Yliopiston uutiset

Metsätieteilijöiden palkitsema professori Mikko Mönkkönen: ”Hakkuiden lisääminen edellyttää merkittävää lisäystä suojelualueisiin”

Suomen Metsätieteellinen Seura on myöntänyt ansiomitalin metsien monimuotoisuutta edistävästä tutkimuksesta Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkköselle. Soveltavan ekologian professori Mönkkönen on tutkinut, miten pohjoisia havumetsiä on hoidettava niin että niiden monimuotoisuus säilyy.

Seura palkitsi Mikko Mönkkösen tunnustuksena ansiokkaasta työstä metsätieteiden hyväksi. 

 ”Oma taustani on ekologisessa tutkimuksessa ja iloitsen tästä huomionosoituksesta erityisesti siksi, että katson sen tunnustukseksi tutkimusryhmäni monitieteiselle tutkimukselle", sanoo Mikko Mönkkönen, joka on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani.

Mönkkösen saama mitali on pronssinen Cajander-mitali.  Seura jakoi huomionosoituksia seuran 110-vuotisen toiminnan kunniaksi järjestetyssä juhlaseminaarissa perjantaina Helsingissä. 

Mönkkönen vaatii monipuolisempia menetelmiä metsänhoitoon ja –kasvatukseen

Mikko Mönkkösen tutkimus on paljastanut selviä ristiriitoja metsien eri käyttömuotojen välillä.  

Tutkimus on myös osoittanut, että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on kannattavaa lisätä merkittävästi suojeltujen metsien määrää. Hyvän suunnittelun avulla suojelusta saadaan suurin mahdollinen vaikuttavuus mahdollisimman vähäisin kustannuksin. 

”Maisematason suunnittelu mahdollistaa sekä suuren puuntuotannon että monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaamisen. Hyvällä ja monitavoitteisella, alueellisen tason metsien käytön suunnittelulla voidaan metsien hakkuiden kielteisiä vaikutuksia vähentää. Metsänhoidon ja kasvatusmenetelmien monipuolistaminen ovat avainasemassa”, kiteyttää professori Mikko Mönkkönen. 

Metsien käsittely ensisijaisesti puuntuotannon tarpeisiin alentaa merkittävästi mahdollisuuksia ylläpitää metsäluonnon elonkirjoa. Samalla vähenevät metsien muut hyödyt ihmiselle.

”Hakkuiden lisääminen edellyttää merkittävää lisäystä suojelualueisiin”

Mönkkösen mukaan metsien käytön kestävyys edellyttää metsien kiertoajan muutoksia, säästöpuiden lisäämistä ja jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen eli eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon osuuden kasvattamista.

Mönkkönen on osallistunut vilkkaana käyvään keskusteluun sopivasta ja kestävästä metsähakkuiden tasosta. Hänen mukaansa jo nykyisellä tasolla metsien hakkaaminen ja harventaminen on suurin yksittäinen uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle. ”Suomen metsien hakkuiden lisääminen nykyisestä ekologisesti kestävästi on mahdotonta ilman merkittävää lisäystä metsien suojelussa ja alueellisessa metsäsuunnittelussa. Hakkuutason nostaminen nykytasosta vähentäisi edelleen uhanalaisten lajien elinympäristöjen ja resurssien, esimerkiksi lahopuun määrää merkittävästi. Samalla pienenisi metsien hiilinielu, mikä vaikeuttaisi tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1.5 asteeseen”, Mönkkönen arvioi.

Linkki palkinnon myöntäjän sivuille: http://www.metsatieteellinenseura.fi/

Lisätietoja:

Professori Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi, puh. +358 50 441 3682

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi , puh. +3358 50 581 8351

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta