Väitös

31.8.2018: Ammatillisen kasvun polku -malli tukee opettajaksi kasvamista (Nuutinen)

Aika:

31.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu , Ruusupuisto, Helena ( RUUD104)
Tiedote: 31.8.2018: Ammatillisen kasvun polku -malli tukee opettajaksi kasvamista (Nuutinen)
Ammatillisiin opettajaopintoihin hakeutuu joka vuosi suuri määrä alalle haluavia oman alansa osaajia. Siirtyminen ammattialan osaajasta opettajaksi vaatii opettajan pedagogisten tietojen opiskelua ja prosessointia sekä soveltamisen lisäksi aikaa ja tilaa ymmärtää omaan opettajuuteen sisältyvää ammatillista kasvuaan ja ontologista ymmärrystään. Niiden kautta opettajaopiskelijasta kasvaa oman näköisensä osaava opettaja.

KM, TtL Ulla Nuutisen tuore kasvatustieteen väitöskirja osoittaa, miten tietoisella Ammatillisen kasvun polku -mallin toteutuksella opiskelijalla on mahdollisuus koulutuksen aikana pohtia yksin sekä erityisesti ryhmässä tulevaa ammattiaan että ammatillista kasvuaan opettajaksi.

Nuutinen rakensi Ammatillisen kasvun polku -mallin minä-, sinä-, me- ja he-vaiheisiin. Tutkimus toteutettiin Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ammatillisen opettajakorkeakoulun yhden opettajaopiskelijaryhmän opettajan pedagogisten opintojen aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda uutta tietoa siitä, miten neljään eri vaiheeseen rakennetulla Ammatillisen kasvun polku -mallilla tuetaan opettajaopiskelijoiden ammatillista kasvua.

Ammatillisen kasvun polku -malli rakentui koko opettajaopintojen ajaksi. Siten huomioitiin kasvuprosessin jatkuvuus ja ajallisuus.  Malli osoitti, miten opettajaksi kasvaminen ei tapahdu opettajaopiskelijan sisäisenä prosessina, vaan se tarvitsee tuekseen koko opiskelijaryhmän ja opettajankouluttajan. Ryhmää kohtaan syntyvä luottamus ja ryhmän antama tuki ovat merkittäviä ammatillisen kasvun edistäjiä. Toinen yhtä merkittävä havainto oli, miten opettajankouluttajan tapa olla ja hyväksyä jokainen opettajaopiskelija omana itsenään oli luonut uskoa opintoihin ja niistä selviytymiseen sekä niihin sitoutumiseen. 

– Aineistosta piirtyi vahvasti esiin kuva siitä, miten opettajaopiskelijoiden persoonallinen ja ammatti-identiteetti kehittyivät omien reflektiivisten pohdintojen ja yhteisten keskustelujen myötä, Nuutinen toteaa.

Mallin jaksottaminen koko opettajaopintojen ajaksi on erittäin tärkeää. Tällä tavoin opiskelijat saavat aikaa rauhassa reflektoida omaa ja toisten kasvamista opintojen aikana. Tärkeää on muistaa myös, että ammatillinen kasvu on elinikäinen prosessi, joten sen tulee kulkea yhtenä opintojen pääteemana koko opintojen ajan, Nuutinen painottaa.

Malli mahdollistaa yksilöllisen kasvun

Ammatillisen kasvun polku -malli näyttää mahdollistavan opettajaopiskelijan yksilöllisen kasvun ja siten persoonallisen identiteetin tukemisen niin, että opiskelijalla on niitä tietoja ja taitoja, joita tulevaisuuden opettajilta odotetaan. Hän saa myös sisäistä vahvuutta jaksaa opettajan monipuolisessa ammatissa, toteaa Nuutinen.

Tutkimuksesta saatua tietoa on mahdollista hyödyntää monipuolisesti opettajan oman ammattitaidon arvioinnissa, ammatillisen kasvun näkyvämmäksi tekemisessä sekä opettajankoulutuksen kehittämisessä.

Ulla Nuutisen väitöstutkimusta on rahoittanut Jyväskylän yliopisto.

Kasvatustieteen maisterin ja terveystieteiden lisensiaatin Ulla Nuutisen kasvatustieteen väitöskirja ”Ammatillisen kasvun polku Opettajuuden ontologinen rakentuminen yhteisöllisessä ryhmäprosessissa ” tarkastustilaisuus pidetään 31.8.2018 klo 12 alkaen Ruusupuistossa salissa Helena (Ruu D 104). Vastaväittäjänä toimii professori Kaarina Määttä (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätietoja:

Ulla Nuutinen, 050 3132 619, ulla.nuutinen@ulappaconsulting.fi

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Ulla Nuutinen on kirjoittanut ylioppilaaksi Ylöjärven lukiosta. Hän valmistui terveystieteiden maisteriksi 1995 ja terveystieteen lisensiaatiksi 2008 Jyväskylän yliopistosta, ja lisäksi kasvatustieteen maisteriksi 2015 Tampereen yliopistosta. Nuutinen on suorittanut myös työnohjauksen ja prosessikonsultoinnin opinnot 2012, mindfulness-ohjaajaopinnot 2015 sekä opinto-ohjauksen opinnot 2017.

Yli 20-vuotta kestäneen opettajan uransa aikana Nuutinen on työskennellyt opettajana korkea-asteella fysioterapiaopinnoissa, ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnoissa, opettajankouluttajana ja hankevastaavana ERKKERI-hankkeessa sekä tutkijana mm. FUTUREX-hankkeessa HAMK:in ammatillisella opettajakorkeakoululla ja opinto-ohjauksen yliopisto-opettajana Jyväskylän yliopistossa. Vuodesta 2012 lähtien Nuutinen on työskennellyt yrittäjänä Ulappa Consulting. 2017–2018 hän toimi rehtorina Iitin kansalaisopistossa. Syksystä 2018 alkaen Nuutinen työskentelee opettajankouluttajana HAMK:in ammatillisella opettajakorkeakoululla.

Julkaisun tiedot:

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyu Dissertations numerona 8, 184 s. Jyväskylä 2018, ISSN: 2489-9003, ISBN: 978-951-39-7526-5. E-julkaisuna: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7526-5