Yliopiston uutiset
Opiskelu-uutiset
Koulutusuutiset

KiMo – yhdessä enemmän kielitietoisuutta

Kielen ja opettamisen vahvuudet yhdistetään syyslukukaudella käynnistyvissä KiMo-opinnoissa. Kieli- ja viestintätieteet, kasvatustieteistä erityisesti varhaiskasvatus sekä opettajankoulutuslaitos tarjoavat yhdessä monialaisen ja kielitietoisuutta tukevan pedagogiikkapaketin.

Kimoon valitaan haun perusteella syksyn uusista opiskelijoista sopiva ryhmä. Mukaan voivat hakea kielten aineenopettajaopiskelijat, varhaiskasvatusta opiskelevat ja luokanopettajaopiskelijat.

– Ajatuksena on yhdistää eri alojen vahvuudet yhteiseksi koulutusosaamiseksi. Meillä on paljon osaamista, joka on ollut yliopistossa hieman erillään. Näin saadaan eri puolilla jo oleva osaaminen yhteiseksi hyödyksi, tutkijatohtori Merja Koivula kasvatustieteiden laitokselta taustoittaa.

Tällä uudella kieliopetuksen tarjonnalla Jyväskylän yliopisto reagoi niihin muutoksiin, joita koulussa ja varhaiskasvatuksessa on meneillään. Tulevien opettajien koulutuksen avulla vaikutetaan kaiken ikäisten lasten ja nuorten kielitietoisuuteen.

Koulutus on askel kohti yhteisopettajuutta. Kielten opettajat saavat luokanopettajan pätevyyden, varhaiskasvattajat hyviä työelämätaitoja ja luokanopettajat vahvaa kieliosaamista.

Kimossa on tavoitteena tuoda kielet mukaan koko lapsuuden ja nuoruudenkestävään oppimiseen, ei erillisenä osa-alueen vaan koko koulutyön lävistävänä elementtinä. Varhaiskasvatuksessa ne ovat mukana leikkien osana ja lyhyinä kielisuihkuina.

– Opettajat kaikilla asteilla tarvitsevat valmiuksia erikielisten ja suomea toisena kielenä puhuvien lasten kielitietoisuuden ja oman identiteetin rakentumisen tukemiseen, kieli ja viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty kertoo.

Kimolla pyritään monipuoliseen asiantuntijatietoon kahdesta kasvatuksellisen vuorovaikutuksen keskeisestä piirteestä: kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä. Hanke on saanut tukea aiemmalta rehtorilta, Matti Manniselta. Taustalla on myös Jyväskylän yliopistoon siirtyneen Vaasan kielikoulutuksen monipuolinen osaaminen, joka entisestään vahvistaa kielten opetuksen aluetta.

Kimo pähkinänkuoressa:

KiMon tavoitteet vastaavat muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin sekä kasvavan monikulttuurisuuden osalta että työ- ja yksityiselämän kannalta. Opettajat, joilla on KiMo-asiantuntemusta pystyvät:

  • ymmärtämään kieli-identiteetin merkityksen sekä monikielisyyden mahdollisuudet ja haasteet erilaisissa kasvatuksellisissa ja sosiaalisissa konteksteissa
  • kehittämään oppijan monikielisyyttä tämän ikätason mukaisesti yhteistyössä toisten kasvattajien, perheiden ja muiden oppijalle tärkeiden henkilöiden kanssa
  • ottamaan huomioon kielen roolin erilaisissa kasvatuksellisissa konteksteissa
  • tekemään eri alojen kirjalliset käytännöt ymmärrettäviksi oppijoille siten että oppijoiden monilukutaidon kehitystä tuetaan
  • kannustamaan oppijoita opiskelemaan uusia kieliä uteliaalla ja kiinnostuneella otteella
  • ottamaan huomioon kielikoulutuksen jatkumon omassa työssään.

Lisätietoja:

Mari Ruohotie-Lyhty, maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi
Merja Koivula, merja.e.koivula@jyu.fi
Anna Mari Kokkonen, annamari.kokkonen@jyu.fi