09.08.2017

Kimmo Jokinen

YTT, sosiologian dosentti, perhetutkimuksen professori

kimmo.j.jokinen[at]jyu.fi

Puh. 040 805 3125

Huone: Kärki Ab391

 

Olen väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 1997. Sosiologian alan väitöskirjassani Suomalaisen lukemisen maisemaihanteet tutkin eri lukijaryhmien kaunokirjallisia mieltymyksiä. Samalla tutkin, millaisia yksilöllisiä ja kollektiivisia, esimerkiksi perheeseen ja suomalaisuuteen yhteydessä olevia identiteettejä lukijat rakensivat puhuessaan mielikirjallisuudestaan.

Ensimmäinen työyhteisöni oli Nykykulttuurin tutkimuskeskus, jossa toimin tutkijana vuosina 1985–1994 pääasiassa Suomen Akatemian rahoituksella. Kulttuurintutkijana olin kiinnostunut etenkin kulttuurisesta mausta, identiteeteistä ja merkityksistä, populaarikulttuurista, mediasta ja nuorisokulttuureista. Tämän jälkeen työskentelin sosiologian yksikössä erilaisissa opetustehtävissä. Professoriksi Perhetutkimukseen tulin vuonna 2006.

Vuodesta 2006 lähtien olen ollut European Society on Family Relations  -järjestön johtokunnassa, vuosina 2014–2014 varapuheenjohtaja ja syksystä 2014 lähtien puheenjohtaja. Olen myös Family Science -lehden toimituksessa. Vuodesta 2007 alkaen olen toiminut Perhetutkimuksen tohtoriohjelman johtajana.

 

Tutkimusintressit:

Tärkeimmät projektit, joissa olen työskennellyt 2010-luvulla, ovat Suomen Akatemian rahoittama Lasten emotionaalinen turvallisuus moninaisissa perhesuhteissa, EU-rahoitteinen Familyplatform ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama eFamily Coach. Näiden hankkeiden keskeiset teemat ovat olleet lasten näkökulma perhesuhteisiin, perhesuhteiden moninaisuus ja transitiot, eurooppalaiset perheet ja perhepolitiikka, ja modernin kommunikaatioteknologian hyödyntäminen sekä tutkimuksessa että perhepalveluissa. Perhetutkimuksen tohtoriohjelma on tarjonnut hyvän näköalapaikan perhetutkimukseen.

 

Asiantuntijuus:

 • perherakenteiden muutos ja perhesuhteiden riskit
 • perheteoriat
 • lasten perhesuhteet
 • perhe ja hyvinvointi

 

Yhteistyökumppanit:

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, aihealue ”Lapset, nuoret ja perheet”
 • European Society on Family Relations
 • Familyplatform-hankkeessa mukana olleet tutkimuskeskukset
 • Perhetutkimuksen tohtoriohjelmassa mukana olevat yksiköt
 • Haukkalan säätiö
 • PERLA – Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusyksikkö
 • Kulttuurintutkimuksen seura
 • Nuorisotutkimusseura ja Nuorisotutkimusverkosto
 • ITLA – Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa

Julkaisuja:

 • Pirskanen, H., Jokinen, K., Kallinen, K., Harju-Veijola, M. & Rautakorpi, S. (2015). Researching Children’s Multiple Family Relations: Social Network Maps and Life Lines as Methods. Qualitative Sociological Review 11(1): 50–69. http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/archive_eng.php
 • Jokinen, K. (2014). Families and Family Policies in Finland – A Future Scenario. In GSPR. Gender Studies and Policy Review. Vol. 7, July, 36–54.
 • Jokinen, K. (2014). Nykynuoret ja siirtymät aikuisuuteen. Teoksessa Vehkalahti, K. & Suurpää, L. (toim.), Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 152, 250–270.
 • Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim.) (2014). Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Jokinen, K. (2014). Perhekäytäntöjen sosiologia. Teoksessa R. Jallinoja, H. Hurme & K. Jokinen (toim.), Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 167–191.
 • Notko, M., Jokinen, K., Malinen, K., Harju-Veijola, M., Kuronen, M. & Pirskanen, H. (2013). Encountering ethics in studying challenging family relations. Families, Relationships and Societies 2(3), 395–408.
 • Rönkä, A., Häkkinen, S., Jokinen, K. & Hyväluoma, J. (2013). Mobiiliavusteinen työskentelymalli perheneuvonnassa: mallin kehittäminen ja arviointi. Perheterapia (29)2, 5–19.
 • Jokinen, K., Malinen, K., Pirskanen, H., Moilanen, S., Rautakorpi, S., Harju-Veijola, M., Notko, M. & Kuronen, M. (2013). Lapset kertovat perheestä – mitä kuulemme? Teoksessa J. Reivinen & L. Vähäkylä (toim.), Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Helsinki: Gaudeamus, 175–197.
 • Jokinen, K. (2013). Perhesuhteet ja hyvinvointi. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.), Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 72–83.
 • Pohjola, K. & Jokinen, K. (2012). Young men in digital culture – a new form of informal learning? Teoksessa P. Tynjälä, M.-L. Stenström & M. Saarnivaara (toim.), Transitions and Transformations in Learning and Education. London: Springer, 291–306.
 • Jokinen, K. & Kuronen, M. (2011). Research on Families and Family Policies in Europe – Major Trends. Teoksessa U. Uhlendorff, M. Rupp & M. Euteneuer (toim.), Wellbeing of Families in Future Europe. Challenges for Research and Policy. Familyplatform, Families in Europe Volume 1, 13–118.
 • Jokinen, K. & Pohjola, K. (2011). Children with their dreams – what kind of reveries are accepted in school context? Education 3–13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. (39) 2, 127–138.
 • Jokinen, K. (2011). Perhe huomenna – Euroopassa ja Suomessa. Teoksessa O. Kontula (toim.), Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Helsinki: Väestöliitto, 146–157.
 • Pohjola, K. & Jokinen, K. (2010). Nuoret miehet reaali- ja virtuaalimaailmojen rajoilla. Teoksessa A.-H. Anttila, K. Kuussaari & T. Puhakka (toim.), Ohipuhuttu nuoruus. Nuorten elinolot – vuosikirja 2010. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, THL, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 77–92.
 • Jokinen, K. (2009). Virtuaaliympäristöt lapsen kotina. Teoksessa R. Jallinoja (toim.), Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 191–218.
 • Pohjola, K. & Jokinen. K (2009). Media oppimisympäristönä ja haasteena koululle. Nuorisotutkimus (27)1, 4–20.