08.03.2018

Tutkielman kirjoitusohjeita tiivistettynä

Tutkielman kirjoitusohje eli graduopas (.pdf)

Ohjeistossa annetaan sisällöllisiä ohjeita mm.,

 1. Mitä hyvä johdanto sisältää
 2. Mistä tutkimuksen menetelmät -kappaleen tulisi koostua
 3. Kuinka tulokset raportoidaan ja havainnollistetaan kuvioin ja taulukoin sekä
 4. Mitä hyvän pohdinnan pitäisi sisältää
 5. Lisäksi käsitellään lähteiden merkitsemistä tekstiin ja lähdeluettelon laatimista

Ohjeisto sisältää paljon esimerkkimateriaalia ja sitä käytetään oppimateriaalina ohjausseminaareissa. Ohjeistoon kannattaa ehdottomasti tutustua.

 

Alle on tiivistetty muutamia tärkeitä osia ohjeistuksesta:

Tutkielman kirjoitusohjeita tiivistettynä

Tutkimuksen ulkoasuohjeet

 • sivujen vasen ja oikea marginaali tulee olla 2 cm
 • ylä- ja alamarginaali on 2,5 cm, sivun oikea reuna tasataan
 • perusfontiksi valitaan Times Roman, pistekooksi 12 ja riviväliksi 1,5
 • sivunumero laitetaan keskelle sivua ylä- tai alamarginaaliin; sivunumerointi aloitetaan vasta johdantoluvusta (ja se jatkuu myös lähdeluettelosivuilla)
 • otsikot aloitetaan vasemmasta marginaalista; pääotsikot kirjoitetaan lihavoiduin isoin kirjaimin ja alaotsikot lihavoiduin pienin kirjaimin; pyritään siihen, ettei hierarkiassa olisi kuin kahden tasoisia otsikoita; otsikoita ei yleensä numeroida, mutta jos hierarkia on monimutkaisempi, numerointia voidaan käyttää
 • kappaleet jaetaan sisentämällä rivin alusta 3-5 kirjainta; kuitenkaan ensimmäistä otsikon jälkeistä kappaletta ei sisennetä
 • otsikon jälkeen jätetään tyhjää kaksi rivinväliä, samoin kappaleen päätyttyä ennen seuraavaa otsikkoa
 • taulukot ja kuviot numeroidaan arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti kumpikin omana numerosarjanaan; taulukon ja kuvion selitysteksteineen tulee olla ymmärrettävissä ilman varsinaisen tekstin lukemista (ks. lisää ohjeita taulukoiden ja kuvioiden tekemisestä tutkimuksen kirjoittamisohjeistosta)
 • lähdeviitteiden merkitseminen tekstiin ja lähdeluettelon laadinta selostetaan myös em. kirjoittamisohjeistossa

Lisäksi tiivistelmän ja kansilehden tekoa varten on omat ohjeensa sekä mallisivupohja.

Tiivistelmäsivun laatiminen

Tiivistelmäsivun yläosaan sijoitetaan opinnäytettä koskevat bibliografiset tiedot. Tämän osan korkeus on n. 60 mm. Se erotetaan väliviivalla varsinaisesta tiivistelmäosasta. Tiivistelmä kirjoitetaan ykkösrivivälillä ja se saa ulottua enintään sivun alalaitaan saakka. Tiivistelmän lisänä voi olla myös englanniksi kirjoitettu abstrakti. Seuraavassa mallissa on tiivistelmäosan paikalle sijoitettu tarkemmat tiivistelmäsivua koskevat ohjeet.


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Psykologian laitos
SUKUNIMI, ETUNIMI: Opiskelijan tekniset vaikeudet gradun tiivistelmäsivun laatimisessa
Pro gradu -tutkielma, 30 s., 6 liites.
Ohjaaja: Onni Opas
Psykologia
Tammikuu 2010
________________________________________
Ohjeet tiivistelmäsivun laadintaan
Jyväskylän yliopistossa hyväksyttävien opinnäytteiden nimiölehden jälkeiseksi sivuksi on liitettävä tiivistelmäsivu, jonka tarkoituksena on antaa opinnäytteestä kiinnostuneille tiivistetty kuva sen sisällöstä. Tiivistelmäsivun yläosasta, jonka korkeus sivun ylälaidasta laskettuna on n. 60 mm, ilmenevät seuraavat tiedot (vrt. yllä):
- korkeakoulu ja laitos, jossa työ on valmistunut
- työn tekijän sukunimi ja etunimi ISOILLA kirjaimilla
- työn nimi
- työn laatu opinnäytteenä (esim. pro gradu -tutkielma), sivumäärä + liitteet
- työn ohjaaja
- tieteenala, jonka piiriin työ kuuluu
- valmistumiskuukausi ja -vuosi


Näiden bibliografisten tietojen jälkeen kirjoitetaan varsinainen tiivistelmä. Sen laadinnassa on oletettava, että lukijalla on yleiset tiedot aiheesta. Tiivistelmän tulee olla ymmärrettävissä ilman tarvetta perehtyä koko tutkielmaan. Se on kirjoitettava täydellisinä virkkeinä, ei väliotsakeluettelona. Siinä on käytettävä vakiintuneita termejä. Viittauksia ja lainauksia ei tiivistelmään saa sisällyttää, eikä myöskään tietoja tai väitteitä, jotka eivät sisälly itse tutkimukseen.

Tiivistelmän on oltava mahdollisimman ytimekäs, n. 120-250 sanan pituinen itsenäinen kokonaisuus, jonka toivotaan mahtuvan ykkösvälillä kirjoitettuna tiivistelmäsivulle. Tiivistelmän enin pituus on kaksi liuskaa.

Tiivistelmästä tulee ilmetä mm.
- tutkielman aihe
- tutkimuksen kohde, yleisö, alue ja tarkoitus
- käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
- keskeiset tutkimustulokset
- tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Kansilehden laatiminen

Kansilehdellä tulee mainita seuraavat tiedot:
- tutkielman otsikko isoin lihavoiduin kirjaimin keskitettynä noin kansilehden puolivälistä lähtien, ks. esim. mallisivu.

OPISKELIJAN TEKNISET VAIKEUDET GRADUN KANSILEHDEN LAATIMISESSA

- tekijän nimi ja se, että kyse on Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen pro gradu -tutkielmasta, ilmaistaan kansilehden oikeassa alakulmassa pienin lihavoiduin kirjaimin. Lisäksi mainitaan työn valmistumisajankohta.

Esim.
Maija Meikäläinen
Pro gradu -tutkielma
Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto
Tammikuu 2010

Muita hyödyllisiä linkkejä

Jyväskylän yliopiston kirjaston tiedonhankintaopastus auttaa gradua tehdessä. Ohessa on myös listattu muutamia hyviä oppaita gradun teon tueksi:

 • Yliopiston kirjaston tiedonhankintaopastus
 • Hakala J. (1999). Graduopas: melkein maisterin niksikirja. Tampere: Gaudeamus.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2004). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Kinnunen, M., & Löytty, O. (toim.) (1999). Iso Gee: gradua ei jätetä! Tampere: Vastapaino.
 • Kinnunen, M., & Löytty, O. (toim.) (2002). Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
 • Mäkinen, O. (2005). Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.
 • Nummenmaa, A., & Lautamatti. L. (2004). Ohjaajana opinnäytetyön työprosessissa. Käytäntöä ja teoriaa. Tampere: Tampere University Press