Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopiston päätös Laura Huhtasaaren pro gradu –työhön liittyen

Jyväskylän yliopisto on tehnyt päätöksen Laura Huhtasaaren pro gradu -työstä saamansa esiselvityksen pohjalta.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän esiselvityksen mukaan KM Laura Huhtasaaren vuonna 2003 hyväksytty opinnäytetyö "Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä" loukkaa merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän hyvää tieteellistä käytäntöä sisältäen sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, mikä ilmenee plagiointina. Menettelytavat ovat olleet omiaan johtamaan harhaan tiedeyhteisöä eli tutkijoita ja myöhempien opinnäytetöiden tekijöitä. Luonteeltaan ja mittaluokaltaan nämä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ovat tutkimuksessa ja opinnäytetyössä vakavia.

Varsinaisen tutkinnan suorittaminen ei yliopiston arvion mukaan toisi enää tutkimuseettisestä näkökulmasta olennaisesti uutta tietoa gradun hyvän tieteellisen käytännön mukaisuuden arvioimiseksi, koska vilppi ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä on käynyt ilmi jo esiselvitysvaiheessa. Asian käsittely lopetetaan tällä päätöksellä. Selvityksen johtopäätökset liitetään opinnäytetyön yhteyteen. Yliopisto ei käynnistä toimia Laura Huhtasaaren tutkinnon peruuttamiseksi, koska hallinnollisesta näkökulmasta asia on jo vanhentunut.

Päätös käynnistää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukainen esiselvitys KM Laura Huhtasaaren pro gradu -tutkielmasta ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” tehtiin asiasta 9.5.2018 saadun tutkintapyynnön johdosta.  Esiselvitys kartoitti uusien esitettyjen loukkausepäilyjen aiheellisuutta. Esiselvityksessä käytettiin yliopiston ulkopuolista asiantuntijaa ja selvityksen yhteydessä kuultiin sekä Laura Huhtasaarta että ilmoituksen tekijää. Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista on, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilyt selvitetään. 

Asiakirjat ovat pyydettävissä Jyväskylän yliopiston kirjaamosta, kirjaamo@jyu.fi