25.01.2019

Pro gradu -tutkielman jättäminen tarkastukseen

Tutkielma jätetään Iida Rautiaiselle (iida.a.rautiainen@jyu.fi) sähköpostitse pdf-tiedostona, kun ohjaaja on hyväksynyt tutkielman tarkastettavaksi ja se on käynyt läpi Turnitin -tarkastuksen. Oppiaineen varapääedustaja määrää kaksi tarkastajaa, joista toinen on tavallisesti työn ohjaaja. Tarkastajien on annettava lausunto kuukauden kuluessa siitä, kun tutkielma on jätetty lopullisessa muodossa tarkastettavaksi. Pro gradu -tutkielmien tarkastus- ja arvosteluprosessi Jyväskylän yliopistossa

 Tutkielman tarkastus- ja arviointiprosessin vaiheet tarkemmin: 

1. Esitarkastus ja plagiaatintunnistus 

Esitarkastusvaiheessa tutkielman ohjaaja arvioi, onko opinnäytetyö valmis tarkastukseen jätettäväksi. Tässä vaiheessa opiskelija voi vielä korjata ja täydentää työtään tarvittaessa.

Esitarkastuksen yhteydessä tutkielma tarkastetaan aina vilpin ja plagioinnin varalta. Tarkastukseen käytetään Turnitin-ohjelmaa, joka otettiin käyttöön Jyväskylän yliopistossa vuoden 2019 alusta. Plagiaatintunnistuksen lisäksi Turnitin-ohjelmaa voi käyttää kirjoittamisen tukena jo gradun työstövaiheessa.

Tutkielman ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet siitä, miten tutkielma toimitetaan plagiaatintunnistukseen.

Menettelytapaohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa sekä vilppi- ja plagiointitapausten käsittelemiseksi (Rehtorin päätös) 

2. Työn jättäminen varsinaiseen tarkastukseen 

Opiskelija toimittaa pro gradu -tutkielmansa sähköpostin liitteenä opintosihteeri Iida Rautiaiselle, iida.a.rautiainen@jyu.fi. Opinnäyte on suositeltavaa palauttaa pdf-muodossa. 

3. Tarkastajien määräys

Oppiaineen varapääedustaja määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joista toinen on yleensä työn ohjaaja. 

4. Tarkastus ja arviointi

Tarkastajilla on kuukausi aikaa kirjoittaa pro gradu -tutkielmasta lausunto, jossa esitetään työlle arvosana. Tutkielma arvioidaan tutkintosäännön mukaan asteikolla 0-5. Pro gradu -tutkielman arviointiperusteet löytyvät arviointilomakkeesta

5. Lausunnon hyväksyminen 

Kun tarkastajat saavat lausunnon valmiiksi, opintosihteeri lähettää sen opiskelijalle tiedoksi sähköpostitse. Opiskelijalla on tämän jälkeen 14 vuorokautta aikaa

Tarkemmat ohjeet lausunnon hyväksymiseen löytyvät opintosihteerin lähettämästä sähköpostiviestistä. 

6. Ar­vos­te­lu­pää­tös = tut­kiel­man hy­väk­sy­mi­nen

Kun opiskelija on ilmoittanut hyväksyvänsä tarkastajien lausunnon ja siinä esitetyn arvosanan, opintosihteeri toimittaa lausunnon laitoksen varajohtajalle/johtajalle arvostelupäätöstä varten. Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen arvostelupäätökseen, hän tekee oikaisuvaatimuksen 14 vrk kuluessa arvostelupäätöksen julkaisemisesta.  

7. Opinnäytteen julkaiseminen

Julkisissa oppilaitoksissa tehdyt opinnäytetyöt ovat julkisuuslain nojalla viranomaisasiakirjoja eli julkisia asiakirjoja.  Opiskelijan tulee tallentaa pro gradu -tutkielmansa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuarkistoon (JYX). Ohjeet tutkielman toimittamisesta kirjastoon löydät kirjaston verkkosivuilta.

Mikäli opiskelija ei halua toimittaa pro gradu -tutkielmaansa verkossa julkaistavaksi, tulee siitä toimittaa kuitenkin tiedot luettelointia varten. Tämän voi tehdä kirjaston sivulta löytyvällä opinnäytelomakkeella.  Tällöin opiskelijan täyttää opinnäytetyön julkaisulomakkeen normaalisti, mutta kohdassa jossa kysytään julkaisulupaa valitsee vaihtoehdon jossa kielletään avoin julkaisu. Gradu menee silloin rajoitetusti käytettäväksi. Kaikki gradut tulee siis kuitenkin lähettää kirjastolle sähköisesti tallennettaviksi. 

8. Kun työ on julkaistu, siitä kirjataan opintopisteet opintorekisteriin. 

Pro gradu -tutkielma kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen, kun arvostelupäätös on tehty ja kun opiskelija on ilmoittanut tallentaneensa tutkielman JYX-julkaisuarkistoon. Ilmoita julkaisusta sähköpostitse: iida.a.rautiainen@jyu.fi 

Graduprosessi.jpg