Tutkimusuutiset
Opiskelu-uutiset

Lapsuuden oppimisvaikeudet heijastuvat ongelmina aikuisiässä

Tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsuudessa todetut oppimisvaikeudet ovat yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin, kouluttautumiseen ja työttömyyteen aikuisuudessa.

Tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsuudessa todetut oppimisvaikeudet ovat yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin, kouluttautumiseen ja työttömyyteen aikuisuudessa.

Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston tekemässä seurantatutkimuksessa tarkasteltiin mielenterveyttä, peruskoulun jälkeistä kouluttautumista ja työttömyyttä aikuisilla, joilla on lapsena todettu oppimisvaikeus. Heitä verrattiin väestöstä poimittuun verrokkiryhmään.

Tutkimuksessa havaittiin, että oppimisvaikeusryhmässä oli enemmän sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyyskorvausta ja lääkekorvauksia saaneita kuin verrokkiryhmässä. Myös ilman toisen asteen koulutusta olevien määrä ja yli 258 päivää peruspäivärahaa saaneiden määrä oli suurempi oppimisvaikeusryhmässä kuin verrokkiryhmässä.

Eri oppimisvaikeuksien tarkastelu osoitti, että lapsuuden aikainen matematiikan oppimisen vaikeus oli yhteydessä masennuslääkekorvauksiin ja peruspäivärahan saamiseen. Lukivaikeusryhmässä oli vähemmän työttömyyden takia peruspäivärahaa pitkään saaneita kuin matematiikan oppimisvaikeuksien ryhmässä. Tutkittaessa naisten ja miesten välisiä eroja havaittiin, että matematiikan vaikeus, yksin tai yhdessä lukivaikeuden kanssa, näyttäisi olevan isompi riski naisille ja lukivaikeus olevan isompi riski miehille.

– Havaintomme puhuvat perusopetuksessa ja toisella asteella annettavan psyykkisen tuen sekä opinto- ja ammatinvalinnan ohjauksen tarpeesta. Tuen tulisi kohdistua opeteltavan taidon lisäksi psyykkiseen hyvinvointiin, itsetuntoon ja -tuntemukseen sekä vaikeuden hyväksymiseen, yliopistonlehtori Tuija Aro Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksesta tiivistää.

– Jatkossa tarvitaan tutkimusta siitä, miksi osalla lapsuuden vaikeudet yhdistyvät aikuisuuden vaikeuksiin, mutta osalla eivät, tohtorikoulutettava Anna-Kaija Eloranta toteaa.

Oppimisvaikeudet eivät rajoitu lapsuuteen

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan hitautta lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan taitojen oppimisessa opetuksesta ja yleisestä kykytasosta riippumatta. Tarkkaa tietoa vaikeuksien esiintyvyydestä Suomessa ei ole, mutta arviot liikkuvat 5–10 prosentin välillä. Vaikka huomioitaisiin vain lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeudet, jokaisella koululuokalla on todennäköisesti vähintään yksi oppilas, jolla on oppimisvaikeus. Usein vaikeudet eivät rajoitu vain lapsuuteen tai nuoruuteen vaan monilla ne jatkuvat läpi elämän ja vaikeuttavat opiskelua ja työllistymistä sekä ovat riski psyykkiselle hyvinvoinnille.

Kliinistä aineistoa ja rekisteritietoa yhdistämällä uutta tietoa aikuisuuden hyvinvoinnista

Tutkittavilla oli havaittu lapsuudessa oppimisvaikeus Niilo Mäki Instituutin yhteydessä toimivalla Lastentutkimusklinikalla. Klinikka on toiminut vuodesta 1985 ja tarjoaa perheille palveluja osana Perheneuvolan toimintaa.

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat lukemaan oppimisen ja matematiikan oppimisen vaikeus sekä näiden kummankin päällekkäistyminen. Tutkimusta varten yhdistettiin lapsuudessa tehdyn oppimisvaikeustutkimuksen yksilötutkimustietoa Kelasta ja Väestörekisterikeskuksesta saatuihin rekisteritietoihin. Tarkasteltavina olivat psykiatrisen diagnoosin perusteella myönnetyt sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet, masennus- ja ahdistuslääkkeiden käytöstä sekä kuntoutuspsykoterapiasta myönnetyt korvaukset, peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot ja myönnetty peruspäiväraha.

Tutkimuksessa olivat mukana Tuija Aro, yliopistonlehtori Kenneth Eklund ja yliopistotutkija Vesa Närhi sekä aiheesta väitöskirjaa valmisteleva Anna-Kaija Eloranta, tilastotieteilijä Elisa Korhonen ja klinikan perustaja emeritusprofessori Timo Ahonen. Tutkimus on julkaistu Journal of Learning Disabilities -lehdessä.

Lisätietoja: Yliopistonlehtori Tuija Aro, puh. 040 805 3732, tuija.i.aro@jyu.fi

Julkaisun tiedot:

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A-K., Närhi, V., Korhonen, E., & Ahonen, T. (2018). Associations between childhood learning disabilities and adult-age mental health, problems, lack of education, and unemployment. Journal of Learning Disabilities

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022219418775118