09.10.2018

Pro gradu -tutkielman tekemisen vaiheet

Lähtökohdat

Psykologian pro gradu-tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Tutkielma kirjoitetaan artikkelin muotoon. Malleja löytyy sekä suomalaisista että kansainvälisistä psykologian aikakauslehdistä ja lisäksi aikaisemmista pro gradu-tutkielmista. Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima. Tavallisinta on tällä hetkellä joko yksin tai pareittain tehdyt tutkielmat. Tehtäessä työtä pareittain on mahdollista käydä jatkuvaa ja hyödyllistä keskustelua toteutettavasta tutkimuksesta ja tämä voi merkittävästi sekä nopeuttaa tutkimustyön tekemistä että parantaa tutkimuksen laatua.

Pro gradu-tutkielmien tekemisestä ja laitoksen tarjoamista aiheista informoidaan vuosittain järjestetyssä tilaisuudessa (yleensä toukokuun alussa) ja lisäksi tietoa on saatavilla laitoksen kotisivuilta. Ennen tutkielman teon aloittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut edeltävät aineopinnot ja tutkimusmenetelmät.

Pro gradu -tutkielman tekeminen on tieteellinen tutkimusprosessi, joka edellyttää taitoa määritellä tutkimusongelmat perustellusti, hankkia tietoa aihetta käsittelevistä julkaisuista, valita oikeat tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä perustellulla tavalla ja tehdä vielä lopuksi tulosten pohjalta relevantit johtopäätökset.

Aiheen valinta

Opiskelija valitsee pro gradu -tutkielman aiheen. Valinnalle luo perustan vuosittainen kandi- ja gradupäivä, jossa ohjaajat kertovat omista tutkimusprojekteistaan ja mahdollisuuksista osallistua niihin. Luettuaan mahdollisista aiheista laitoksen kotisivuilta, opiskelija voi kiinnostuksen herätessä jo ennen tilaisuutta saada tarvittavaa lisätietoa projektin johtajalta.

Riippuen projektin vaiheesta opiskelija voi saada käyttöönsä valmiin aineiston tai hän voi osallistua itse myös aineiston hankkimiseen. Tutkimuksen aihetta tai tutkimusongelmaa voi täsmentää tutkielman teon alkuvaiheessa yhdessä työn ohjaajan kanssa erityisesti siten, että tutkimuksen toteuttaminen on mahdutettavissa 40 opintopisteen laajuuteen, vaikkakin aivan täsmällistä työmäärää on vaikea arvioida etukäteen.

Toinen mahdollisuus on, että opiskelija valitsee aiheen, joka ei liity laitoksen tutkimuksiin. Tämä merkitsee sitä, että opiskelija joutuu keräämään tutkimusaineiston itsenäisesti tai yhteistyössä yliopiston ulkopuolisen tahon kanssa (esim. sairaala, mielenterveystoimisto, työvoimatoimisto jne.). Joskus on myös mahdollista, että yliopiston ulkopuolelta tarjotaan valmis aineisto. Erityisesti jälkimmäisen valinnan yhteydessä on syytä varmistaa, missä aikataulussa on mahdollista saada tai kerätä aineisto. Laitos voi taata ohjauksen vain sen omissa projekteissa.

Opiskelijan tulisi pyrkiä myös itse arvioimaan valittua aihetta ja siihen sisältyvää tutkimusongelmaa erityisesti siitä näkökulmasta, onko aihe riittävän rajattu ja tutkittavissa kohtuullisessa ajassa. Tämä voi olla myös tärkeä perusta tutkielman arvioinnille.

Pro gradu -tutkielman ohjaus

Lähtökohtana on syytä korostaa sitä, että pro gradu-tutkielma on ensisijaisesti opiskelijan itsenäisesti tekemä opinnäytetyö. Se merkitsee sitä, että opiskelija työskentele varsin itsenäisesti ja ohjauksessa pyritään löytämään ratkaisuja niihin keskeisiin ongelmiin, joita nousee esille tutkimuksen tekemisessä ja sen raportoinnissa.

Aiheen valinnan pohjalta määräytyy myös tutkielman ohjaaja. Hänen kanssaan voidaan sopia pro gradu-työskentelyn aikataulusta ja työskentelymuodoista. Yleensä opiskelija saa ohjausta yhden tavalla siten, että ohjaus palvelee mahdollisimman hyvin työn edistymistä. Vaikka tutkielma ei liittyisi laitoksen projekteihin, on sille kuitenkin sovittava ohjaaja laitokselta.

Lisäksi on mahdollista saada erillistä ohjausta tilastomenetelmistä. Tarvittaessa järjestetään myös opetusta laadullisen aineiston käsittelystä. Ohjaajana toimii opettaja, jonka aihepiiriin kyseinen tutkimus lähinnä liittyy. Näissä tapauksissa työllä voi olla myös laitoksen ulkopuolinen ohjaaja, mutta päävastuu kuuluu laitoksen ohjaajalle. Laitoksen ohjaaja ja ulkopuolinen ohjaaja sopivat ohjaustehtävän jakamisesta.

Laitoksella pyritään tarkoituksenmukaiseen ja joustavaan ohjauskäytäntöön, jossa yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Projektityöskentely
Psykologian laitoksella tutkimushankkeisiin liittyvissä pro gradu –tutkielmissa on ollut käytäntönä, että opiskelija osallistuu projektityöskentelyyn (esim. aineiston keruuseen liittyvät tehtävät), jonka avulla opiskelija saa monipuolisemman kuvan tutkimuksen teon eri vaiheista. Jos tutkimusprojekti on sellainen, että opiskelija saa graduaineiston valmiina, opiskelija pääsee osallistumaan jonkun toisen projektin tutkimusaineiston keruuseen tai tallentamiseen enintään 80  tunnin ajan. Oman gradutyön ulkopuolista projektityöskentelyä kutsutaan projektityöksi. Projektityötä ei ole oman graduaineiston kerääminen. Ohjaaja ilmoittaa etukäteen projektityöskentelyn/projektityön luonteen ja siihen käytettävä arvioidun ajan pro gradu –tutkielmien aihepiirien esittelyssä.

Tutkielman kirjoittaminen ja työn tarkastus

Tutkimus raportoidaan artikkelin muodossa. Se merkitsee usein varsin tiukkaa ja kurinalaista kirjoittamista jo pelkästään senkin vuoksi, että kokonaisuus on mahdutettava suhteelliseen pieneen tilaan eli 20-30 sivuun. Tästä voi poikkeuksena olla lähinnä laadulliset tutkimukset, joissa tulosten kuvaaminen vie huomattavasti tilaa.

Artikkeliin kohdistuu odotuksia, että teksti on loogisesti ja johdonmukaisesti rakentunut, selkeästi esitetty ja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Kieliasuun on syytä kiinnittää erityistä huomiota. On hyödyllistä luetuttaa artikkelin käsikirjoitusta myös opiskelutovereilla. Viime kädessä ohjaus kuuluu tietysti pro gradu -tutkielman ohjaajalle, joka erityisesti keskittyy kirjoittamisen niihin muotopuoliin, jotka liittyvät tieteelliseen artikkeliin.

 

Tutkielma jätetään sähköisesti pdf-tiedostona opintosihteeri Iida Rautiaiselle, iida.a.rautiainen@jyu.fi, kun ohjaajan esittämät muutokset on tehty ja työ on käynyt läpi Urkund -tarkastuksen. Laitoksen varajohtaja määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joista toinen on tavallisesti tutkielman ohjaaja ja toinen laitoksen professori, dosentti tai laitoksen opettaja, jolla on tohtorin tutkinto. He arvioivat työn käyttäen tutkielmien arviointilomaketta. Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5.