22.11.2018

Vuosina 2012 -2018 valmistuneet kasvatustieteelliset väitöskirjat

2018

2017

2016

2015

 • Burns, Eila: “Tertiary teachers with dyslexia as narrators of their  professional life and identity”
 • Selkivuori, Leena: ”EI NÄIHIN VAIKEUKSIIN TYÖELÄMÄSSÄ TÖRMÄÄ. ” Oppimisen tuki ja erityiselle tuelle annetut merkitykset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijan näkökulmasta."
 • Eerola, Petteri: ”Responsible fatherhood: A narrative approach”
 • Kuukka, Anu: ”Lapset, ruumiillisuus ja päiväkodin järjestys. Tutkimus ruumiillisuuden tuottamisesta ja merkityksellistymisestä lasten päiväkotiarjessa”
 • Rautio, Elina: ”Avaimia sisäiseen vahvistumiseen. Elämän avaimet -koulutus ohjausinterventiona"
 • Salminen, Jonna: ”Response to Computer-Assisted Intervention in Children Most at Risk for Mathematics Difficulties”
 • Hiltunen, Tarja: "Äitiys, huostaanotto ja voimaantuminen"
 • Maija Rukajärvi-Saarela:  ”Tutkimuksellisuudesta innostusta alakoulujen kemian opetukseen: Kehittämistutkimus osallistavan luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä”

 

2014

 • Hangasmaa, Mervi: ”Lapsen oppimissuunnitelma. Etnografinen seurantatutkimus eräässä päiväkoti-koulukontekstissa”
 • Isotalo, Kaisa: ”Pedagoginen synkronointi, vaikeus johtamispäätöksissä yläkoulunrehtorien kokemana”
 • Kairaluoma, Leila: ”Sujuvaksi lukijaksi: Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita”
 • Kivioja, Liisa: ”Opetussuunnitelman opettelijasta pohtivaksi osaajaksi. Omaelämäkerrallinen opetussuunnitelmatarina”
 • Liinamaa, Tarja: ”Merkityksellisen ohjaus- ja vuorovaikutussuhteen olemus lastentarhanopettajakoulutuksen ohjatussa harjoittelussa”
 • Maunula, Minna: “Perheellisen naistohtoriopiskelijan arki, elämänkulku ja tulevaisuusajattelu”
 • Mäkynen, Asko: ”Vuorovaikutuskaavion käytön vaikutus voimakäsitteen oppimiseen lukion mekaniikan opetusjaksoilla"
 • Nkengbeza, David: “Building a Professional Learning Community in a Conflict and Post-conflict Environment: A Case Study of a High School in Liberia”
 • Oksanen, Kimmo: “Serious Game Design: Supporting Collaborative Learning and Investigating Learners’ Experiences”
 • Pyykkö, Pirjo: ”Developing the Pedagogy of Joy as a Teacher Researcher through Project Action Research called Sleeping Beauty
 • Salminen, Jenni: "The teacher as a source of educational support: Exploring teacher–child interactions and teachers’ pedagogical practices in Finnish preschool classrooms"
 • Saqipi, Blerim: ”Developing teacher professionalism and identity in the midst of large scale education reform – the case of Kosovo”
 • Tuovinen, Paula: "Isien ja tyttärien kertomuksia yksinhuoltajaperheestä"
 • Viitala, Riitta: ”Jotenkin häiriöks. Etnografinen tutkimus sosioemotionaalista erityistä tukea saavista lapsista päiväkotiryhmässä”
 • Virolainen, Maarit: ”Toward Connectivity: The Internships of Finnish Universities of Applied Sciences”

2013

 • Harmoinen, Sari: ”Opettajan ohjauksen ja vuorovaikutuksen antaman tuen merkitys oppilaiden rakentaessa mallia magnetismista”
 • Koskela, Seija: "'MIE TEEN VAAN OMAN TYÖNI' Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä osana opintojen keskeyttämisen ehkäisyä”.
 • Lehesvuori, Sami: “Towards dialogic teaching in science: Challenging classroom realities through teacher education“
 • Moate, Josephine: ”Reconceptualising teacherhood through the lens of foreign-language mediation”
 • Nieminen, Pasi: ”Representational consistency and the learning of forces in upper secondary school physics”
 • Nissilä, Pia: ”Yksilölliset työn määrittelyt oppilaanohjauksessa”
 • Okkolin, Mari-Anne: ”Highly Educated Women in Tanzania – Constructing Educational Well-being and Agency”
 • Parkkinen, Juha: ”Maailmankatsomus ohjauksessa – Opinto-ohjaajiksi opiskelevien kokemuksia maailmankatsomuksen hahmottamisesta”
 • Veijola, Anna: "Pedagogisen ajattelun kehittyminen aineenopettajankoulutuksessa. Tutkimus suoravalituista historian opettajaopiskelijoista"
 • Virtanen, Anne: "Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä"
 • Vuorisalo, Mari: ”Lasten kentät ja pääomat. Osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen”
 • Vähäsantanen, Katja: Vocational teachers’ professional agency in the stream of change”

2012

 • Hannula, Marja: “Dialogia etsimässä – pienryhmäkeskusteluja luokassa”.
 • Hautaviita, Janika:”Toimintatutkimus 6–9 -vuotiaiden lasten mediavalmiuksista ja mediataidoista”
 • Hökkä, Päivi: “Teacher educators amid conflicting demands: tensions between individual and organizational development”
 • Jokinen, Katja: "Opintie pienluokan kautta. Peruskoulun alkuopetuksen pienluokkatoiminnan arviointia"
 • Kautto-Knape, Erja: ”Oppilasta lamaannuttava kouluvuorovaikutus. Aineistoperustainen teoria oppilaan näkökulmasta”
 • Kiili, Carita: “Online reading as an individual and social practice"
 • Lautamo, Tiina: “Play Assessment for Group Settings (PAGS): Constructing and validating a measurement tool for assessment of children’s play performance in the day-care context”
 • Mikkonen, Annikki: “Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulutuksen vaikuttavuus työelämän näkökulmasta”.
 • Rytivaara, Anna: ”Towards inclusion – teacher learning in co-teaching”
 • Saarinen, Minna: "Sosiaalisen elämän kehykset. Kampus-ohjelman opiskelijoiden sosiaalinen asema tuetussa aikuisopiskelussa ja vapaa-ajalla"