16.10.2012

Pro gradu -tutkielmat

Pro gradu -tutkielmat, jotka pohjautuvat Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen aineistoon.

Tutkielmat on laadittu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksessa, ellei toisin ole mainittu.

Osa graduista löytyy sähköisessä muodossa yliopiston pääkirjaston sivulta (kokoelmat/opinnäytetyöt).

 

Tutkielmia ovat ohjanneet Lea Pulkkinen (LP), Ulla Kinnunen (UK), Katja Kokko (KK) ja Marja Kokkonen (MK), Pirjo Nikander (PN), Taru Feldt (TF), Marja-Liisa Kinnunen (MLK) ja Johanna Rantanen (JR)

 1. Aalto, P., Hurskainen, H., Kangas, A. , Kanto, R., Mönkkönen, A., & Seila, A. (1975). Aggression riskiryhmät. (LP)
 2. Aittola, M. (2010) Liikunta mielialan säätelykeinona (TF ja MLK)
 3. Anttonen, P. (2002). Kodista muuttamisen yhteys lapsuuden toimintastrategioihin ja varhaisaikuisuuden kehitystehtäviin. (LP)
 4. Erkinantti, P. (1988). Yhteisyydentunteen ilmentyminen nuorten aikuisten sosiaalisessa toiminnassa. (LP)
 5. Flyktman, S. (2006). Keski-iän parisuhteen laatua ja kestävyyttä selittäviä tekijöitä. (KK)
 6. Granberg, M. (2003): Onko tunneälyllä yhteyttä työelämään? (MK)
 7. Grönroos, P. (2007). Työuralla menestymisen osa-alueet, persoonallisuus, strategiat ja attribuutiot. (KK)
 8. Haapa-aho, S., & Koivulahti, H. (2009). Onnellisuuden pysyvyyden ja elämäntapahtumien väliset yhteydet keskiaikuisuudessa. (KK)
 9. Hautsalo, K., & Rytkönen, O. (1999). Parisuhteen laatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät. (UK)
 10. Heikkilä, K. (1990). Nuoren muutto kotoa. (LP)
 11. Heinonen, S. (2003): Kuinka persoonallisuuden piirteet kytkeytyvät seksuaaliseen käyttäytymiseen ja seksuaaliseen tyytyväisyyteen? (MK)
 12. Hietalahti, M. (2009). Persoonallisuuden piirteiden, elämänarvojen ja hyvinvoinnin väliset yhteydet keski-ikäisillä. (KK)
 13. Hämäläinen, M. (1991). Aggressiivisuus poikien rikollisuuden ennustajana. (LP)
 14. Härkönen, L.-K. (1997). Naisten ja miesten terveydentilan pysyvyys aikuisiässä. (LP)
 15. Hölsä, H. (1999). Lapsuusajan suotuisten kehitystekijöiden yhteys hyvään sosialiseen toimintakykyyn aikuisiässä. (LP)
 16. Ikonen, H., Jokela, R., & Keskitalo-Kauppinen, M. (1991). Toteutuvatko ennusteet – tuleeko ujoista lapsista ujoja aikuisia? (LP)
 17. Immonen, M. (2006). Epänormatiivisten elämäntapahtumien ajoittuminen ja kasautuminen sekä yhteydet elämänhallinnan tuntuun ja psykologiseen hyvinvointiin. (KK)
 18. Iso-Ilomäki, P. (1988). Lapsuudenkoti retrospektiivisesti tarkasteltuna. (LP)
 19. Jalonen, N. (2011). Työn haasteellisuuden ja tunteiden hallinnan merkitys psykologiselle työstä palautumiselle: palautumisen riski- ja voimavaratekijät. (MLK)
 20. Karttunen, R. (2010) Keski-ikäisen ikäkokemus, ihanneikä ja hyvinvointi. (KK)
 21. Karvinen, K. (2004). Keski-ikäisten elämänteemat. (KK)
 22. Kaski, T. (2004): Mustasukkaisuus tunteiden säätelyn ongelmana. (MK)
 23. Kettunen, N., & Krats, S. (1996). Parisuhteen laadun ja perheilmapiirin yhteys lastenkasvatuskäytäntöihin. (LP)
 24. Kinnunen, U., Rajaniemi, K., Salo, S., & Vedenoja, A. (1980). Nuorten sosiaalinen kehitys.  (LP)
 25. Kokko, K. (1996). Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi. (LP)
 26. Kostamo, P. (2002). Taloudellisen stressin yhteys hyvinvointiin: persoonallisuuden yhteyttä muuntava rooli. (UK)
 27. Korkalainen, A. (2007). Psykologian tutkimuksessa käytettyjen hyvinvoinnin osa-alueiden suhde toisiinsa, masentuneisuuteen, persoonallisuuden piirteisiin ja objektiivisiin tekijöihin. (KK)
 28. Kovalainen, K. (2002). Parisuhdeidentiteetin ja turvallisen kiintymystyylin yhteys parisuhteen laatuun. (LP)
 29. Kovanen, S. (1998). Mukautuva toimintastrategia - sen pysyvyys ja yhteydet elämänkulkuun. (LP)
 30. Kurki, L. (2010) Pilvilinnoja vai ihan oikeita unelmia? Haaveen käsitteen laadullinen tarkastelu. (KK ja PN)
 31. Kuronen, K. (2002). Naisten ura- ja perhesuuntautuneisuuden taustat ja jatkuvuus ikävaiheesta toiseen. (LP)
 32. Lahdenperä, A., & Ojala, T. (1991). Äiti yksinhuoltajana: Miten elämänmuutos vaikuttaa äitiin ja lapseen? (LP)
 33. Laine, P., & Väisänen, E.-L. (2011). Persoonallisuuden piirteiden ja tunteiden säätelystrategioiden yhteydet työn imuun 50-vuotiailla. (MLK)
 34. Laitanen, M. (2012). Stressi ja sen kehkeytyminen ja yhteydet hyvinvointiin keskiaikuisuudessa. (KK)
 35. Latvala, J. (2001). Neuroottisuuden, tunnollisuuden ja kognitiivisten toimintastrategioiden suhde työn ja perheen vuorovaikutusongelmien kokemiseen. (LP)
 36. Lintula, S. (1993). Nuorten aikuisten naisten elämäntyyli: Haastatteluaineiston kvalitatiivinen analyysi. (LP)
 37. Malinen, K. (2004). Temperamentin yhteys parisuhteen laatuun ja kestävyyteen 42-vuotiailla naisilla ja miehillä. (UK)
 38. Manninen, T. (2002). Aikuisen identiteetti ja hyvinvointi elämän eri alueilla. (UK)
 39. Mesiäinen, P. (2004). Itseen liittyvien voimavarojen ja ikääntymisen rooli työttömyyden ja subjektiivisen terveyden välisessä yhteydessä. (KK)
 40. Männikkö, K. (1997). Aikuisten kiintymystyylien määritys itsearviointimenetelmällä ja niiden yhteydet sosiaalisen vuorovaikutuksen laatuun. (LP)
 41. Nenonen, E. (1991). Aggressiivisuus tyttöjen sosiaalisen käyttäytymisen ennustajana. (LP)
 42. Nieminen, I. (2012). Elämänarvojen yhteys työn ja perheen väliseen vuorovaikutukseen. (JR)
 43. Niittymäki, R. (2001). Valikoiva parinmuodostus emootion ja käyttäytymisen säätelyn alueella sekä sen ilmeneminen puolisoiden ja lasten perheilmapiiriarvioinneissa. (LP)
 44. Ohranen, M. (1996). Naisen työura ja persoonallisuus: kehityksellinen näkökulma. (LP)
 45. Oinas, J. (2011). Kiintymystyylit, kiintymyksen turvallisuus, koettu sosiaalinen tuki ja tunneilmaisun ristiriita keskiaikuisuudessa: pitkittäistutkimuksellinen näkökulma. (MLK)
 46. Oravala, S. (1998). Elämän käännekohdat. (LP)
 47. Palosaari, E. (2008). Konstruktiivisen ja mukautuvuuden polut sukupolvelta toiselle: kasvatuksen, persoonallisuuden ja sosioekonomisen aseman merkitys. (KK)
 48. Parikka, K. (2010). Työn ja perheen välinen ristiriita pikkulasten, alakoululaisten ja nuorten vanhempien kokemuksena. (JR)
 49. Parkkinen, P. (2003): Seksuaalikäyttäytymisen, parisuhdetekijöiden ja uskonnollisuuden yhteys parisuhteessa elävien seksuaaliseen käyttäytymiseen. (MK)
 50. Paulanto, K. (1997). Vanhemman depressiivisyyden yhteydet aviolliseen epäsopuun, kasvatuskäytäntöihin ja lapsen käyttäytymiseen. (UK)
 51. Pekkarinen, M. (2010). The compulsive and the engaged? On the possibility of enthusiastic workaholism. (JR)
 52. Pekonen, M. (2003). Persoonallisuuden ja koulutuksen yhteydet tietokoneen käyttöön ja eri käyttötarkoituksiin. (KK)
 53. Peltonen, N. (2010) Hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden väliset yhteydet - pitkittäisseuranta 42-vuotiaasta 50-vuotiaaksi. (KK)
 54. Pesu. L. (2010) Eksistentiaalisten kokemusten yhteys toisiinsa, hyvinvointiin ja masentuneisuuteen keski-ikäisillä. (KK)
 55. Pitkänen, T. (1990). Alkoholiperheiden lasten kehityksen seuranta kouluikäisistä nuoriksi aikuisiksi. Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos.
 56. Rantala, M. (2005). Elämänhistorian kalenterin käyttö työttömyyden ja parisuhteesta eroamisen yhteyksien tutkimisessa. (KK)
 57. Riihimäki, A. (2001). Heikon sosiaalisen toimintakyvyn riskitekijät suotuisan kehitystaustan omaavilla ihmisillä. (LP)
 58. Ritala, S. (2008). Kognitiiviset ajattelu- ja toimintastrategiat työn stressitekijöiden ja työhyvinvoinnin välisten yhteyksien selittäjänä. (KK yhdessä Saija Maunon kanssa)
 59. Roihu, H. (2005). Työn psykososiaaliset stressitekijät ja hyvinvointi: viiden suuren persoonallisuuden piirteen yhteyttä muuntava rooli. (UK)
 60. Rokka, P., & Sundelin, A. (1993). Nuorten naisten elämän orientaatio Straussin lähestymistavalla tarkasteltuna. (LP)
 61. Saarenpää, M. (1998). Havainnoidun perhevuorovaikutuksen ja koetun perheilmapiirin väliset yhteydet. (LP)
 62. Sainio, M. (2002) Elämän perustan vahvuus ja persoonallinen kontrolli ja elämänhallinta. (LP)
 63. Savioja, K. (1998). Lasten behavioraalisuus erilaisten tutkimusmenetelmien valossa. (LP)
 64. Seppänen, S. (2012). Persoonallisuuden piirteiden, optimismin ja itsetunnon rakenteet sekä hyvinvointia selittävät tekijät keski-iässä. (KK)
 65. Shehadeh, H. (2012). Persoonallisuuden myönteinen kehitys keski-iässä: sopeutuminen ja kasvu sekä niiden yhteydet hyvinvointiin, eheyteen ja viisauteen. (KK)
 66. Sihvo, T. (2003). Työn piirteiden yhteydet parisuhteen laatuun. (UK)
 67. Suomalainen, S. (2003). Mustasukkaisuuden, neuroottisuuden ja sukupuolen yhteys parisuhteen laatuun. (MK)
 68. Surkka, H. (2005). Aggressiivisuuden jatkuvuus lapsuudesta keski-ikään: prososiaalisuus suojaavana tekijänä. (KK)
 69. Tirkkonen, A.(2002):Tunteiden säätelyn siirtyminen vanhemmilta lapsille perhevuorovaikutuksen välityksellä. (MK)
 70. Valjakka, H. (2005). Työn ja perheen vuorovaikutus – ristiriidoista myönteiseen siirräntään. (UK)