Yliopiston uutiset

VIKKE vastaa lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointitarpeeseen

Jyväskylän yliopiston VIKKE-hankkeen tavoitteena on kehittää työkalu, jonka avulla viittomakielisten lasten ja perheiden parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset voivat arvioida lasten suomalaisen viittomakielen taidon kehitystä. Hankkeessa myös kartoitetaan lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen nykytilaa sekä suunnitellaan tukitoimia viittomakielisille perheille.

Lasten suomalaisen viittomakielen taidon kehitystä ei ole aikaisemmin pystytty arvioimaan tai seuraamaan, koska siihen ei ole ollut työkalua. Tämä on aiheuttanut monenlaisia haasteita viittomakielisille lapsille, vanhemmille sekä heidän parissa työskenteleville ammattilaisille.

– Viittomakielisten lasten kielellistä kehitystä on pääsääntöisesti tarkasteltu pelkästään puhutun tai kirjoitetun kielen osalta. Selkeä osa viittomakielisten lasten kielitaidosta on näin ollen jäänyt lähes täysin arvioinnin ja seurannan ulkopuolelle, hankkeen vetäjä Laura Kanto kertoo.

Luotettavien ja pätevien arviointimenetelmien puuttuminen saattaa johtaa lasten kielellisten taitojen yli- tai aliarviointiin. Se puolestaan voi johtaa virheelliseen diagnosointiin sekä tehottomiin kuntoutuksellisiin tai pedagogisiin toimenpiteisiin.

Arviointimenetelmien puutteen vuoksi viittomakielisille lapsille tai heidän perheilleen suunnattujen tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta ei ole myöskään voitu luotettavasti arvioida. Lisäksi haasteena on ollut vaikuttavien kuntoutus- ja tukitoimien oikea-aikainen ja suunnitelmallinen kohdentaminen niin, että perheiden ja lasten yksilölliset tarpeet huomioidaan.

– Lapsen kielellisen kehityksen etenemisestä tai taitojen edistymisestä ei ole voitu luoda selkeää kuvaa lapselle itselleen, vanhemmille tai lapsen kanssa työskenteleville eri ammattiryhmien edustajille. Tarve suomalaisen viittomakielen taitojen arviointimenetelmille on siis erittäin suuri ja akuutti, Kanto sanoo.

Tähän tarpeeseen vastaa Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa käynnistynyt VIKKE- eli Viittomakielisten lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet -hanke.

Hankkeessa julkaistavien verkkopohjaisten työkalujen avulla pystytään arvioimaan suomalaisen viittomakielen taidon kehitystä ja lasten kieliympäristön piirteitä ikävuosien 0–15 välillä. Arvioitavia kielen osa-alueita ovat tuottava ja ymmärtävä viittomavarasto, viittomakielen kieliopillisten rakenteiden ymmärtäminen ja kerrontataidot.

– Lisäksi pyrimme kartoittamaan lasten suomalaisen viittomakielen taidon nykytilannetta yhteistyössä viittomakielen opettajien kanssa. Saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää viittomakielen opetuksen kehittämiseksi. Tähtäämme tiiviiseen yhteistyöhön viittomakielisten lasten parissa työskentelevien eri alojen ammattilaisten kanssa, Kanto sanoo.

Hankkeen toiminta kytkeytyy myös viittomakielen keskuksessa syksyllä 2019 käynnistyvään täydennyskoulutukseen. Koulutuksen aikana viittomakielen opetuksen parissa työskentelevät henkilöt koulutetaan viittomakielisten lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin ja hankkeessa laadittujen arviointimenetelmien käyttöön.

– Osa materiaaleista on jo lähes valmiina ja toivomme, että mahdollisimman moni viittomakielisten lasten parissa työskentelevä ottaisi ne käyttöön. Rekrytoimme parhaillamme myös lisää perheitä mukaan, Kanto kertoo.

Kaksivuotista VIKKE-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö. Viittomakielen keskuksen toiminta perustuu opetusministeriön Jyväskylän yliopistolle myöntämään valtakunnalliseen erityistehtävään. Keskuksen päätehtävä on toteuttaa ja kehittää sekä koordinoida yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa.


Lisätiedot:

Tutkijatohtori Laura Kanto
040 805 3549
laura.m.k.kanto@jyu.fi

VIKKE-hankkeen verkkosivu: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/viittomakieli/tutkimus/menossa-olevat-projektit/vikke-viittomakielisten-lasten-kielellisen-kehityksen-arviointi-kartoitus-ja-tukitoimenpiteet