Uutiset sport

Mäkisyys hyvä huomioida suunniteltaessa iäkkäiden liikkumismahdollisuuksia ja palveluita

Mäkinen kodin lähiympäristö ennustaa kävelyvaikeuksien kehittymistä iäkkäillä ihmisillä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa selvisi, että mäkisessä ympäristössä asuvat iäkkäät henkilöt alkoivat kahden vuoden seurantajakson aikana kokea kävelyvaikeuksia todennäköimmin kuin tasaisemman tieverkoston ympäröimät asukkaat. Fyysisen kunnon ylläpitämiseksi olisikin hyvä löytää tasaisempi ympäristö liikkumiselle, jos kodin lähiympäristön mäkisyys tuntuu muodostuvan kävelyn esteeksi.

Hyvä terveyden lukutaito edistää terveyttä iäkkäillä

Kuinka helppoa vanhan ihmisen on ymmärtää, mitä lääkäri hänelle sanoo tai arvioida, onko median välittämä terveystieto luotettavaa? Uusi tutkimus iäkkäiden suomalaisten terveyden lukutaidosta osoittaa, että noin kolmasosalla 75-vuotiaista suomalaisista on vaikeuksia ymmärtää ja hyödyntää terveyteen liittyvää tietoa. Tutkimuksen mukaan parempi terveyden lukutaito oli yhteydessä myös parempaan terveyteen.

Virtuaalivalmentajasta tulevaisuuden työkalu työhyvinvoinnin seurantaan

Virtuaalivalmentaja-sovelluksen tavoitteena on toimia henkilökohtaisena valmentajana ilman ammattilaisten välitöntä läsnäoloa. Sovellus voisi monitoroida kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja fyysisen toimintakyvyn eri osatekijöitä, mutta myös tasapainoa ja kehonkoostumusta. Tämän lisäksi sovelluksen avulla voitaisiin antaa ohjeistuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja muodostaa ennusteita fyysisen aktiivisuuden määrän ja muodon vaikutuksista toimintakykyyn tai kehonkoostumukseen.

Tuore tutkimus: suomalainen urheilujournalismi on hampaaton urheiluvallan vahtikoira

Suomalaiset urheilutoimittajat eivät perehtyneet kriittisesti Huippu-urheilun muutosryhmän (HuMu) työhön. HuMun tekemiset saivat osakseen runsaasti kritiikkiä, mutta urheilutoimittajat liittyivät arvostelijoiden joukkoon vasta, kun työn epäkohtia oli paljastettu muiden toimesta. Tutkijat analysoivat HuMu-uutisointia puolen vuoden ajalta HuMun loppuraportin julkistuksen jälkeen.

Vain kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu suositusten mukaan − paikallaanoloa kertyy runsaasti

Kyselytietojen perusteella suosituksen mukaan liikkuvien lasten ja nuorten osuus on hieman kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana. Liikemittaritietojen mukaan liikkumisessa ei sen sijaan ole tapahtunut muutosta. Vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaan, eli vähintään tunnin reippaasti tai rasittavasti jokaisena päivänä. Liikkuminen vähenee selvästi iän myötä ja samalla paikallaanolon määrä lisääntyy. Lapset ja nuoret löysivät liikunnasta vähemmän merkityksellisiä asioita vuonna 2018 kuin aiemmin. Paljon liikkuvat lapset ja nuoret kokivat vähemmän yksinäisyyttä ja heidän terveyden lukutaitonsa oli parempi kuin vähän liikkuvilla.

Sami Ka­la­ja lii­kun­nan työ­elä­mä­pro­fes­suu­riin

Jyväskylään perustetaan helmikuun alussa liikunnan työelämäprofessuuri (Professor of Practice) edistämään liikunnan ja opiskelun yhdistäviä opinto- ja urheilupolkuja. Tehtävään on kutsuttu LitT Sami Kalaja, joka on kansainvälinen huippuasiantuntija urheilun ja liikunnan sekä eri koulutusasteiden opetuksen ja oppimisen alueilla. Työelämäprofessuuri sijoittuu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Vaihtoehtoja ihmedieeteille – JYU tarjoaa asiantuntijoita elämäntapamuutoksiin

Uuden vuoden alkaessa mediassa on tapana kirjoittaa ihmedieettien ja tehoharjoittelun ohjeista kannustamaan ihmisiä pudottamaan painoa tai muuten vaan aloittamaan ”parempaa elämää”. Jyväskylän yliopisto haluaa tarjota elämäntapamuutoksia koskeviin artikkeleihin asiantuntevaa ja tieteellistä osaamista eri näkökulmista.

Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorion suunnittelu Hippokselle etenee

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden liikuntalaboratorio ja toimistotiloja on tulossa Hippos2020-hankkeen myötä Jyväskylän Hippokselle. Yliopiston hallitus päätti toukokuusssa 2017 yliopiston sijoittumisesta Hippokselle ja kokouksessaan 12.12.2018 valtuutti rehtorin käymään vuokrasopimusneuvottelut loppuun ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Jyväskylän yliopistolle merkittävä rahoitus arkiliikunnan edistämistä tukevaan tutkimuskonsortioon

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN on valinnut neljä uutta konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtama konsortio tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Konsortiolle myönnettiin noin 3,1 miljoonaa euroa seuraavalle kolmelle vuodelle, josta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan osahankkeen osuus on noin 400 000 euroa.

Parisuhteen muutos vaikuttaa askelmääriin; eronneet miehet ja parisuhteen aloittaneet naiset vähentävät aktiivisuuttaan

Tuoreen tutkimukseen mukaan parisuhteen muutoksilla on yhteyksiä fyysiseen aktiivisuuteen. Eronneiden miesten arkiaskeleiden kokonaismäärä väheni neljän vuoden seurantatutkimuksen aikana. Naisilla, jotka olivat mittauspisteiden välisenä aikana löytäneet uuden puolison, kokonaisaskelmäärä väheni merkittävästi verrattaessa koko jakson ajan naimisissa olleisiin naisiin.

Haastaviksi koetut lapset saavat vanhemmiltaan vähemmän tukea liikuntaan

Jyväskylän yliopistossa vuosina 2015–2017 toteutettu Taitavat tenavat -tutkimus paljastaa, että lapsen temperamentti määrittää vanhemman liikunnallisen tuen tasoa. Vanhemmat liikkuivat harvoin lapsen kanssa yhdessä tai kannustivat häntä muilla tavoin liikkumaan, mikäli lapsen temperamentin piirteet koettiin kokonaisuutena haastaviksi.

Koehenkilöksi voimaharjoittelututkimukseen?

Etsimme koehenkilöitä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan voimaharjoittelututkimukseen, jossa tutkimme kolmen eri lihastyötavan vaikutuksia veren valkosolujen aineenvaihduntaan.

Kestävyysliikunta vaikuttaa suotuisasti suolistomikrobiston koostumukseen

Tuoreen tutkimuksen mukaan kestävyysliikunta vaikuttaa suotuisasti suolistomikrobiston koostumukseen. Kuuden viikon liikuntaharjoittelun jälkeen mahdolliset tulehduksenaiheuttajamikrobit (Proteobakteerit) vähenivät ja tehokkaaseen aineenvaihduntaan liitetyt mikrobit (Akkermansia) lisääntyivät koehenkilöiden suolistossa.

Lii­kun­ta­bio­lo­gian tie­tee­na­la lii­kun­ta­tie­teelli­ses­tä tie­de­kun­nas­ta jär­jes­tää mit­ta­van kan­sain­vä­li­sen voi­ma- ja kes­tä­vyys­har­joit­te­lun sym­po­siu­min

Miten voima- ja kestävyysharjoittelu vaikuttavat elimistön toimintaan ja rakenteeseen sekä fyysiseen suorituskykyyn? Miten voima- ja kestävyysharjoittelu voidaan yhdistää siten, että saadaan kummastakin harjoittelumuodosta mahdollisimman suuret hyödyt? Kuinka urheiluvalmentajat saavat vietyä käytäntöön liikuntalaboratorioissa mitatut tutkimustulokset? Miten yksilöllisyys tulisi ottaa huomioon voima- ja kestävyysharjoittelun optimoinnin kannalta?

Suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten alkoholikäyttäytymisessä monia suotuisia muutoksia

Nuorten alkoholikäyttäytymisessä on tapahtunut myönteisiä muutoksia vuosien 2002 ja 2014 välillä Suomessa ja muualla Euroopassa. Tämän osoittaa tuore Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimusraportti, joka kokoaa yhteen 15-vuotiaiden alkoholinkäyttöä koskevia kyselytuloksia lähes 40 Euroopan maasta. Suomessa tutkimus tunnetaan WHO-Koululaistutkimuksena.

Peruskoululaisten Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan

Viivajuoksu on turvallinen mittausosio Move!-kokonaisuudessa. Opetushallitus on selvittänyt asiaa yhdessä järjestelmän valmistaneiden Jyväskylän yliopiston ja muiden asiantuntijoiden kanssa sekä pyytänyt mittauksista UKK-instituutilta puolueettoman arvion. Selvitys tehtiin Espoossa sattuneen traagisen onnettomuuden jälkeen.

Nuoren matala kestävyyskunto voi enteillä jäykistyneitä valtimoita

Tuoreen tutkimuksen mukaan hyväkuntoisilla 16–19-vuotiailla nuorilla on joustavammat valtimot kuin muilla ikäisillään. Maksimaalisen hapenottokyvyn lisäksi korkeampi anaerobinen kynnys oli yhteydessä joustavampiin valtimoihin. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutetun tutkimuksen tulokset julkaistiin European Journal of Applied Physiology -lehdessä

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän kansallinen yhteistyö vahvistuu

Perjantaina 24.8. Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, maakuntajohtaja Tapani Mattila, tutkimusprofessori Jukka-Pekka Mecklin sekä dosentti Päivi Fadjukoff tapasivat Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtoa ja sopivat Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän kansallisen yhteistyön vahvistamisesta.

Voimaharjoittelu ja liikuntamotivaatio kulkevat käsi kädessä

Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että voimaharjoittelu lisää ikääntyneiden liikuntamotivaatiota ja edistää liikuntasuunnitelmien tekemistä. Liikuntamotivaatio ja luottamus omiin kykyihin ylläpitää liikuntaharrastusta ovat keskeisiä tekijöitä säännöllisen voimaharjoittelun jatkamisessa.