17.08.2009

Nuoret ja kotikasvatus

Pulkkinen, L. (1984). Nuoret ja kotikasvatus. [Youth and home environment. In Finnish.] Keuruu: Otava.
Nuoret ja kotikasvatus Kirja esittelee persoonallisuuden ja sosiaalisen kehityksen pitkittäistutkimuksen tuloksia 20. ikävuoteen asti. (The book presents results of the Jyväskylä Longitudinal study of Personality and Social Development up to the age of 20.)

Mitä 20-vuotias nuori ajattelee? Mikä on nuoren käsitys itsestään ja sosiaalisista suhteistaan? Miten hän suhtautuu ammattiin, mitä hän odottaa tulevaisuudeltaan? Mitä hän tekee vapaa-aikanaan? Miten paljon kotikasvatus vaikuttaa siihen, miten nuori toimii?

Psykologian professori Lea Pulkkinen osoittaa tässä uraauurtavassa tutkimuksessaan, että nuoret eivät muodosta yhtenäistä ryhmää vaan että heidän keskuudessaan on huomattavia eroja. Näiden erojen taustaa tarkastellaan niiden tietojen perusteella, joita näistä nuorista on saatu heidän ollessaan 8-, 14- ja 20-vuotiaita.
Nuorten kehityksessä ilmenee selvä jatkuvuus, joka riippuu sekä heidän luonteenpiirteistään että kotioloistaan, erityisesti kotikasvatuksestaan. Avainkäsitteeksi nousee itsehallinta, ihmisen kyky arvioida ja tiedostaa oman toimintansa perusteita ja toimia sen mukaan harkitusti.

Nuoret ja kotikasvatus on tarkoitettu nimenomaan kasvatuspsykologian oppikirjaksi. Se sopii myös erinomaisesti kaikille lastenkasvatuksesta kiinnostuneille, niin vanhemmille kuin muille kasvattajille.

Sisältö:

ESIPUHE

1. NUORUUSIKÄ [Adolescence]
  Elämänkulkua säätelevistä tekijöistä
  Näkemyksiä nuoruusiän itsenäistymiskehityksestä
  Näkemyksiä nuoruusiän sosiaalistumiskehityksestä
  Tiivistelmä

2. PITKITTÄISTUTKIMUS NUORTEN SOSIAALISESTA KEHITYKSESTÄ [A longitudinal study on social development in adolescence]
  Tutkimuksen lähtökohta ja pääongelmat
  Tutkimuksen koehenkilöt ja menetelmät
  Edellisen tutkimusvaiheen tuloksia
  & Tiivistelmä


3. NUORTEN ELÄMÄNTILANNE
[Life situation in adolescence]
  Aineiston kuvaustapa
  Nuoren käsitys itsestään ja sosiaalisista suhteistaan
  Nuori ja yhteiskunta
  Vapaa-ajan vietto
  Aikuistuminen
  Tiivistelmä


4. NUORTEN ELÄMÄNTYYLIT JA NIIDEN TAUSTAA
[Adolescent life styles and their developmental background]
  Varhainen kotoa irrottautuminen
  Kotiin vetäytyminen
  Yhteiskunnasta vieraantuminen
  Yhteiskuntaan jäsentyminen
  "Tavallinen" nuori
  Tiivistelmä


5. KÄYTTÄYTYMISTYYLIEN JATKUMINEN IKÄVAIHEESTA TOISEEN [Continuity and discontinuity in life styles]
  Katsaus todennäköiseen kehitykseen
  Todennäköisen kehityksen taustalla olevia yhteisiä piirteitä
  Yllättävään kehitykseen johtavia tekijöitä
  Tiivistelmä


6. NUORTEN ELÄMÄNTYYLIT JA PERSOONALLISUUS [Adolescent life styles and personality]
  Temperamentti
  Koulumenestys
  Vapaa-ajan toiminta ja päihteiden käyttö
  Rikoksiin syyllistyminen
  Aggressiivisuus ja epäaggressiivisuus
  Sukupuolten väliset erot
  Itsehallinta


7. NUORTEN ELÄMÄNTYYLIT JA KOTIKASVATUS [Adolescent life styles in relation to parenting]
  Ekologinen näkökulma kotikasvatukseen
  Perheen sisäinen vuorovaikutus
  Ulkoiset elämänolot
  Tiivistelmä


8. KASVATUS ITSENÄISYYTEEN JA VASTUULLISUUTEEN
[Growth to independence and responsibility]
  Kasvatuksen tehtävistä lainsäädännön näkökulmasta
  Itsehallinnan perustan rakentaminen
  Rauhantahtoisuuteen kasvattaminen
  Tiivistelmä


9. NUORUUSIÄN KEHITYKSEN TARKASTELUA
[Discussion]