Uutiset sport

Kestävyysliikunta vaikuttaa suotuisasti suolistomikrobiston koostumukseen

Tuoreen tutkimuksen mukaan kestävyysliikunta vaikuttaa suotuisasti suolistomikrobiston koostumukseen. Kuuden viikon liikuntaharjoittelun jälkeen mahdolliset tulehduksenaiheuttajamikrobit (Proteobakteerit) vähenivät ja tehokkaaseen aineenvaihduntaan liitetyt mikrobit (Akkermansia) lisääntyivät koehenkilöiden suolistossa.

Haastaviksi koetut lapset saavat vanhemmiltaan vähemmän tukea liikuntaan

Jyväskylän yliopistossa vuosina 2015–2017 toteutettu Taitavat tenavat -tutkimus paljastaa, että lapsen temperamentti määrittää vanhemman liikunnallisen tuen tasoa. Vanhemmat liikkuivat harvoin lapsen kanssa yhdessä tai kannustivat häntä muilla tavoin liikkumaan, mikäli lapsen temperamentin piirteet koettiin kokonaisuutena haastaviksi.

Voimaharjoittelu ja liikuntamotivaatio kulkevat käsi kädessä

Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että voimaharjoittelu lisää ikääntyneiden liikuntamotivaatiota ja edistää liikuntasuunnitelmien tekemistä. Liikuntamotivaatio ja luottamus omiin kykyihin ylläpitää liikuntaharrastusta ovat keskeisiä tekijöitä säännöllisen voimaharjoittelun jatkamisessa.

OKM vahvistaa opettajankoulutuksen kehittämistä - Jyväskylän yliopiston hankkeisiin yli 2,8 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta vahvistamaan varhaiskasvatuksen kehittämistä ja tukemaan lukiouudistusta, kielten opetuksen kehittämistä sekä johtamis- ja arviointiosaamista. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi 15.6. kansallisesti kaikkiaan 12,7 miljoonaa euroa 25 kehittämishankkeeseen. Jyväskylän yliopisto sai kokonaissummasta erinomaisen rahoituksen kuudelle hankkeelle, yhteensä 2 820 000 euroa.

Nuoren matala kestävyyskunto voi enteillä jäykistyneitä valtimoita

Tuoreen tutkimuksen mukaan hyväkuntoisilla 16–19-vuotiailla nuorilla on joustavammat valtimot kuin muilla ikäisillään. Maksimaalisen hapenottokyvyn lisäksi korkeampi anaerobinen kynnys oli yhteydessä joustavampiin valtimoihin. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutetun tutkimuksen tulokset julkaistiin European Journal of Applied Physiology -lehdessä

Peruskoululaisten Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan

Viivajuoksu on turvallinen mittausosio Move!-kokonaisuudessa. Opetushallitus on selvittänyt asiaa yhdessä järjestelmän valmistaneiden Jyväskylän yliopiston ja muiden asiantuntijoiden kanssa sekä pyytänyt mittauksista UKK-instituutilta puolueettoman arvion. Selvitys tehtiin Espoossa sattuneen traagisen onnettomuuden jälkeen.

Suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten alkoholikäyttäytymisessä monia suotuisia muutoksia

Nuorten alkoholikäyttäytymisessä on tapahtunut myönteisiä muutoksia vuosien 2002 ja 2014 välillä Suomessa ja muualla Euroopassa. Tämän osoittaa tuore Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimusraportti, joka kokoaa yhteen 15-vuotiaiden alkoholinkäyttöä koskevia kyselytuloksia lähes 40 Euroopan maasta. Suomessa tutkimus tunnetaan WHO-Koululaistutkimuksena.

Pulssiaaltomittaus tuo luotettavaa tietoa nuorten valtimoiden terveydestä

Sydän- ja verisuonitautien kehittymistä ennakoiva valtimoiden seinämien jäykistyminen voi alkaa jo lapsuudessa. Tuoreen Jyväskylän yliopistossa toteutetun tutkimuksen mukaan yksinkertaisella ja kajoamattomalla valtimojäykkyyden mittausmenetelmällä saadaan toistettavia ja luotettavia tuloksia valtimojäykkyydestä 16–19-vuotiailla nuorilla. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Clinical Physiology & Functional Imaging -lehdessä.

Parisuhteen muutos vaikuttaa askelmääriin; eronneet miehet ja parisuhteen aloittaneet naiset vähentävät aktiivisuuttaan

Tuoreen tutkimukseen mukaan parisuhteen muutoksilla on yhteyksiä fyysiseen aktiivisuuteen. Eronneiden miesten arkiaskeleiden kokonaismäärä väheni neljän vuoden seurantatutkimuksen aikana. Naisilla, jotka olivat mittauspisteiden välisenä aikana löytäneet uuden puolison, kokonaisaskelmäärä väheni merkittävästi verrattaessa koko jakson ajan naimisissa olleisiin naisiin.

Lii­kun­ta­bio­lo­gian tie­tee­na­la lii­kun­ta­tie­teelli­ses­tä tie­de­kun­nas­ta jär­jes­tää mit­ta­van kan­sain­vä­li­sen voi­ma- ja kes­tä­vyys­har­joit­te­lun sym­po­siu­min

Miten voima- ja kestävyysharjoittelu vaikuttavat elimistön toimintaan ja rakenteeseen sekä fyysiseen suorituskykyyn? Miten voima- ja kestävyysharjoittelu voidaan yhdistää siten, että saadaan kummastakin harjoittelumuodosta mahdollisimman suuret hyödyt? Kuinka urheiluvalmentajat saavat vietyä käytäntöön liikuntalaboratorioissa mitatut tutkimustulokset? Miten yksilöllisyys tulisi ottaa huomioon voima- ja kestävyysharjoittelun optimoinnin kannalta?

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän kansallinen yhteistyö vahvistuu

Perjantaina 24.8. Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, maakuntajohtaja Tapani Mattila, tutkimusprofessori Jukka-Pekka Mecklin sekä dosentti Päivi Fadjukoff tapasivat Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtoa ja sopivat Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän kansallisen yhteistyön vahvistamisesta.

Koehenkilöksi voimaharjoittelututkimukseen?

Etsimme koehenkilöitä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan voimaharjoittelututkimukseen, jossa tutkimme kolmen eri lihastyötavan vaikutuksia veren valkosolujen aineenvaihduntaan.