28.12.2018

Yliopistopedagogiset opinnot


Rehtorin 10.12.2010 tekemän päätöksen
mukaan 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot tai niihin rinnastettavat opinnot ovat ne yliopistopedagogiset opinnot, jotka yliopiston johtosäännön mukaisesti edellytetään niiltä professorin, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan ja yliopistonopettajan tehtävään otettavilta henkilöiltä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen. Opintojen on oltava suoritettuina viimeistään kahden vuoden kuluttua työsuhteen aloittamisesta.

Mitä yliopistopedagogisilla opinnoilla tarkoitetaan?

Yliopistopedagogiikan perusopinnoilla (25 op) tarkoitetaan Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle tarkoitettuja opintoja, joiden tavoitteena on antaa yliopistossa opetus- ja ohjaustyötä tekeville työntekijöille mahdollisuus syventää yliopisto-opetusta ja omaa yliopisto-opettajuuttaan koskevaa ymmärrystään ja auttaa siten kehittymään opettajan ja ohjaajan työssä. Opintojen tavoitteena on henkilökohtaisen, reflektiivisen ja tutkivan suhteen kehittäminen opettamiseen ja ohjaamiseen. Näin pyritään tukemaan yleisemminkin yliopisto-opetuksen kehittämistä. Opinnoissa hyödynnetään jo olemassa olevaa kokemusvarantoa, sen yhteistä jakamista ja käsitteellistä syventämistä.

Yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op) tarjoavat myös mahdollisuuden hakea aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin. Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n tarkoittamia opettajan pedagogisia opintoja, jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta. Ne voidaan suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen erillisinä opintoina tai sisällyttää maisterin tutkintoon. Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) muodostuvat kasvatustieteen/ aikuiskasvatuksen perusopinnoista (25 op) ja aikuiskouluttajan pedagogisista aineopinnoista (35 op). Ennen aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin hakua kaikilla opiskelijoilla tulee olla suoritettuna kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai hakuilmoituksessa mainitut vastaavat opinnot (esim.  yliopistopedagogiikan perusopinnot) sekä pääaineensa aineopinnot. Ks. aikuiskouluttajan pedaogisten opintojen valintakriteerit ja hakuohjeet

Opetussuunnitelma

YPE curriculum in English


Lisätietoja yliopistopedagogiikan opinnoista ja aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista:

Lehtori Anita Malinen
puh. 040 805 3643
anita.malinen(at)jyu.fi
Kasvatustieteiden laitos, Ruusupuisto, 3D (huone 338)

Koulutussuunnittelija Kati Hemminki
puh. 040 805 3763
kati.hemminki (at)jyu.fi