14.05.2018
Väitös

1.6.2018 Sosioekonomiset tekijät ja kulttuurierot vaikuttavat erimielisyyksien ilmaisemiseen työpaikalla (Zeng)

Aika:

1.6.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu , Ruusupuisto, Helena ( RUUD104)
M.A. Cheng Zengin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan "Exploring organizational dissent in a global setting" tarkastustilaisuus 1.6.2018 klo 12 alkaen Ruusupuistossa salissa RUUD104 Helena. Vastaväittäjänä emeritaprofessori Caroline Hatcher (Queensland University of Technology) ja kustoksena professori Stephen Croucher (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Cheng Zeng - netti.jpgErimielisyydet ovat tarpeellisia moderneissa organisaatioissa, sillä ne auttavat organisaatioissa tapahtuneiden rikkomusten korjaamisessa ja helpottavat ryhmäinnovaatiota. Työntekijät jättävät kuitenkin ristiriitatilanteissa usein suunsa avaamatta. Cheng Zengin Jyväskylän yliopistossa tekemä tuore väitöstutkimus tarkastelee tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden toimintaan ristiriitatilanteissa.

 

Cheng Zeng keskittyi tutkimuksessaan tarkastelemaan erityislaatuista työntekijän äänen muotoa: organisatorista erimielisyyttä. Hän havaitsi, että työntekijät käsitteellistävät erimielisyyttä eri tavoin eri kulttuureissa.

 

Piilevä erimielisyys on aiemmin nähty alhaalta ylöspäin suuntautuvan erimielisyyden tukahduttamisen tuotteeksi. Kollektivistisissa eli yhteisöllisissä kulttuureissa piilevä erimielisyys voidaan kuitenkin nähdä elintärkeänä keinona rakentaa ja ylläpitää työntekijöiden keskinäisiä suhteita.

 

-         Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kritiikin ilmaiseminen työkavereille nähdään kykenemättömyytenä ilmaista tyytymättömyyttä esimiehille, kun taas kollektivistisissa kulttuureissa se nähtiin tapana rakentaa ihmissuhteita työkavereihin, hän selittää.

 

Cheng esittää, että erimielisyyteen suhtautumista muokkaavat taloudelliset osatekijät kuten kansallisen talouden vakaus, työttömyysaste, ihmisten käsitykset työpaikkojen varmuudesta sekä yksilön sosioekonominen asema.

 

-         Työttömyysprosentin ollessa korkeammalla pelko työpaikan menettämisestä todennäköisesti kasvaa, joten työntekijät saattavat välttää riskialtista käyttäytymistä organisaatioissa, Cheng selventää.

 

Cheng Zeng havaitsi tutkimuksessaan myös, että kulttuurierot sekä erot keskustelukulttuureissa saattavat vaikuttaa erimielisyyksien ilmaisemiseen.

 

-         Työntekijät hierarkkisemmista ja yhteisöllisemmistä kulttuureista ilmaisevat harvemmin tyytymättömyyttään ylemmälle johdolle, Cheng kertoo.

 

Yleisesti haluttomuus tuoda ilmi erimielisyyksiä saattaa johtua monista syistä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi epäluottamus asioiden muuttumiseen, haluttomuus näyttäytyä negatiivisessa valossa sekä kostotoimien, nolojen tilanteiden ja sosiaalisten suhteiden tuhoutumisen pelko.

 

Lisäksi Cheng esittää, että erimielisyys on olennaisesti kytköksissä organisatoriseen valtaan:

 

-         Siirtolaisryhmillä oli tutkimuksessa taipumus ilmaista vähemmän erimielisyyttä ja kokea työilmapiiri rajoittuneempana kuin hallitsevalla ryhmällä, Cheng kertoo.

 

Väitöskirjassaan Cheng pyrkii täydentämään aiempaa, suurimmaksi osaksi yhdysvaltalaista, tutkimusta tutkimalla organisatorisen erimielisyyden ja työpaikan sananvapauden välistä suhdetta USA:n ulkopuolisessa ympäristössä: Ranskassa, Suomessa, Saksassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Singaporessa ja Kiinassa. Tutkimus osoittaa, että Yhdysvalloissa saatujen tutkimustulosten yleistämisen suhteen kannattaa olla varuillaan.

 

Lisätietoja:

Cheng Zeng, cheng.zeng@jyu.fi, +358452556619

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, viestinta@jyu.fi, 0408054403

 

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities, numerona 343, Jyväskylä 2018. ISSN: 459-4323, ISBN: 978-951-39-7443-5. Saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, p. +358408053825, myynti@library@jyu.fi. Teos löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7444-2.

 

Cheng Zeng on saanut alemman korkeakoulututkinnon Kajaanin ammattikorkeakoulusta vuonna 2012, pääaineenaan tourism management. Hän valmistui maisteriksi Jyväskylän yliopistosta, pääaineenaan kulttuurienvälinen viestintä, vuonna 2014. Samana vuonna hän aloitti tohtoriopintonsa Jyväskylän yliopistossa. Cheng Zeng aloittaa pian organisaatioviestinnän apulaisprofessorin tehtävässä North Dakota State Universityssa. 

Lisätietoja

Cheng Zeng

cheng.zeng@jyu.fi