Yliopiston uutiset

Metsien käyttöön etsitään ratkaisuja 1,6 miljoonalla eurolla

Jyväskylän yliopiston koordinoima kansainvälinen tutkimusprojekti etsii kestäviä metsäpolitiikan keinoja, joilla voidaan sovittaa yhteen biotalouslinjauksen metsähakkuiden lisäämistavoitteet ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.  Hankkeen kulmakivenä on vahva sidosryhmäyhteistyö, jolla varmistetaan, että tuloksista hyötyvät kaikki eri metsän käyttäjäryhmät ja niitä voidaan hyödyntää myös metsäpolitiikan toteutuksessa.

Metsien luonnonvarojen käyttöön kohdistuu useita erilaisia tavoitteita, joita ohjaavat osin ristiriitaiset politiikat. Biotalouden edistämiseksi tavoitellaan lisääntyvää biomassan käyttöä rakentamisen, teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin Suomessa ja Euroopassa. Samaan aikaan maat ovat sitoutuneet pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Koko politiikkavalikoiman vaikutuksia metsäekosysteemin toimintoihin ja kykyyn tuottaa monia hyötyjä samanaikaisesti ei tunneta hyvin. Ei tiedetä, paljonko puuntuotantoa täytyisi vähentää, jos sovitut luonnon monimuotoisuustavoitteet haluttaisiin toteuttaa, tai millaisiin monimuotoisuus- tai hiilensidontamenetyksiin biotalouden tavoitteiden täysimääräinen toteuttaminen johtaisi.

 - Hankkeemme pyrkii täyttämään nämä tietoaukot. Hankkeen tuloksista nähdään esimerkiksi, kuinka paljon suojelualueita tarvitaan, mikäli politiikkatavoitteet otetaan vakavasti, kertoo hanketta johtava Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen.

Globaaleja ratkaisuja

Tulokset palvelevat Euroopan tavoitetta ottaa globaalia johtajuutta luonnonvarojen käytön kestävyydessä sekä auttavat kehittämään kestävämpiä metsien käyttötapoja.

- Tällä monitieteisellä hankkeella mahdollistetaan metsien käyttöön kohdistuvien taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tavoitteiden yhteensovittamista, kertoo tutkimusjohtaja, professori Eeva Primmer Suomen ympäristökeskuksesta.

Hankkeeseen osallistuu tutkijoita Jyväskylän yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Itävallasta, Norjasta, Ruotsista ja Saksasta. Kaikkialla Euroopassa tavoite on sama: lisätä metsistä saatavia hyötyjä. Kuitenkin lähtökohdat ja haasteet poikkeavat. Hankkeen kulmakivi on vahva sidosryhmien mukana olo.

 - Meillä on tavoite tehdä hankkeesta aidosti osallistava ja kuulla metsänomistajia, teollisuutta, alueellista hallintoa, ministeriöitä ja monia metsien käyttäjäryhmiä heti hankkeen käynnistämisvaiheesta alkaen, sanoo Jyväskylän yliopiston yliopistontutkija Kyle Eyvindson. Näin varmistetaan, että tulokset vastaavat eri toimijoiden tiedontarpeisiin ja niitä voidaan hyödyntää metsäpolitiikan valmistelussa, jatkaa Eyvindson.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja EU:n ERA-NET “ForestValue – Innovating the forest-based bioeconomy” –tutkimusohjelma. Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,6 miljoona euroa, josta Jyväskylän yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijaryhmien saama, Suomen Akatemian myöntämä rahoitus on 380 000 € vuosille 2019–2021.

Lisätietoja