23.11.2009

Pro gradu -tutkielmat 2007

 

AHONEN, Aino (2007) Lievästi psyykkisesti kehitysvammaisten oppilaiden vaikeudet koulussa.

ALIJOKI, Nina (2007) Yhteydet supportatiiviseen organisaatiokulttuuriin, työn imuun ja organisaation sitoutumisen välillä.

GREBENJOK, Irina (2007) Ihokonduktanssi omien tunteiden tunnistustapana: miten ihmisen subjektiiviset elämykset vastaavat iholla näkyvää reaktiota ja voiko ihokonduktanssin avulla mitata henkilön kokeman uhkan voimakkuuta.

GRÖHN, Riitta & TIMONEN, Inka (2007) Työkyvyn muutokset 10 vuoden aikavälillä: Iän, työn piirteiden ja affektiivisen työhyvinvoinnin yhteys esimiesten työkykyyn.

GRÖNROOS, Pauliina (2007) Työuralla menestyminen osa-alueet, persoonallisuus, strategiat ja attribuutiot.

HEIMONEN, Saara (2007) Äidin kasvatustyyli ongelmakäyttäytymistä selittävänä tekijänä heikosti koulussa menestyvillä nuorilla.

HÄKKINEN, Satu (2007) Vanhemmuustyylit ja nuorten masentuneisuus toisen asteen koulusiirtymässä.

JOKINEN, Ville-Matti (2007) Rorschach (CS) menetelmän ajatushäiriötä mittaavien muuttujien herkkyys reagoida potilaissa ja heidän elämäntilanteissa tapahtuneisiin muutoksiin.

JORONEN, Mirka (2007) Vastaamisen ehdot ja riskit - ohittaminen moraalisen järjestyksen ilmentäjänä pariterapiakeskustelussa.

KAAKINEN, Saari & SÄKKINEN, Asta (2007) The stability of severe thought disorders and mature thinking.

KALINDI, Sylvia Chanda (2007) Observations on possible use of the "Literate" Game on poor readers in a multicultural classroom settings.

KELTANEN, Jenni & RÄSÄNEN, Emma (2007) Psykoterapeuttisen muutoksen rakentuminen väkivaltaisten miesten ryhmäterapiassa: refleksiivisyyden näkökulma.

KIVIJÄRVI, Saila (2007) Vanhemmuustyylit, vanhemmuuteen liittyvä stressi ja niiden väliset yhteydet pikkulapsiperheiden äideillä ja isillä.

KOIVUNEN, Salla (2007) Suomalaismiesten kognitiivisen kykyprofiilin muutokset 1988- 2001. Flynnin efektiä suomalaisessa aineistossa

KOMONEN, Sari (2007) Hallinnan tunteen merkitys ikääntyvien ihmisten ulkona liikkumisessa.

KORKALAINEN, Anni (2007) Psykologian tutkimuksessa käytettyjen hyvinvoinnin osa-alueiden suhde toisiinsa, masentuneisuuteen ja persoonallisuuden piirteisiin ja objektiivisiin tekijöihin.

KUZNETSOV, Maksim & LOHMAN, Anna (2007) Kiintymyssuhde ja väkivalta parisuhteessa.

LAAKSONEN, Anu (2007) Elämä on omissa käsissä. Diskurssianalyyttinen tapaustutkimus hallinnan tunnun rakentumisesta väkivaltaisten miesten ryhmäterapiassa.

LILLSTRANG, Elina (2007) Pre-attentive detection of visual changes: evidence from event-related potentials.

LIUS, Mia-Erica (2007) Henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden muuttuminen lapsettomuushoidoissa ovelilla naisilla ja miehillä.

MEHTÄLÄ, Anu (2007) "Lähdetään liikkeelle siitä, että tänään me ei ainakaan erota" Syitä parisuhdekurssille hakeutumiseen kymmenen henkilön yksilöhaastattelujen pohjalta.

MÄÄTTÄ, Anu (2007) "Ite pitäs huolehtia elämästä niin se on sitä minä vae aattele" - Elämäkerrallinen tapaustutkimus liki satavuotiaan henkilön elämänhallinnasta.

NAVIA-RAHKONEN, Bianca (2007) Perhemyönteinen organisaatiokulttuuri ja työn imu: työn vaikutusmahdollisuudet yhteyksiä välttävänä tekijänä.

NICHOLLS, Tuulia (2007) Self-reported negative cognitions, reactive - reflexive positions and sources of fear in musical performance anxiety.

NIEMI, Katri (2007) Varhaiset viiveet ääntelyn ja puheen, sosiaalisen kommunikaation sekä symbolisten toimintojen kehityksessä ja niiden yhteydet lapsen kielellis-kognitiiviseen kehitykseen kolmen vuoden iässä.

NISSINEN, Teija (2007) Pornography at different stages of girls psycho-social development; context, subject, and changing meanings.

OILINKI, Anu (2007) Äidiksi tulemisen ristiriitaisuus psykoterapiakeskusteluissa: diskurssianalyyttinen tutkimus.

OJANEN, Emma (2007) Sewero la-ma.u fonetic approach to literacy teaching in Zambia.

PAAJANEN, Teemu (2007) Ethyl-eicosapentaenoic acid and carnosine supplementation's effects on cognitive, behavioural and psychophysiological parametrs on healthy young subjects - double-blind, placebo-controlled study.

PARTANEN, Maija (2007) Organisaatiokulttuurin viestinnän ja ihmisläheisyyden yhteydet työn stressitekijöihin: vertaileva tutkimus kahdessa organisaatiossa.

PENTIKÄINEN, Hanna (2007) SOC- menetelmän luotettavuus. Valikoinnin, optimoinnin ja kompensoinnin yhteys psyykkiseen toimintakykyyn.

PIKKU-PYHÄLTÖ, Sanna (2007) "Nyt on tullut tämä arki tähän takapakiksi." Arkipuhe pariterapiakeskusteluissa.

POLLARI, Sirpa (2007) Masennuspotilaan puolison masentuneisuus ja parisuhdetyytyväisyys.

PUUMALA, Johanna (2007) Opettajan toimintatapojen ja emootioiden yhteys kouluaan aloittavan lasen oppiainekohtaiseen oppimismotivaatioon ja koulutaitojen tasoon.

RUUSUNEN, Anna-Kaisa (2007) Vanhempien lastensa koulusuoriutumista koskevat kausaaliattribuutiot, emootiot ja masentuneisuus.

RÄSÄNEN, Heini (2007) Äitien minäkuva ja parisuhdetyytyväisyys: pitkittäistutkimus siirtymästä vanhemmuuteen.

SALMINEN, Tiia (2007) Äitien tavoitteilleen saama puolison tuki ja sen yhteys parisuhdetyytyväisyyteen: pitkittäistutkimus siirtymästä vanhemmuuteen.

SILVENNOINEN, Mervi (2007) Lapsen jaettu tarkaavaisuus kahden vuoden iässä - yhteydet esikielelliseen kommunikaatioon, kielellis-kognitiiviseen kehitykseen ja äidin vuorovaikutuskäyttäytymiseen.

SUOMI, Aino (2007) Effects of Family Type, SES and Adolescent Adjustment on Educational Trajectories among Finnish Secondary School Students

SUVANNE, Hilkka (2007) Koettu stressi ja yksilölle rentoutumisesta muodostuneet henkilökohtaiset merkitykset ja merkitysrakenne.

SUVIOLA, Jari (2007) Dialogisuuden kehittyminen onnistuneessa pariterapiaprosessissa - vuorovaikutusnäkökulma dialogisuuden käsitteeseen terapiakontekstissa.

TERVALA, Eeva-Marja (2007) Työn voimavarat työsitoutuneisuuden selittäjänä kahdessa suomalaisessa esimiesaineistossa: työtyytyväisyys yhteyttä välittävänä tekijänä.

TIIHONEN, Minna (2007) Lukivaikeuden omaavien lasten luku- ja leikkitottumukset sekä sosiaaliset taidot esikouluiässä.

TOLVANEN, Kaisa (2007) Varhainen kielenkehitys ja sen yhteys myöhempään luku- ja kirjoitustaitoon.

VAINIKKA, Ville (2007) Tarinat ja toimijuus psykoterapiassa - narratiivinen tapaustutkimus masentuneen naisen viiden kuukauden terapiasta.

VALKAMA, Mari (2007) Familiaalisen lukivaikeuden tunnistaminen 1.-3.-luokkalaisilla lapsilla ja lukivaikeuslasten kielellis-kognitiiviset taidot ennen kouluikää.

VUORENTAUSTA, Elina (2007) Muistihäiriöpotilaat ajokyvyn arvioijina: Itsearvioinnin luotettavuus ajokykytutkimuksessa.

VÄHÄSARJA, Hanna (2007) Organisaation tarjoaman tuen yhteys johtajien työhyvinvointiin: pysyvyysusko yhteyttä muuntavana tekijänä.

VÄÄNÄNEN, Johanna (2007) Alkoholikulutus ja masennusoireet masennuksen takia hoitoon hakeutuvilla asiakkailla.