07.06.2018
Väitösuutiset

Väitös: Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tukea digipalveluiden tuomaan muutokseen (Rantala)

Aika:

15.6.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi, Agora, Lea Pulkkisen Sali
Terveydenhuollon digitaaliset palvelut mahdollistavat potilaan roolin muuttumisen asiakkaaksi ja hänen aktiivisen osallistumisensa palveluprosessiin sekä itseään koskevaan päätöksentekoon. Digitalisaation tuomat muutokset terveydenhuollon ammattilaisen potilastyössä ovat merkittäviä, mutta muutostarvetta ei usein kuitenkaan käytännön työssä tunnisteta. Terveydenhuollon ammattilaiseen kohdistuu digitaalisessa palveluympäristössä muutospaineita, mutta niihin ei useinkaan löydy tukea.

Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tukea digipalveluiden tuomaan muutokseen 

Suomi aikoo jatkossa lisätä terveydenhuollon palveluiden digitalisointia, jotta palveluiden saatavuus kaikille voidaan turvata. Digitaaliset palvelut mahdollistavat potilaan roolin muuttumisen asiakkaaksi ja hänen aktiivisen osallistumisensa palveluprosessiin sekä itseään koskevaan päätöksentekoon, kertoo Katja Rantalan tuore väitöstutkimus.

Tutkimus osoittaa, että digitalisaation tuomat muutokset terveydenhuollon ammattilaisen potilastyössä ovat merkittäviä, mutta muutostarvetta ei usein kuitenkaan käytännön työssä tunnisteta. Terveydenhuollon toimijoita arvostellaan usein keskittymisestä muun muassa lääketieteelliseen asiantuntijuuteen ja ammatilliseen autonomiaan päätöksenteossa. Tällöin aito yhteistyö ja vuorovaikutus asiakkaan ja työyhteisön kanssa jäävät vähemmälle huomiolle.

Digitaalisten palveluiden käyttöönotto kangertelee

Uusia digitaalisia palveluprosesseja ei tutkimuksen mukaan vielä riittävästi integroida olemassa oleviin palveluprosesseihin, jolloin digitaalisten palveluiden käyttöönotto kangertelee. Rantalan mukaan keskijohdon esimiehet ja ammattilaiset ratkovat usein digitaalisen palvelun käytäntöjä tasapainoillen asiakkaan odotusten ja olemassa olevien palveluprosessien välillä.

Rantalan tutkimus osoittaa, että terveydenhuollon ammattilaiseen kohdistuu digitaalisessa palveluympäristössä muutospaineita, kuten uusia taitoja, toimintatapoja ja muuttuvia rooleja, mutta paineisiin ei useinkaan löydy tukea.

- Uudet digitaaliset palvelut edellyttävät uudenlaista vuorovaikutusta ja konsultoivaa keskustelua asiakkaan kanssa. Vuorovaikutuksen onnistuminen perustuu luottamukseen, joka syntyy terveydenhuollon ammattilaisen tukiessa ja osallistaessa asiakasta koko palveluprosessin ajan, Rantala sanoo. 

Asiakkaan tekemät tulkinnat huolestuttavat

Tutkimus tuo esille, että digitaalisten palveluiden mahdollistama tiedon saatavuus asiakkaalle huolestuttaa terveydenhuollon ammattilaisia. Tiedon oikeellisuus tai asiakkaan tiedon perusteella tekemät tulkinnat voivat olla ammattilaisen näkemyksestä poikkeavia. Rantala havaitsi, että usein huolen taustalla on muun muassa pelko oman ammattitaidon tuoman asiantuntija-aseman heikkenemisestä. Pahimmillaan tämä on esteenä digitaalisten palveluiden käyttöönotolle. 

Yrityksen johdon strateginen tuki tärkeää 

Rantalan mukaan yrityksen johdon tulee strategisesti osoittaa tukensa terveyspalveluiden digitalisoinnille, jotta onnistunut arvon luominen yhdessä mahdollistuisi. Tällä hetkellä kehittämistyö tehdään ICT-vetoisesti vapaaehtoisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja käyttöönotto jää usein kehittämisorganisaation tai yksittäisten ammattilaisten ponnistelujen varaan.

- On selkeästi tarve sitouttaa keskijohto ja terveydenhuollon palveluverkon toimijat uusiin digitaalisiin palveluprosesseihin, jotta voitaisiin luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa ja parantaa palvelujen saatavuutta, Rantala sanoo.

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostui lukuisista terveydenhuollon ammattilaisten yksilö- ja ryhmähaastatteluista sekä havainnoista terveydenhuollon digitalisointia koskevissa seminaareissa ja työpajoissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tutkimusta on tukenut Suomen Liikesivistysrahasto.

Lisätietoja:
Katja Rantala, 044 55 77 551, rantakat@gmail.com
Viestintäharjoittelija Miia Luoma, puh. 040 805 4636, miia.s.luoma@jyu.fi

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics ISSN 1457-1986;189). Teos löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7454-1.

Katja Rantala kirjoitti ylioppilaaksi Kouvonrinteen lukiosta vuonna 1983 ja valmistui kauppatieteen maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta 1989. Rantala on työskennellyt markkinoinnin tehtävissä Kymmene Oy:llä (nyk. UPM Oyj) ja Stora Enso Oyj:llä sekä henkilöstöpäällikkönä HUS-Kuvantamisella. Nykyisin hän työskentelee henkilöstöpäällikkönä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa.

 

ABSTRACT

Digitization is changing the dynamics within the service sector, including healthcare. The customer access to information and new ways of interacting with the customer challenge the traditional service within healthcare featured by information asymmetry and autonomous role of professionals in decision making. Digitization introduces new service concepts and roles of service actors benefiting value cocreation among the service network. Customer actively participates in the digital service process, which sets demand for new approach, behavior and skills of the professional interacting with the customer. The present discussion around value cocreation lacks research from the service provider’s perspective in the value cocreation process. Further, in relation to digitization of the service there emerges need for focus on the changes imposed on the professionals’ work and interaction with the service network and the customer. As value co-creation is yet rather unexploited concept in healthcare the dissertation contributes to the development of value cocreation theory and concept of service-dominant logic as well as of management literature of healthcare by introducing the professionals’ perspective on value co-creation.

The empirical material for the dissertation come from single case study representing an organization actively involved in enhancing digital healthcare services with a substantial reference value on its field. The data was gathered through expert interviews, focus group interviews and through observations on multiple occasions within the organization providing in-depth understanding for the research phenomenon.

 The findings of the study increase understanding of the complex healthcare environment facing challenges due digitization in the customer interface. The findings confirm that digitization challenges professionals in their work requiring changes in how the professionals operate with digital service processes and integrate existing service processes with new, digital service processes enabling value co-creation. The digital service may be seen as threat to the professional autonomy and implementing digital service processes requires strong organizational and managerial involvement to ensure value co-creation. As digitization is yet rather unstructured phenomena in healthcare, the results of this dissertation have several managerial implications providing a perspective to ensure digitization and value co-creation in healthcare.

Keywords: service-dominant logic, healthcare, value cocreation, digitization, eHealth, professionalism, institutionalism, standard work, digital services

Lisätietoja

Katja Rantala

KTM

Kauppakorkeakoulu

rantakat@gmail.com

044 5577 551