25.11.2015

Pro gradu-tutkielman ohjaussopimus opiskelijan ja ohjaajan välillä

Pro gradu –tutkielman tekeminen on prosessi, jonka onnistunut läpivieminen vaatii yhteisesti sovittuja pelisääntöjä sekä ohjaajan että opiskelijan taholta. Yhteisesti sovituista pelisäännöistä muodostuu opiskelijan ja ohjaajan välinen ohjaussopimus, johon molempien osapuolien tulee sitoutua koko ohjausprosessin ajaksi.
Ohjaussopimus tehdään suullisesti ennen pro gradu –tutkielman aloittamista.

Ohjaussopimuksen osa-alueet, joista sovitaan ennen tutkielman aloittamista:

1. Tutkielman aihepiiri ja aineisto

Ohjaaja esittelee tutkielmiensa aihepiirit ja niihin liittyvät aineistot etukäteen, jonka perusteella opiskelijat hakeutuvat graduryhmiin. Mikäli opiskelija haluaa poiketa annetuista aihepiireistä, tulee asiasta päästä yhteisymmärrykseen ohjaajan kanssa ennen tutkielman aloittamista. Muista aiheista ja aineistoista (esim. opiskelijan itsenäisesti hankkimat aineistot) tulee ohjaajan ja opiskelijan sopia myös etukäteen.

2. Ohjaukseen varattu aika

Pro gradu –tutkielman ohjaukseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Kumpikaan osapuoli ei voi yksipuolisesti poiketa tästä aikataulusta vaan mahdollisista lukuvuoden ylittävistä aikatauluista ohjaaja ja opiskelijat sopivat yhteisesti ennen prosessin aloittamista. Ohjaajan taholta tällainen poikkeamisen syy voi olla esimerkiksi
tutkimushankkeen aikataulut (esim. aineiston valmistumisen viivästyminen). Opiskelijan tulee myös keskustella etukäteen ohjaajan kanssa, mikäli tutkielman valmistuminen opiskelijan taholta ei ole mahdollista vuoden kuluessa (esim. ulkomailla opiskelu).

3. Ohjausmuoto

Opiskelijan ja ohjaajan tulee sopia etukäteen tutkielman ohjausmuodoista, joita ovat tyypillisesti seminaarit, yksilöohjaus tai näiden yhdistelmä.

4. Tutkielmaan kuuluvat keskeiset vaiheet (vuoden kierto)

Tutkielman liittyvä lukuvuoden kierto (työvaiheet ja niiden arvioidut aikataulut) on syytä sopia etukäteen ennen tutkielman aloittamista.

5. Projektityöskentelyn luonne ja siihen varattu aika

Psykologian laitoksella tutkimushankkeisiin liittyvissä pro gradu –tutkielmissa on ollut käytäntönä, että opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn (esim. aineiston keruuseen liittyvät tehtävät), jonka avulla opiskelija saa monipuolisemman kuvan tutkimuksen teon eri vaiheista. Ohjaaja ilmoittaa etukäteen projektityöskentelyn
luonteen ja siihen käytettävä arvioidun ajan pro gradu –tutkielmien aihepiirien esittelyssä.