06.02.2017

CfP: Ympäristöt

 

HUOM: työryhmä- ja esitelmäehdotusten määräaikaa jatkettu 14.2.2017 asti!

 

YMPÄRISTÖT

Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari & Kulttuurintutkimuksen päivät 2017

Jyväskylän yliopisto 22.–24.5.2017

http://jyu.fi/ymparistot2017

 

Työryhmä- ja esitelmäkutsu

Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari ja VIII Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän yliopistossa 22.–23.5.2017. Kaksipäiväisen tapahtuman teemana ovat ympäristöt kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta.

Tapahtuman post-seminaarina 24.5.2017 järjestetään kaksi kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tohtorikoulutettaville suunnattua väitöskirjatyöpajaa, joista lähetetään erilliset abstraktikutsut.

Ympäristöt-tapahtumassa kysytään, miten ympäristöt ilmenevät kirjallisuudessa, taiteessa ja muissa teksteissä eri aikoina. Ympäristöt voidaan käsittää hyvin laajasti ja monella tapaa yhteydessä taiteeseen, kirjallisuuteen, kulttuuriin, luontoon ja yhteiskuntaan. Ympäristöjä voidaan ajatella tilallisuuden kautta, kuten luonnonympäristöinä, kaupunkiympäristöinä, vesi- ja saaristoympäristöinä sekä arktisina ympäristöinä, ja niitä voidaan tarkastella eri mittakaavoista käsin suhteutettuna kansalliseen tai globaaliin ympäristöön. Ympäristöt hahmottuvat myös sosiaalisiksi kohtaamispaikoiksi, kuten erilaisiksi tutkimus-, koulutus- ja oppimisympäristöiksi, kulttuuri- tai kieliympäristöiksi, joissa henkilökohtainen ja kollektiivinen ympäristö kytkeytyvät toisiinsa. Uhanalaiset ympäristöt ja eläinten ympäristöt asettuvat suhteeseen ympäristöongelmien, teollisuusympäristöjen ja energiatuotannon ympäristöjen kanssa. Ympäristöjä voidaan mieltää audiovisuaalisina kokonaisuuksina äänen ja kuvan kautta, ympäristöjä myös tarinallistetaan, ja tarinoilla on omat ympäristönsä. Ympäristöt kääntyvät osaksi poetiikkaa sekä tekstuaalisuutta, ja kirjallisuuden tuotannolla ja lukemisella sekä kokeellisuudella ja digitaalisuudella on omat ympäristönsä. Ympäristöä voidaan lähestyä myös materiaalis-diskursiivisena käsitteenä, maisemana tai olosuhteena.

Yhä useammat kulttuurin- ja kirjallisuudentutkijat näkevät tutkimuksensa osana monitieteistä ympäristöhumanismin (environmental humanities) kenttää. Humanistit etsivät yhteyksiä luonnontieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin ja samalla rooliaan globaalien ympäristöongelmien ratkomisessa. Ympäristöhumanismi edellyttää ihmisen, luonnon ja muun fyysisen maailman kokonaisvaltaista hahmottamista. Ajankohtainen ympäristöhumanismi tarjoaa yhden mahdollisen tulokulman ympäristöihin.

Tapahtuma kokoaa yhteen monitieteisen joukon erilaisia ympäristöjä tarkastelevia tutkijoita. Ympäristöjen lisäksi se pohtii, minkälaisia keskustelunavauksia ja lähtökohtia tarvitsemme, jotta kohtaisimme toisiamme yli tieteenalojen ympäristön merkeissä. Toivomme työryhmiä ja esitelmiä paitsi kirjallisuustieteestä ja kulttuurintutkimuksesta myös eri tieteenaloilta, kuten arkkitehtuurista, historiatieteestä, kasvatustieteistä, kulttuurimaantieteestä, mediakulttuurista, musiikintutkimuksesta, oikeustieteestä, sosiaalisesta kartografiasta, sukupuolentutkimuksesta, taiteen tutkimuksesta, teologiasta, yhteiskunta- ja politiikkatieteistä tai ympäristökasvatuksesta, -estetiikasta, -politiikasta ja -filosofiasta. Tavoitteena on saattaa eri tieteenalojen edustajia vuoropuheluun keskenään sekä esitellä tutkimusverkostoja ja tutkimushankkeita.

Teemaan sopivia työryhmä- ja esitelmäehdotuksia pyydetään lähettämään 14.2.2017 mennessä osoitteeseen ymparistot2017[at]gmail.com. Esitelmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Työryhmäehdotuksessa tulee olla mukana työryhmän nimi, max 300 sanan mittainen kuvaus työryhmästä, esitelmänpitäjien nimet ja alustavat otsikot sekä puheenjohtajan/-johtajien nimet ja yhteystiedot.

Esitelmäehdotukseen tulee sisältyä esitelmän otsikko, max 300 sanan mittainen tiivistelmä sekä esitelmänpitäjän nimi ja yhteystiedot. Tiedot hyväksymisestä lähetetään helmikuun lopulla. Tapahtuman tieteellinen toimikunta muodostaa yksittäisistä esitelmäehdotuksista temaattisia työryhmiä.

Tapahtuman järjestämisestä vastaavat Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Kirjallisuudentutkijain Seura (KTS) ja Kulttuurintutkimuksen seura. Yhteistyökumppanina on Euroherit-tutkimushanke (Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU) sekä Music, Nature, and Environmental Crises: A Northern Perspective on Ecocritical Trends in Contemporary Music -projekti.

Yhteydenotot: ymparistot2017[at]gmail.com
Tapahtuman verkkosivut: http://jyu.fi/ymparistot2017

 

MILJÖER

Sällskapets för litteraturforskning i Finland årsseminarium & Kulttuurintutkimuksen päivät 2017

Jyväskylä universitet 22.–24.5.2017

http://jyu.fi/ymparistot2017

 

Call for papers

Den 22.–23.5.2017 ordnas Sällskapets för litteraturforskning i Finland årsseminarium och Sällskapets för kulturstudier i Finland VIII Kulttuurintutkimuksen päivät på Jyväskylä universitet. Det gemensamma evenemangets tema är miljöer ur litteratur- och kulturforskningens perspektiv.

I samband med seminariet ordnas också två workshoppar för doktorander inom litteraturvetenskap och kulturforskning. Inbjudningar till dessa workshoppar, som ordnas den 24.5.2017, sänds ut separat.

Avsikten med seminariet är att diskutera hur miljöer kommer till uttryck i litteraturen, konsten och andra texter. Begreppet miljö kan förstås mycket brett. Miljöer kan vara geografiska och rumsliga – naturmiljöer, stadsmiljöer, vatten- och skärgårdsmiljöer eller arktiska miljöer – och de kan granskas ur såväl lokala som globala perspektiv. På många håll i världen hotas naturmiljöer och djurs miljöer idag av miljöproblem och industriella miljöer. Men miljöer kan också förstås som sociala rum och mötesplatser; som forsknings-, utbildnings- och undervisningsmiljöer eller som språkliga miljöer och kulturmiljöer; platser, där den personliga och kollektiva miljön möts. Miljöer kan vidare förstås som audiovisuala helheter, gestaltade genom ljud och bild. Miljöer har sina berättelser – och berättelser har sina miljöer. Begreppet miljö anknyter särskilt till poetik och textualitet. Produktionen och konsumtionen av litteratur har sina egna miljöer, liksom den litterära experimentationen och den tilltagande digitaliseringen har sina. Det är även möjligt att förstå miljö som ett materiellt-diskursivt begrepp, ett landskap eller ett tillstånd.

Idag ser allt fler kultur- och litteraturforskare sin forskning som en del av miljöhumanioras mångvetenskapliga fält. Humanister intresserar sig för kopplingar till natur- och samhällsvetenskaperna och diskuterar sin roll i lösandet av de globala miljöproblemen. Miljöhumanismen, som förutsätter en helhetssyn på människan, naturen och den fysiska världen, erbjuder ytterligare ett perspektiv på temat miljöer.

Avsikten med det mångvetenskapliga evenemanget är inte bara att samla ihop forskare som undersöker olika slags miljöer, utan också att främja kommunikation och skapa nätverk över disciplinsgränserna. Vi välkomnar inte bara föredrag och arbetsgrupper från kulturforskningens och litteraturforskningens områden, utan också från arkitektur, historia, pedagogik, kulturgeografi, mediekultur, musikvetenskap, juridik, social kartografi, genusforskning, konstvetenskap, teologi, samhällsforskning, samt miljöpedagogik, -estetik, -politik och -filosofi.

Förslag till arbetsgrupper och föredrag ombeds sändas senast 31.1.2017 till adressen ymparistot2017[at]gmail.com. Föredragen kan vara på finska, svenska eller engelska.

Förslag till arbetsgrupper bör innehålla följande: arbetsgruppens namn, en beskrivning av arbetsgruppen på max 300 ord, föredragshållarnas namn och preliminära rubriker samt ordförandens/ordförandenas namn och kontaktuppgifter.

Förslag till föredrag bör innehålla följande: föredragets rubrik, en abstrakt på max 300 ord, samt föredragshållarens namn och kontaktuppgifter. Besked om antagande ges i slutet av februari. De enskilda föredragen slås ihop till tematiska grupper av seminariets vetenskapliga nämnd.

Evenemanget ordnas av Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos vid Jyväskylä universitet, Sällskapet för litteraturforskning i Finland (KTS) och Sällskapet för kulturstudier i Finland. Samarbetspartner är Euroherit-forskningsprojektet (Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU).

Kontakt: ymparistot2017[at]gmail.com
Evenemangets webbsidor: http://jyu.fi/ymparistot2017