mallikuva

XVI Keskusteluntutkimuksen päivät pidetään Jyväskylän yliopiston kampuksella Ruusupuistossa 16.-17.2.2017

XVI Keskusteluntutkimuksen päivät

Tervetuloa Keskusteluntutkimuksen päiville, jotka järjestetään tällä kertaa Jyväskylän yliopistossa 16.-17.2.2017.

Päivien teemana on Soveltava keskusteluntutkimus.

Keskustelunanalyysi on jo puoli vuosisataa tarjonnut monitieteisen ja multimodaalisen lähestymistavan vuorovaikutuksen tutkimukseen. Sen päämääränä on ollut kuvata sosiaalista toimintaa sekä tehdä näkyväksi sen käytänteitä ja jäsentyneisyyttä. Perustutkimuksen rinnalla on myös tehty tutkimusta, joka on tähdännyt vuorovaikutuksen haasteiden tunnistamiseen ja tarkasteltavien käytänteiden kehittämiseen.

Soveltavana keskusteluntutkimuksena on perinteisesti pidetty tutkimusta, joka tarkastelee erilaisia instituutioita ja niiden vuorovaikutusrakenteita. Antakin (2011) mukaan keskustelunanalyyttiset tutkimukset, joissa on soveltava näkökulma, voidaan jakaa kuuteen tyyppiin:

  1. eri tieteenalojen peruskysymysten kyseenalaistaminen ja kalibrointi,
  2. institutionaalisten rakenteiden kartoittaminen ja mahdollinen kehittäminen,
  3. yhteiskunnan makrotason ongelmien tarkastelu ja läpinäkyväksi tekeminen mikrotasolla,
  4. viestinnällisesti haasteellisten vuorovaikutustilanteiden ymmärtäminen ja erilaisten kommunikaatiohäiriöiden psykologisten kuvausten haastaminen,
  5. puheen sekventiaalisten piirteiden kartoittaminen ja niiden yhdistäminen kliiniseen diagnoosiin sekä
  6. erilaisten vuorovaikutuksessa ilmenevien ongelmien havainnointi ja niiden yhteistoiminnallinen ratkaiseminen intervention avulla.

Päivien teeman myötä kannustamme osallistujia pohtimaan, mitä soveltava keskusteluntutkimus oman tutkimuksen valossa tarkoittaa. Millainen keskusteluntutkimus on soveltavaa? Kuka sitä silloin soveltaa ja mihin tarkoituksiin? Kuka hyötyy soveltavan keskusteluntutkimuksen tuloksista ja miten? Toivomme teeman herättävän vilkasta keskustelua keskusteluntutkimuksen sovellettavuudesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Päivien kutsuttuna puhujana on professori Elizabeth Stokoe (Loughborough University, UK), joka on kehittänyt CARM-metodin (Conversation Analytic Role-play Method) keskustelunanalyyttisen tutkimustiedon soveltamiseen.

Lisäksi ohjelmassa on paneelikeskustelu, jossa annamme äänen myös tutkittaville. Paneelissa keskusteluntutkijat ja heidän tarkastelemiensa alojen ammattilaiset pohtivat yhdessä tutkimustiedon hyödyllisyyttä, tutkijan ja ammattilaisen näkökulmien eroja ja tutkimuksen teon etiikkaa. Yleisölle on varattu mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Päiviä tukevat Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kasvatustieteiden laitos.

Järjestelytoimikunta:

Leila Kääntä
Tuire Oittinen (siht.)
Riikka Nissi
Arja Piirainen-Marsh
Tanja Vehkakoski
Petteri Laihonen
Teppo Jakonen
Kreeta Niemi
 

Lähde:

Antaki, C. (2011). Six kinds of applied conversation analysis. Teoksessa C. Antaki (toim.), Applied conversation analysis. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.