Opetus

Perus- ja jatkotutkinto-opetus

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka tuottaa psykoterapiapalveluja osana psykologian laitoksen kliinisen psykologian opetus- ja tutkimustoimintaa. Opiskelijat osallistuvat asiakastoimintaan rajatusti, osana maisteri- ja jatko-opintojaan. Terapiatoiminnasta tehtävä tutkimus liittyy opinnäytetöihin pro gradu-, lisensiaatintutkimus- ja väitöskirjatasolla sekä kliinisen psykologian tutkimusryhmien muuhun tutkimukseen. Pääsääntöisesti tutkimustoiminta kohdistuu psykoterapiatilanteiden ja muiden psykologisten interventioiden vuorovaikutukseen, keskustelumuotoihin ja muutostekijöihin. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat ne psykologiset prosessit, jotka ovat yhteydessä itsereflektion rakentumiseen ja uusien toimintavaihtoehtojen löytymiseen erilaisissa itsekokemuksen, elämäntilanteiden ja kanssakäymisen ongelmissa. Tutkimus edellyttää asiakaskäyntien tallentamista video- ja äänitallenteina. Tähän ryhdytään ainoastaan asiakkaan/asiakkaiden antaman kirjallisen suostumuksen perusteella. Luvan antaminen käyntien tallentamiseen ei ole ehtona palveluiden saamiselle eikä osallistuminen tutkimusaineistojen kartuttamiseen anna henkilölle erityistä hyötyä.

 

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan aineistosta tehdyt pro gradu-tutkielmat ja väitöskirjat

 

Täydennyskoulutus

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka tuottaa korkeatasoisia koulutuspalveluita terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Täydennyskoulutuksena toteutetaan erilaisia psykoterapeuttikoulutuksia ja tieteellisiä kongresseja.

Seuraa ajankohtaista -palstaa

Lisätietoja psykoterapeuttikoulutuksista:
Koulutussuunnittelija Anne Jaskio, p. 040 805 3492  tai anne.jaskio@psyka.jyu.fi