Tutkimusuutiset

Syöpäsairaat lapset ja nuoret jäävät etäopetuksessa ulkopuolisiksi

Syöpään sairastuneiden peruskouluikäisten lasten ja nuorten etäopetuksessa on kehitettävää, todetaan tuoreessa Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmassa. Lapsisyöpäpotilaiden kokema osallisuus etäopetuksessa jää surullisen vähäiseksi.

Syöpähoitojen aikainen koulunkäynti vaatii useita erityisjärjestelyjä, joiden tavoitteena on tukea oppilaan normaalia ja ikäkauteen kuuluvaa kehitystä. Tällä hetkellä syöpää sairastavien perusopetusikäisten oppilaiden opetus toteutuu yhteistyössä oppilaan ja hänen perheensä, sairaalan ja oman koulun välillä. Oppilaan tilanteesta riippuen koulunkäynti voidaan järjestää myös hyödyntämällä etäopetuksen keinoja ja välineitä. Opetussuunnitelman mukaisten oppisisältöjen hallitseminen on toki tärkeää, mutta etäopetuksen tavoitteena on etenkin oppilaan sosiaalisen verkoston ylläpitäminen.

– Parasta oli se, että pääsi opiskelemaan, eräs etäopetukseen osallistunut lapsi kertoo. – Ja kun kuuli niiden luokkakavereiden ääniä.

Osallisuuden tunne jää vähäiseksi

Kasvatustieteen maisteri Janina Mäntymaan pro gradu -tutkimuksessa oppilaiden kokemaa osallisuutta tarkasteltiin ensisijaisesti vuorovaikutuksen kautta. Lapsisyöpäpotilaiden kokemasta osallisuudesta erotettiin kolme erilaista tasoa: oppilaan aktiivinen osallistuminen, passiivinen osallisuus ja osallistaminen sekä osallisuuden epääminen. Opetustilanteissa etäopetuksessa olevat lapset kokivat osallisuutensa olevan vähäistä.

– Heikon osallisuuden voidaan katsoa ainakin osittain johtuvan etäopetukseen käytettyjen oppituntien vähäisyydestä, kertoo Mäntymaa.

Oppituntien määrään vaikuttavat sekä oppilaan sairaudenhoidon käytännöt ja sairaanhoitoon vaadittu aika. Toisaalta myös koulun tai opettajien ratkaisuilla etäopetuksen järjestämisestä ja sen laajuudesta on vaikutuksensa.

Etäopetus on Suomessa varsin heikosti tunnettu tapa järjestää perusopetusta erityistilanteissa. Pitkäaikaissairaiden oppilaiden etäopetusta tulisikin jatkossa tukea ja kehittää yhteistyössä opetushenkilöstön, lainsäätäjien ja opettajankoulutuksen kanssa.

Tutkielma on luettavissa osoitteessa: http://r.jyu.fi/yH3 

Lisätietoja: Kasvatustieteen maisteri, Janina Mäntymaa, janina.mantymaa@riihimaki.fi, puh. +358 50 543 5454

Mäntymaa, J. (2019). ”Kun ope soittaa mulle” – Lapsisyöpäpotilaiden kokemuksia osallisuudesta etäopetuksessa.