Tutkijat

Timo Ahonen (professori, emeritus)
Kaisa Aunola 
Kenneth Eklund
Riikka Hirvonen
Noona Kiuru 
Tatiana Ryba
Katariina Salmela-Aro
Gintautas Silinskas
Kati Vasalampi

Tohtorikoulutettavat:
Heidi Korpipää
Milja Parviainen
Milla Saarinen
Matilda Sorkkila

JULKAISUT

Ryhmän kuvaus

Ryhmä tutkii oppimisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehitystä erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä  kuten luokkahuoneissa, kotona ja vertaisryhmissä. Tutkimusryhmän laajempana tavoitteena on tunnistaa erilaisia yksilöihin liittyviä tekijöitä (esim. riskit, uskomukset), rakenteellisia tekijöitä (esim. luokkakoko) ja vuorovaikutusprosesseja (esim. opettaja-oppilas-suhteet, vertaissuhteet ja vanhempien kasvatuskäytännöt), jotka edistävät tai vaarantavat oppilaiden taitojen kehittymistä, kouluun sitoutumista ja motivaatiota. Ryhmää kiinnostavat erityisesti kehityspolut ja alaryhmät, kriittiset koulusiirtymät, kumulatiiviset mekanismit ja online-prosessit. Tutkimus keskittyy sekä sosialisaatioon, eli siihen kuinka paljon sosiaalinen ympäristö vaikuttaa oppilaisiin, että evokatiiviseen vaikutukseen, eli siihen missä määrin oppilaiden omat luonteenpiirteet herättävät erilaisia reaktioita heille läheisissä ihmisissä. Tutkimusryhmä koostuu useista alaprojekteista, joissa aihetta käsitellään eri näkökulmista ja joissa keskitytään eri ikäryhmiin ja erilaisiin aineistoihin. Huolimatta projektien erilaisuudesta niillä on kuitenkin paljon yhteistä, kuten pitkittäisaineistojen käyttäminen (joko intensiivisiä lyhytaikaisia pitkittäistutkimuksia tai pitkäaikaisia seurantatutkimuksia lapsuudesta/nuoruudesta aikuisuuteen), erilaisten päiväkirjamenetelmien ja siirrettävissä olevien tiedonkeruumenetelmien käyttäminen sekä kehittynyt tilastollinen mallinnus.