Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopistoon kolmelle tutkijalle huomattava akatemiatutkijan rahoitus

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt kolmelle Jyväskylän yliopiston tutkijalle merkittävän akatemiatutkijan rahoituksen. Kukin tutkija saa lähes 440 000 euron rahoituksen vuosina 2019-2025. Rahoituksen saavat bio- ja ympäristötieteiden laitokselta Ilkka Kronholm ja Silva Uusi-Heikkilä sekä liikuntatieteellisestä tiedekunnasta Timo Rantalainen.

Vieraileva tutkija Ilkka Kronholm tutkii epigeneettisiä muutoksia ja niiden merkityksiä evoluutiossa ja perinnöllisyydessä. DNA:han ja siihen liittyneisiin proteiineihin liitettävät kemialliset ryhmät voivat osaltaan säädellä geenien toimintaa. Nämä epigeneettiset muutokset voivat myös joissain tapauksissa periytyä seuraaville sukupolville. Periytyessään ne voivat vaikuttaa eliöiden sopeutumiseen muuttuviin ympäristöihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Yliopistotutkija Silva Uusi-Heikkilä tutkii kalastuksen vaikutuksia perinnöllisen ja ilmiasun vaihteluun populaatiossa. Tulosten avulla voidaan kalastusta kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpään suuntaan. Kalastus poistaa suuria yksilömääriä ekosysteemistä ja se kohdistuu usein lähes poikkeuksetta kookkaisiin kaloihin. Täten kalastus voi vähentää perinnöllistä ja ilmiasun vaihtelua populaatiossa ja vaikeuttaa populaation sopeutumista muuttuviin ympäristöolosuhteisiin.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistutkija Timo Rantalainen tutkii kehollista liikkumista ja elämänlaadun säilyttämistä ikääntyessä. Tausta-ajatuksena on se, että fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo saattavat kuvata kykyä ylläpitää elämänlaatua. Toistaiseksi asiaa ei ole tutkittu tästä näkökulmasta kovin laajasti, eivätkä tämänhetkiset tutkimusmenetelmät sovellu asian tutkimiseen parhaalla tavalla, joten tutkimusohjelman tarkoituksena on mm. kehittää menetelmiä, joilla mitata iäkkäiden fyysistä aktiivisuutta, seurata aktiivisuuden muutoksia ja niiden vaikutuksia elämänlaadun muutokseen.

Rahoitusta 25:lle uudelle akatemiatutkijalle

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta käyttää akatemiatutkijoiden rahoitukseen tänä vuonna noin 11 miljoonaa euroa. Toimikunta myönsi rahoituksen kaikkiaan 25 uudelle akatemiatutkijalle.

Akatemiatutkijan rahoituksen tavoitteena on tarjota tutkijoille laajat ja monipuoliset mahdollisuudet itsenäiseen tutkimustyöhön. Rahoitus mahdollistaa tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamisen ja alan tutkimuksen kehittämisen. Akatemiatutkijoilla odotetaan myös olevan hyvät kansalliset sekä kansainväliset yhteistyöverkostot ja heitä myös kannustetaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Akatemiatutkijan tehtävää tuli 144 hakemusta syyshaussa 2018. Rahoituksen sai noin 17 prosenttia.

 

Lisätietoja: 

Ilkka Kronholm, ilkka.kronholm@jyu.fi

Silva Uusi-Heikkilä, silva.k.uusi-heikkila@jyu.fi

Timo Rantalainen, puh. 040 805 3252, timo.rantalainen@jyu.fi

 

Suomen Akatemian tiedote