01.08.2018
Tutkimusuutiset

Kemikaalien ympäristövaikutuksissa tarkasteltava suurempia kokonaisuuksia

Tutkijat ovat tunnistaneet 22 keskeistä tutkimuskysymystä kemikaalien ympäristövaikutuksiin liittyvistä riskeistä Euroopassa. Tuoreen julkaisun keskeinen viesti on se, että kemikaalien haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön on tarkasteltava yhdessä muiden stressitekijöiden kanssa.

- Yksittäisiä kemikaaleja erikseen tarkasteltaessa tutkimus voi johtaa yksinkertaistuksiin, jotka eivät ota huomioon systeemien monimutkaisuutta ja monimuotoisuutta, Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen professori Jussi Kukkonen kertoo.

- Esimerkiksi kala ei altistu yhdelle kemikaalille vaan sadoille, ellei tuhansille kemikaaleille elinympäristössään. Kemikaaliseosten lisäksi myös muiden tekijöiden, kuten lämpötilan, alhaisen happipitoisuuden ja happamuuden, aiheuttamaa stressi on mahdollista, ja jopa todennäköistä. Nämä tekijät toimivat yhdessä ja näiden yhdysvaikutusten haitallisuus tulisi tuntea ekosysteemin terveydelle.

Ihmisen toiminnan seurauksena ympäristöön päässeet kemikaalit aiheuttavat biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä. Ne luovat uhkia elintarvikkeiden, veden ja energian saannille ja käytettävyydelle sekä voivat vaikuttaa kielteisesti ihmisten terveyteen ja ympäristön laatuun.

Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä, johon myös professori Jussi Kukkonen kuului, on tunnistanut 22 tärkeintä tutkimuskysymystä, joihin tulisi pystyä vastaamaan seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Kokonaisuuteen kuuluu laajoja kysymyksiä, kuten mistä kemikaaleista meidän pitäisi olla eniten huolissamme ja missä tärkeimmät haitta-aineiden aiheuttamat ongelma-alueet ovat ympäri maapalloa. Entä kuinka voimme kehittää menetelmiä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi?

Julkaisu ja siihen liittyvä keskustelu juontuu äskettäin toteutetusta suurten kysymysten työpajojen sarjaan, johon osallistui tutkijoita eri puolilta Eurooppaa. Se pyrkii toimimaan poliittisten päättäjien, sääntelyviranomaisten, teollisuuden ja rahoittajien tiekarttana ja johtamaan koordinoidumpaan tutkimukseen ympäristöön liittyvien kemikaalien osalta Euroopassa.

- Tutkimuksemme on korostanut kansainvälisten tutkijoiden tutkimusprioriteetteja ja samalla tietämyksemme puutteita kemikaalien aiheuttamista riskeistä ja kokonaisvaikutuksista. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa keskittymään tieteellisiin kysymyksiin, jotka ovat todella tärkeitä ja antamaan tietoja päätöksenteon tueksi. Tätä tarvitaan politiikan ja määräysten päivittämiseen, professori Kukkonen toteaa.

Tutkimus on osa suurempaa maailmanlaajuista horisontti-skannaustyötä, jota koordinoi tieteellinen seura ”Society of Environmental Toxicology and Chemistry”. Samanlaisia ​​työpajoja toteutetaan Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Yhdessä tämä kokonaisuus auttaa kehittämään maailmanlaajuista tutkimusta kemikaalien vaikutuksista ympäristöön.

Lisätietoja:

Professori Jussi Kukkonen, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 1485410

Towards Sustainable Environmental Quality: Priority Research Questions for Europe, on julkaistu Environmental Toxicology and Chemistry -lehdessä. Se on yksi kuudesta julkaisusta globaalissa Horizon scanning -hankkeessa. https://doi.org/10.1002/etc.4205