22.12.2016

Kirjoittamisen tutkimuksen päivät, 2. kiertokirje ja esitelmäkutsu

Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 17.–18.5.2017 – Kirjoittamisen muutos ja murros

CfP in English below

 

Valtakunnalliset Kirjoittamisen tutkimuksen päivät pidetään ensi keväänä Jyväskylässä 17.5.–18.5.2017. Toista kertaa järjestettävien päivien teemana on kirjoittamisen muutos ja murros. Suuntaamme katseen tulevaan, ja tarkoituksena on virittää monitieteistä keskustelua siitä, minkälaisista kirjoittamisen ilmiöistä tarvitsemme lisää ymmärrystä. Mitä kaikkea tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia? Entä miten kirjoittamista voisi opettaa ja ohjata?

Kirjoittaminen on perusolemukseltaan yhä samankaltaista toimintaa kuin tuhansia vuosia sitten – ajatuksien kielentämistä ja merkityksien välittämistä symbolien avulla. Kuitenkin 2020-lukua lähestyttäessä kirjoittaminen on myös muuttunut: murroksessa ovat niin kirjoittamisen välineet, käsitteet kuin käytänteet.

Kulttuurin digitalisoitumisen myötä kirjoittaminen toimintana on läsnä kaikkialla. Esimerkiksi suuri osa arkisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta tapahtuu kirjoittamalla. Kirjoittamisen kaikkiallistumisesta huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, erilaisten kirjoittamistapahtumien ja tekstilajien tunnistaminen haastaa ajatteluamme: jokapäiväisen tekstitodellisuutemme ymmärtäminen edellyttää rohkeutta tarkastella kirjoittamista monipuolisesti ja eri tieteenalojen näkökulmia yhdistellen.

Kirjoittamisen tutkimuksen päivien ideana on tavoittaa kirjoittamisen kentästä tutkimuksellisia tarttumapintoja, jotka ovat relevantteja ja kantavat myös pidemmälle tulevaan. Kannustamme tarjoamaan uteliaisuutta herättäviä puheenvuoroja ja keskustelunaiheita perinteisten tieteellisten esitelmien lisäksi. Minkä ajankohtaisen ilmiön tai kysymyksen sinä haluaisit tuoda yhteiseen keskusteluun? Parhaimmillaan kysymykset ja yhteinen, näkyväksi tehty ihmettely voivat synnyttää luovia tutkimusideoita ja yhteistyömahdollisuuksia.

Kirjoittamisen tutkimuksen päivien kutsuttuna puhujana on professori Minna-Riitta Luukka (Jyväskylän yliopisto).


Esitelmäehdotusten lähettäminen

Kirjoittamisen tutkimuksen päivien työmuotoja ovat itsenäiset esitelmät ja puheenvuorot, temaattiset työpajat ja posterit. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Abstraktista on käytävä ilmi, millä kielellä esitelmä pidetään.

Itsenäiset esitelmät ja puheenvuorot: Tieteellisen esitelmän lisäksi voi tarjota puheenvuoroa, joka käsittelee vapaamuotoisemmin kirjoittamisen muutokseen ja murrokseen liittyviä teemoja. Abstraktista on käytävä ilmi, kumman tyyppisestä esityksestä on kyse. Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa viitteineen. Esitelmän tai puheenvuoron pituus on 15 minuuttia.

Temaattiset työpajat: Työpajat ovat pituudeltaan 90 minuuttia, ja niissä esitetään 15 minuutin mittaisia esityksiä tai puheenvuoroja, jotka liittyvät temaattisesti toisiinsa. Lisäksi varataan aikaa keskustelulle. Työpajan järjestäjää pyydetään lähettämään yleiskuvaus, jonka maksimipituus on 500 sanaa. Tästä yleiskuvauksesta on käytävä ilmi työpajan esitysten otsikot esitysjärjestyksessä sekä puhujien nimet. Mikäli työpaja hyväksytään, pyydetään esitelmän pitäjiä lähettämään 300 sanan abstrakti omasta esityksestään.

Posterit: Posterien tulee olla kokoa A0. Posterien abstraktien on oltava enintään 300 sanaa, mukaan lukien viitteet.

Abstraktit tulee jättää 15. helmikuuta 2017 mennessä. Hyväksymiskirjeet lähetetään viimeistään 1.4.2017, ja ilmoittautuminen päiville alkaa 1.4.2017.

Esitelmä-, työpaja- ja posteriehdotukset sekä ilmoittautuminen tehdään verkkolomakkeella.

Kirjoittamisen tutkimuksen päivien ilmoittautumismaksu on 25 euroa.

Kirjoittamisen tutkimuksen päivien jälkeen järjestetään Kielitieteen päivät to 18.5. – la 20.5.2017.

Toukokuun loppu on Jyväskylässä poikkeuksellisen vilkas majoituskuukausi, joten varaa majoituksesi ajoissa.

Lisätietoa: kirtut2017@jyu.fi

Järjestelytoimikunta

 • Anne Mäntynen pj.
 • Nora Ekström
 • Mia Halonen
 • Elina Jokinen
 • Merja Kauppinen
 • Sanna Lehtonen
 • Hilkka Paldanius

Päivistä vastaa Jyväskylän yliopiston Kielikampus.

Tervetuloa!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Finnish Conference of Writing Research 17th–18th of May 2017 – ‘The changes and transformations in/of writing’

Second Call for Proposals

 

The Finnish Conference of Writing Research will be held in Jyväskylä on the 17th–18th of May 2017. The conference is now organized for the second time, under the theme ‘The changes and transformations in/of writing’. We are shifting our gaze to the future and the aim is to encourage multidisciplinary discussion on what kind of phenomena related to writing we should understand better. What kinds of things should we research in the future? How should we teach and guide writing?

In essence, writing is still the same as thousands of years ago – expressing thoughts via language and conveying meanings through symbols. However, as we approach the 2020s writing has also changed: tools, concepts and practices of writing are all going through different transformations.

The digitalization of culture has brought writing as a practice everywhere. A significant amount of everyday communication and interaction takes place through writing. Nevertheless, even though writing is everywhere – or namely because of this – recognizing different writing events and genres challenges our thinking: the understanding of our everyday textual reality requires courage to examine writing from various angles and by bringing together perspectives from different academic fields.

The aim of the Finnish Conference of Writing Research is to locate such research topics in the field of writing that are relevant not only now but also in the future. Apart from conventional academic presentations, we encourage participants to propose talks and topics that inspire curiosity. Which current phenomenon or question would you like to bring into the discussion? At best, making our questions and shared puzzlement visible can create new ideas for research and chances for collaboration.

The keynote speaker of the Conference of Writing Research will be professor Minna-Riitta Luukka (University of Jyväskylä).

Instructions for proposals

The working methods at the Conference of Writing Research include individual presentations and talks, thematic workshops and posters. The languages of the conference are Finnish, English and Swedish. The abstract should specify which language is used in the presentation.

Individual presentations and talks: Apart from scientific presentations, we invite proposals for talks that discuss themes related to the changes and transformations in/of writing in a less formal way. The abstract should specify whether it is for a scientific presentation or a less formal talk. The abstract should be max. 300 words, including references. The length of the presentation or talk is 15 minutes.

Thematic workshops: The length of each workshop is 90 minutes and they include 15-minute presentations or talks that are thematically linked to each other. There should also be time for discussion. The organiser(s) of the workshop should submit a general description of the workshop, max. 500 words. This description should also include the title of each presentation/talk included in the workshop, as well as the names of the speakers. If the workshop is approved, the speakers will be asked to submit 300-word abstracts about their own presentations.

Posters: Posters should be size A0. The abstracts for posters should be max. 300 words, including references.

The deadline for abstracts is the 15th of February 2017. Acceptance letters will be sent to the participants by the 1st of April 2017. The registration for the conference starts at the 1st of April 2017.

Proposals for presentations, workshops and posters as well as registration are submitted via a conference management system.

The registration fee for the Conference of Writing Research is 25 euros.

The Finnish Conference of Writing Research will be followed by the Finnish Conference of Linguistics on the 18th–20th of May 2017.

The end of May is an unusually busy time in terms of different events organized in Jyväskylä; it is recommended to book your accommodation early.

Further information: kirtut2017@jyu.fi

Organizing committee:

 • Anne Mäntynen (chair)
 • Nora Ekström
 • Mia Halonen
 • Elina Jokinen
 • Merja Kauppinen
 • Sanna Lehtonen
 • Hilkka Paldanius

The Finnish Conference of Writing Research is organized by the Language Campus at the University of Jyväskylä.

Welcome!