27.06.2018
Yliopiston uutiset

OKM vahvistaa opettajankoulutuksen kehittämistä - Jyväskylän yliopiston hankkeisiin yli 2,8 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta vahvistamaan varhaiskasvatuksen kehittämistä ja tukemaan lukiouudistusta, kielten opetuksen kehittämistä sekä johtamis- ja arviointiosaamista. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi 15.6. kansallisesti kaikkiaan 12,7 miljoonaa euroa 25 kehittämishankkeeseen. Jyväskylän yliopisto sai kokonaissummasta erinomaisen rahoituksen kuudelle hankkeelle, yhteensä 2 820 000 euroa.

- Saatu rahoitus on jälleen kerran upea osoitus yliopistomme vahvuudesta ja monipuolisuudesta opettajankoulutuksessa. Erityisen hienoa on, että hankerahoitus kohdistuu strategisesti tärkeille alueille opettajankoulutuksessamme, joita pyrimme muutoinkin vahvistamaan ja kehittämään, iloitsee vararehtori Marja-Leena Laakso. 

OPA kehittää arviointiosaamista

OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (900 000 euroa) hankkeessa tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria kehittämällä osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista opettajaopiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä.

Samoin hankkeessa vahvistetaan tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä tuodaan tuen vaikuttavuuden arviointi osaksi opetuksen kehittämistä. OPAa johtaa professori Marja-Kristiina Lerkkanen ja sitä koordinoivat tutkijatohtori Sami Lehesvuori ja yliopistotutkija Vesa Närhi.

IKI lisää kielitietoisuutta

Kielipedagogisten innovaatioiden tutkimusperustaiset kokeilut (IKI) sai 700 000 euroa. Hankkeessa rakennetaan ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkouluun ja edistää kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria. 

IKI on useiden toimijoiden hanke ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja siellä yliopistonlehtori Josephine Moate.

OIVA edistää lasten oikeuksia ja osallisuutta

OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa (500 000 euroa) hankkeessa pilotoidaan Jyväskylän kaupungin toimijoiden ja eri sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja ja -tapoja lasten oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi. Hanketta johtaa varhaiskasvatustieteen professori Maarit Alasuutari ja koordinaattorina toimii yliopistotutkija Eija Sevón. Hankkeen toteuttajana on yliopiston monitieteinen lapsi- ja perhetutkimuksen keskus, jota koordinoi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.

Ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta vahvistetaan sekä integroidaan lasten osallisuus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisin toimintaympäristöihin. Näin luodaan perusta demokraattiseksi kansalaiseksi kasvamiselle ja lasten oikeuksien toteutumiselle.

KAJO vahvistaa johtamisosaamista

KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtamisosaaminen (400 000 euroa) on Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Gradian Edufutura-yhteistyönä toteutettava hanke, jota koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin esimies Mika Risku. Kajo tuottaa valtakunnallisen johtajuusosaamisen perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusmallin. Se koostetaan tarvekartoitusten, mallinnusten ja kokeilujen tukemana yhteistyössä oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien, alan keskeisten työelämäjärjestöjen sekä koulutuspoliittisten päättäjien kanssa.

Liikunnan arviointiosaamista laajalla yhteishankkeella

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittämishanketta (200 000 euroa) vetää professori Mirja Hirvensalo. Siinä kartoitetaan opettajankoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria sekä oppimisen arvioinnin tapoja liikunnassa ja terveystiedossa vuorovaikutteisia oppimis- ja koulutusprosesseja kehittäen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä kaikkien liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajakoulutuslaitosten kanssa ympäri maata.

Viittomakielen opetukseen digimateriaalia

Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishanketta (120 000 euroa) johtaa professori Ritva Takkinen. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa viittomakielen opettajien täydennyskoulutus sekä kouluttaa kentällä toimivat viittomakieliset opettajat, joilta puuttuu viittomakielen lingvistinen tai pedagoginen koulutus. Samalla kehitetään digitaalista opetusmateriaalia valtakunnalliseen käyttöön viittomakielen opetuksessa.

Lisätietoja:

Marja-Leena Laakso, +358408054024, marja-leena.laakso@jyu.fi
OPA: Sami Lehesvuori, +358408054952, sami.lehesvuori@jyu.fi
IKI: Josephine Moate, +358408053350, josephine.m.moate@jyu.fi
OIVA: Eija Sevón, +358408053350, eija.sevon@jyu.fi
KAJO: Mika Risku, +358400247420, mika.risku@jyu.fi
Liikunnan hanke: Mirja Hirvensalo, +358408053944, mirja.hirvensalo@jyu.fi
Viittomakielen hanke: Ritva Takkinen, +358504285268, ritva.a.takkinen@jyu.fi