVAIKUTUS
[The work-family interface] (Ulla Kinnunen)

  Työ elämänalueena
  Työ ja perhe vuorovaikutuksessa
  Työ ja perhe-elämä


4. NAISEN TYÖURA JA PERSOONALLISUUS [Woman´s working career and personality] (Minna Ohranen)

  Naisten työuratutkimuksesta
  Työura ja persoonallisuus
  Naisten työhön kiinnittyminen

5. PARISUHDE JA LASTEN KASVATTAMINEN [Marital relationship and child rearing] (Nanna Kettunen, Sari Krats ja Ulla Kinnunen)

  Parisuhde
  Lastenkasvatus
  Vanhemmuus

6. VAPAA-AIKA JA TYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN [Leisure time and life satisfaction] (Merja Sinkkonen ja Ulla Kinnunen)

  Vapaa-ajan monet merkitykset
  Miesten ja naisten ajankäyttö
  Arvostusten pysyvyys

7. KESKEISET ELÄMÄNSISÄLLÖT AIKUISIÄSSÄ [Important things in people´s lives in adulthood] (Lea Pulkkinen ja Katja Kokko)

  Elämänsisällöt kehitysvaiheen kuvaajana
  Elämänsisältöä motivoivat tekijät
  Persoonalliset tyylit ja elämänteemat
  Johtopäätökset


OSA III: ELÄMÄNKULUN YLÄ- JA ALAMÄET

8. LAMASTA SELVIYTYMINEN [Coping with economic stress] (Ulla Kinnunen)
  Lama ja taloudellinen stressi
  Taloudellinen stressi ja parisuhde

9. TYÖTTÖMYYS JA PSYYKKINEN HYVINVOINTI [Unemployment and psychological well-being] (Katja Kokko)
  Välittävät ja muuntavat tekijät työttömyystutkimuksissa
  Milloin ja miksi työttömyys uhkaa psyykkistä hyvinvointia?
  Työttömyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin välinen yhteys
  Johtopäätöksiä

10. ALKOHOLINKÄYTTÖ [The use of alcohol] (Annukka Merikallio-Pajunen, Anna Rönkä ja Lea Pulkkinen)
  Alkoholin käyttö ja väärinkäyttö
  Alkoholinkäyttö elämän eri vaiheissa
  Alkoholinkäyttöprofiilit ja alkoholin väärinkäyttö
  Johtopäätöksiä

11. KUN ONGELMAT KASAUTUVAT [When social functioning problems accumulate] (Anna Rönkä)
  Ongelmien kasautumisen tutkimus uutta psykologiassa
  Ongelmien kasautumista edistävät mekanismit
  Ongelmien kasautuminen naisten elämässä
  Sosiaaliseen selviytymiseen liittyvien ongelmien pysyvyys

OSA IV: IHMINEN ELÄMÄNSÄ RAKENTAJANA

12. OMAN ELÄMÄN HALLINNANTUNTU JA TERVEYS [A sense of control over life and health] (Lea Pulkkinen)
  Näkemyksiä terveyteen vaikuttavista tekijöistä
  Terveydentilaa vakiintuneessa aikuisiässä
  Terveydentilan ennustettavuus

13. TUNTEIDEN KOKEMISESTA TUNTEIDEN KOHTAAMISEEN [From experiencing the emotion to facing it] (Marja Kokkonen)

  Tunne käsitteenä
  Tunteiden säätelyn monet kasvot
  Tunteiden säätelyä lapsesta aikuiseksi

14. MEDIAN YKSILÖLLISET MERKITYKSET [Individual meanings of media] (Anu Mustonen)
  Mediavaikutusten reitit
  Television katselun psykologinen perusta
  Persoonallisuus mediasuhteen suuntaajana
  Media ja psykologinen hyvinvointi

15. IHMINEN ELÄMÄNTILANTEENSA KOKIJANA [Individual life experiences] (Juha Perttula)
  Tapaus ihminen
  Rajaus ihmisen kokonaisuuteen
  Koettu elämänrakenne ja menetelmä sen tutkimiseksi
  Sisäisen todellisuuden todenmukaisuus