17.05.2018
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopistoon neljä uutta tutkijatohtoria ja kaksi akatemiatutkijaa

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 37 tutkijatohtorille ja 22 akatemiatutkijalle. Jyväskylän yliopistossa rahoituksen sai viisi tutkijatohtoria ja kaksi akatemiatutkijaa.

Haussa arvioitiin 258 tutkijatohtorihakemusta ja 182 akatemiatutkijahakemusta. Tärkeimmät kriteerit olivat hakijan henkilökohtainen pätevyys sekä tutkimuksen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo. Tutkijatohtorirahoitus myönnettiin 14 prosentille hakijoista ja akatemiatutkijarahoitus myönnettiin 12 prosentille hakijoista.

Jyväskylän yliopiston uudet akatemian tutkijatohtorit ovat:

Aleksis KoskiAleksis KoskiAleksis Koski, matematiikan ja tilastotieteen laitos: Epälineaariset ongelmat elastisuudessa ja geometrisessa analyysissä, (246 210 €). Hanke keskittyy puhtaan matematiikan osa-alueisiin, kuten epälineaarinen elastisuus, variaatiolaskenta, elliptisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin ja geometriseen funktioteoriaan. Tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin tiettyjä fysikaalisia ilmiöitä kuten elastisten kappaleiden muodonmuutosta, saippuakuplien muotoa ja virtausdynamiikkaa.

Toni Metsänen, kemian laitos: Synteettiset ketoreduktaasimimeetit (246 585 €). Hankkeessa suunnitellaan katalyytteja, joissa on entsyymien kaltainen aktiivinen sitoutumiskohta, ja hyödynnetään näitä katalyyttejä pelkistysreaktioissa. Ketonin selektiivisiä pelkistysreaktioita käytetään useiden lääke- ja luonnonaineiden valmistuksessa. Kehitettävät uudet katalyytit toimivat kuin pienoisentsyymit, aktivoiden sekä substraattia että pelkistintä pitäen molempia katalyyttisessa taskussa.

Heikki MäntysaariHeikki Mäntysaari, fysiikan laitos: Saturaatioilmiöt suurienergisissä sirontaprosesseissa (234 890 €). Projektissa tutkitaan suurelle energialle kiihdytettyjen atomiydinten rakennetta, ja tämän rakenteen vaikutusta raskasionitörmäyksiin ja protoni-ydintörmäyksiin. Tulevaisuudessa rakennettava elektroni-ionikiihdytin mahdollistaa suurelle energioille kiihdytettyjen ydinten rakenteen tutkimisen ennennäkemättömällä tarkkuudella. Projektissa valmistaudutaan tällaisen kiihdyttimen tuottamiin mittauksiin tekemällä teoreettisia ennusteita.

Petra VaskoPetra Vasko, kemian laitos: Pienmolekyylien aktivointi ja katalyysi käyttäen matalan valenssin pääryhmien/siirtymämetallien heterobimetalliyhdisteitä (256 245 €). Projektin tavoitteena on etsiä vaihtoehtoja homogeeniseen katalyysiin tutkimalla katalyyttisiä kemiallisten sidosten modifikaatioprosesseja.

Kolmivuotiset hankkeet alkavat 1.9.2018.

Akatemiatutkijan rahoituksen saivat:

Jenni-Mari Sofia Kotila, fysiikan laitos: Teoreettisia työkaluja atomiydinten harvinaisten hajoamisten ja pimeän aineen tutkimiseen (438 874 €). Ydinrakennetutkimus tarjoaa tärkeän mahdollisuuden pimeän aineen tutkimukseen. Vaikka pimeän aineen uskotaan muodostavan suuren osan maailmankaikkeuden massasta, sen koostumuksesta tai alkuperästä ei ole tietoa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää kaksoisbeetahajoamisen, yksöisbeetahajoamisen, sekä pimeän aineen teoreettista tarkastelua.

Jani MoilanenJani Moilanen, kemian laitos: Siltaavia ratkaisuja molekylaaristen magneettien sulkulämpötilan parantamiseksi (438 874 €).  Seuraavan sukupolven elektroniset laitteet tulevat hyödyntämään sekä elektronin että ytimen spiniä, koska nämä mahdollistavat suuren tallennuskapasiteetin omaavien kiintolevyjen, kvanttitietokoneiden ja spin-pohjaisen elektroniikan valmistuksen. Tutkimusprojektissa pyritään valmistamaan uusia molekylaarisia magneettisia materiaaleja ja tutkimaan niiden magneettisia ominaisuuksia molekyylitasolla kokeellisen ja laskennallisen kemian menetelmien avulla. Tutkimuksessa saatuja tuloksia hyödynnetään uusien ja parempien magneettisten materiaalien valmistuksessa.

Viisivuotiset hankkeet alkavat 1.9.2018.

Lisätietoja:

Aleksis Koski, puh. 040 805 3421, aleksis.t.koski@jyu.fi

Toni Metsänen, toni.t.metsanen@jyu.fi

Heikki Mäntysaari, puh. 040 805 3208, heikki.mantysaari@jyu.fi

Petra Vasko, puh. 040 805 3707 tai 050 530 4081, petra.vasko@jyu.fi

Jenni-Mari Sofia Kotila, jenni.kotila@jyu.fi

Jani Moilanen, jani.o.moilanen@jyu.fi