19.09.2018
Tutkimusuutiset

Yläkoululaisten lukutaidon arviointiin uusi menetelmä

Luku- ja kirjoitustaito ovat keskeisiä oppimisen ja kouluttautumisen välineitä. Noin viidennes suomalaisnuorista ei kuitenkaan saavuta peruskoulun aikana riittävää luku- ja kirjoitustaitoa. Tunnistamatta jäävät lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat voivat pahimmillaan vaikeuttaa kouluttautumista ja työllistymistä sekä rajoittaa sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuuden mahdollisuuksia tietoyhteiskunnassa. Jotta oikeanlainen tuki pystyttäisiin aloittamaan mahdollisimman aikaisin, lasten ja nuorten lukivaikeuksien luotettava tunnistaminen on erityisen tärkeää.

Luku- ja kirjoitustaito kehittyvät läpi kouluiän. Alakoulussa arvioinnin avuksi on tarjolla monenlaisia välineitä, mutta yläkouluikäisten lukutaidon arviointiin ja lukivaikeuden tunnistamiseen ei ole aikaisemmin ollut luotettavia arviointimenetelmiä.

– Yläkouluun on kaivattu lukutaidon arviointivälinettä jo pitkään. Osalla oppilaista lukemiseen liittyvät vaikeudet voivat myös ilmetä vasta yläkoulussa, kertoo arviointimenetelmää kehittämässä ollut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori Marja-Kristiina Lerkkanen.

Uuden YKÄ-arviointimenetelmän tavoitteena on auttaa erityisopettajia, äidinkielenopettajia, psykologeja ja muita ammattilaisia arvioimaan luku- ja kirjoitustaidon tasoa ja tunnistamaan tyypillisimpiä luku- ja kirjoitustaidon ongelmia yläkoulun luokilla 7 ja 9. YKÄ sisältää sekä seulontatyyppisiä ryhmätehtäviä että yksilöarviointiin sopivia tehtäviä. Seulonnan tehtävänä on auttaa tunnistamaan ne oppilaat, joiden lukutaito poikkeaa selvästi ikätovereiden taidosta. Heidän kanssaan arviota voidaan tarkentaa yksilöarviointitehtävillä, jotka antavat luotettavamman kuvan oppilaan lukutaidosta ja sen mahdollisista ongelmista.

Säännöllinen luku- ja kirjoitustaidon seuranta on oppilaan etu

Lukivaikeudet eivät näyttäydy kaikilla samanlaisina, vaan erot oppilaiden välillä voivat olla suuria. Jotta tukea osataan suunnitella ja toteuttaa oikein, on tärkeää tunnistaa tarkasti yksilölliset ongelmat ja huomioida niiden erityispiirteet. YKÄ:n tehtävät auttavat myös tarkoituksenmukaisen luku- ja kirjoitustaitoa edistävän tuen ja harjoitusohjelmien suunnittelussa sekä oppilaan yksilöllisen kehityksen seurannassa.

Lukivaikeuden ilmiasu voi myös muuttua kehityksen ja kokemuksen myötä, Lerkkanen muistuttaa. Tämän vuoksi lukemisen ja kirjoittamisen taitoja tulisi arvioida säännöllisesti ja useissa ikävaiheissa, ei vain alakoulussa.

YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun

Kirjoittajat: Marja-Kristiina Lerkkanen, Kenneth Eklund, Heidi Löytynoja, Mikko Aro, Anna-Maija Poikkeus

Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti

YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun on kehitetty osana laajaa Alkuportaat-tutkimusta, jossa on seurattu noin 2 000 oppilaan koulupolkua esiopetuksesta yläkoulun loppuun neljällä paikkakunnalla. Niilo Mäki Instituutin toimesta tullaan järjestämään YKÄ-arviointimenetelmän käyttäjäkoulutus verkkokurssina.

Lisätietoja:

professori Marja-Kristiina Lerkkanen, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi, 040 8053347