21.09.2015

Tutkimusvaiheet

Takaisin

Jyväskylän yliopistossa on professori Lea Pulkkisen johdolla toteutettu edelleen käynnissä oleva Lapsesta aikuiseksi -tutkimus (the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS), joka alkoi hänen väitöskirjatutkimuksenaan 1968 (Pitkänen, 1969; Pulkkinen, 2006). Professori Pulkkisen seuraajana pitkittäistutkimuksen johtajana on toiminut vuoden 2013 alusta alkaen dosentti, tutkimusjohtaja Katja Kokko.

Tutkimukseen osallistui keskisuomalaisen kaupungin kouluista 12 kokonaista, satunnaisesti poimittua kansakoulun toista luokkaa, joilla oli 196 poikaa ja 173 tyttöä. Tutkittavat, jotka olivat syntyneet 1959, olivat tuolloin 8-vuotiaita. Heitä on tutkittu uudelleen useita kertoja päävaiheiden ollessa 14-, 20-, 27-, 36-, 42- ja 50-vuotiaana (taulukko 1).

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden ollessa noin 38-vuotiaita ne, joilla oli 8-13-vuotiaita lapsia, kutsuttiin puolisoineen ja lapsineen (yksi tai kaksi kouluikäistä lasta) tutkimuksiin lasten itsesäätelyn analyysia varten (Pulkkinen, Savioja, Juujärvi, Kokkonen & Metsäpelto, 2000)

Vuosi Ikä Osanottajat Menetelmät
1968 8 196 poikaa
173 tyttöä
Toveriarviointi
Opettaja-arviointi
Persoonallisuustestit
60 poikaa
Agressiivisuuslomakkeet
Koulusaavutustestit
1969 9 60 poikaa Agressiivisuuskone (PAM)
174 poikaa Opettaja-arviointi
1974 14 189 poikaa
167 tyttöä
Toveriarviointi
Opettaja-arviointi
77 poikaa
77 tyttöä
Oppilaan haastattelu
Vanhempien haastattelu
1980 20 68 miestä
67 naista
Haastattelu
Itsearviointilomakkeet
1986 27
166 miestä
155 naista
Elämäntilannekysely
Haastattelu + EPQ, SSS
1992 33
123 miestä
126 naista
NESTA (Costa & McCrane)
TV:n katselu -kysely
1995 36 161 miestä
152 naista
Elämäntilannekysely
Haastattelu + lomakkeet
1997-1999 38-40
55 miestä
54 naista
Haastattelu + lomakkeet
7-13 149 tutkittavien lasta Laboratoriotestit
2001 42 151 miestä
134 naista
Elämäntilannekysely
Haastattelu + lomakkeet
Terveystarkastus
2009
50
141 miestä
127 naista
Elämäntilannekysely
Haastattelu + lomakkeet
Terveystarkastus

 

Aineistonkeruun päämenetelmät olivat kouluiässä opettajien ja tovereiden arvioinnit oppilaiden sosiaalisesta käyttäytymisestä, aikuisiässä henkilökohtainen haastattelu ja kyselylomakkeet. Tutkittavien ollessa 42- ja 50-vuotiaita heille tehtiin terveystarkastus ja joukko lääketieteellisiä laboratoriotutkimuksia. Yksityiskohtaista tietoa käytetyistä menetelmistä löytyy JYLS-tutkimusta selostavilta englanninkielisiltä sivuilta.

Osallistuminen tutkimukseen on ollut kiitettävää, sillä 95 prosentista tutkittavia on olemassa tietoa sekä lapsuudesta että aikuisuudesta. Aikuisiässä seurantatietoa on kullakin tutkimuskerralla saatu noin 80 prosentista alkuperäisotoksesta. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden on todettu edustavan hyvin omaa ikäluokkaansa, kun vertailussa on käytetty Tilastokeskuksesta saatuja tietoja koulutuksesta, ammattiasemasta, perhesuhteista ja työttömyydestä (Pulkkinen, Fyrstén, Kinnunen, U., Kinnunen, M.-L., Pitkänen & Kokko, 2003; Pulkkinen & Kokko, 2010).

Tutkimuksen päärahoittajana on toiminut Suomen Akatemia (1974, 1979, 1986–2012). Viimeisin, vuoden 2009, aineistonkeruu toteutettiin Suomen Akatemian Lea Pulkkiselle (127125) ja Katja Kokolle (118316) myöntämillä rahoituksilla. Tutkimusta ovat rahoittaneet myös Jyväskylän yliopisto (erityisesti 2000–2005), Suomen kulttuurirahasto (1986–1988), Alkoholitutkimussäätiö (1986–1987, 1996) ja Sosiaali- ja terveysministeriö (1981-1982, 1986–1987).

Aineisto on arkistoitu tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kaikki identifikaatiotiedot poistettuina yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle. Tietoarkistolle osoitetusta perustellusta hakemuksesta aineistoa on mahdollista saada tutkimuskäyttöön dosentti Katja Kokon tai professori Lea Pulkkisen tai suostumuksella