Väitökset Jyväskylän yliopistossa

Väitös: 24.8.2018 Hankalaan säännöllisyyskysymykseen vihdoin vastaus (Shirsho Mukherjee)
24.08.2018 klo 13.0016.00

FM Shirsho Mukherjee matematiikan väitöskirjan "Regularity of quasilinear sub-elliptic equations in the heisenberg group” tarkastustilaisuus 24.8.2018 klo 13:00 salissa MaA 211. Vastaväittäjänä professori Alexandru Kristaly (Babeș-Bolyai University, Romania) ja kustoksena professori Pekka Koskela (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitös: 31.8.2018: Ammatillisen kasvun polku -malli tukee opettajaksi kasvamista (Nuutinen)
31.08.2018 klo 12.0015.00

Ammatillisiin opettajaopintoihin hakeutuu joka vuosi suuri määrä alalle haluavia oman alansa osaajia. Siirtyminen ammattialan osaajasta opettajaksi vaatii opettajan pedagogisten tietojen opiskelua ja prosessointia sekä soveltamisen lisäksi aikaa ja tilaa ymmärtää omaan opettajuuteen sisältyvää ammatillista kasvuaan ja ontologista ymmärrystään. Niiden kautta opettajaopiskelijasta kasvaa oman näköisensä osaava opettaja.

Väitös: 15.9.2018 Torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa vieraslajien menestymiseen (Margus)
15.09.2018 klo 12.0015.00

Ihmiset levittävät vieraslajeja, joista on tullut merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. Ne voivat uhata alkuperäislajistoa mm. kilpailemalla samoista resursseista, levittämällä tauteja ja loisia sekä muovaamalla niiden elinympäristöä. Useat vieraslajit ovat esimerkiksi tuholaisia ja niitä vastaan käytetään erilaisia torjunta-aineita. Torjunta-aineiden käytöllä voidaan vaikuttaa tuholaisten menestymiseen ja leviämiseen.

Väitös: 19.9.2018: Neljällä käyntikerralla pitkäaikaista apua mielialaoireisiin (Kohtala)
19.09.2018 klo 12.0015.00

PsM Aino Kohtalan psykologian väitöskirjan "ACTing for depressive symptoms: A longitudinal study of a brief 4-sessions acceptance- and value-based intervention for symptoms of depression" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. David Gillanders (University of Edinburgh, United Kingdom) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitös: 29.9.2018 FM Päivi Vuorinen-Lampila (Kas­va­tus­tie­tei­den ja psy­ko­lo­gian tie­de­kun­ta, kasvatustiede)
29.09.2018 klo 12.0015.00

Korkeakoulutettujen määrä on paisunut. Samalla korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä on kasvanut asiantuntija- ja tietotyön lisääntymisen myötä. Päivi Vuorinen-Lampilan väitöskirjatutkimus osoittaa, että korkeakoulutettujen menestymiseen työelämässä vaikuttavat aiempaa enemmän koulutusala ja tutkinnon suorittaneen taustatekijät.

Väitös: 4.10.2018 Luonnonaineet askeleen lähemmäksi lääkekaappia (Siitonen)
04.10.2018 klo 12.0015.00

Luonnonaineilla on useita erilaisia biologisia vaikutuksia: kahvin kofeiini piristää, unikoiden morfiini lievittää kipua ja kärpässienten muskariini on hermostoon vaikuttava myrkky. Jotta näitä tai muita luonnonaineita voidaan soveltaa lääkeaineina, on luonnonaineita pystyttävä valmistamaan laboratoriossa.

Väitös: 19.10.2018 Vireät aivot liikuttavat ikääntyneitä (Poranen-Clark)
19.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden henkilöiden tiedonkäsittelytoiminnot vaikuttavat heidän liikkumisaktiivisuuteensa elinpiirissä. TtM Taina Poranen-Clarkin gerontologian ja kansanterveyden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus vahvistaa tietoa aivojen tiedonkäsittelytoimintojen merkityksestä liikkumiskyvylle. Lisäksi tutkimus tuo lisää ymmärrystä aivoterveydestä huolehtimisen merkityksestä koko elinkaaren ajan.

Väitös: 26.10.2018: Teknologiset apuvälineet parantavat muistisairaan arkea oikein käytettynä (Riikonen)
26.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan oikein käytettynä teknologiset apuvälineet tukevat muistisairaan ihmisen arkea. Yhdistämällä sosiaalinen tuki ja teknologia voidaan vahvistaa muistisairaan ihmisen arvokkuutta ja tukea läheisten jaksamista. Toisaalta teknologialla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, jos se häiritsee tai leimaa käyttäjäänsä.

Väitös: 26.10.2018 Ammatillisessa koulutuksessa oppijan lähtökohdat ja aikaisempi elämänkokemus tulisi huomioida voimavarana (Korpi)
26.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan aikaisempi kokemus, uuden oppiminen, työkulttuuri ja työtoimijuus ovat merkittäviä ammatillisessa kasvussa ja johdattavat fysioterapiaopiskelijat oman alansa asiantuntijaksi. Opiskelijoiden asiantuntijaksi kasvussa löytyi kaksi merkittävää käännekohtaa, joista toinen oli opintojen alkupuolella, jolloin uudenlaista oppimista tarvittiin ammatillisissa opinnoissa. Toinen käännekohta oli käytännön työn oppiminen, josta opiskelijat kertoivat paljon.

Väitös: 2.11.2018 Vyötärölihavuudella ja sosiodemografisilla taustatekijöillä yhteys metaboliseen oireyhtymään (Kuninkaanniemi)
02.11.2018 klo 12.0015.00

Tuore Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkimus vahvistaa vyötärölihavuuden yhteyttä yksittäisenä riski-indikaattorina metaboliseen oireyhtymään. Tutkimuksen mukaan metabolisen oireyhtymän ja sen yksittäisten riski-indikaattorien esiintyvyydessä oli eroja sosiodemografisten ryhmien välillä. Esiintyvyys oli yleisempää matalasti koulutetuilla, eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla.

Väitös: Väitös 10.11.2018: Arviointia satunnaiskävelyn avulla (Luoto)
10.11.2018 klo 12.0015.00

Uudessa Jyväskylän yliopiston matematiikan väitöstutkimuksessa selviää, kuinka nopeasti satunnaiskävelymenetelmä suppenee ja kuinka hyviä likiarvoja tämän peräkkäisiin kolikonheittoihin perustuvan menetelmän avulla voidaan saavuttaa peruuttavien stokastisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisuille. Yhtälöiden avulla voidaan mallintaa ja ratkaista esimerkiksi erilaisia rahoitusteoriassa esiintyviä ongelmia.

Väitös: 10.11.2018: Arviointia satunnaiskävelyn avulla (Luoto)
10.11.2018 klo 12.0015.00

Uudessa Jyväskylän yliopiston matematiikan väitöstutkimuksessa selviää, kuinka nopeasti satunnaiskävelymenetelmä suppenee ja kuinka hyviä likiarvoja tämän peräkkäisiin kolikonheittoihin perustuvan menetelmän avulla voidaan saavuttaa peruuttavien stokastisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisuille. Yhtälöiden avulla voidaan mallintaa ja ratkaista esimerkiksi erilaisia rahoitusteoriassa esiintyviä ongelmia.

Väitös: 16.11.2018 Liikunta auttaa polven nivelrikko-oireisiin (Munukka)
16.11.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan säännöllinen vesivastusharjoittelu paransi polven nivelruston terveyttä ja laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on todettu lievä polven nivelrikko. Lisäksi liikunta paransi aerobista kuntoa ja vähensi polven jäykkyyttä.

Väitös: 23.11.2018: Ilmastonmuutos voi muuttaa soiden hiilenkiertoa (Mpamah)
23.11.2018 klo 12.0015.00

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa mikrobimääriin sekä mikrobiyhteisön koostumukseen ja aktiivisuuteen soiden pintakerroksessa. Muutos voi kiihdyttää orgaanisen aineen hajoamista suoraan myös syvemmissä turvekerroksissa muuttamalla mikrobiprosesseja ja vaikuttamalla siten mikrobeille käyttökelpoisen hiilen saatavuuteen.

Väitös: 5.12.2018: Uutta tietoa alkeishiukkasten tutkimukseen (Vihonen)
05.12.2018 klo 12.0015.00

Jyväskylän yliopiston uudessa teoreettisen fysiikan väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin maailman toiseksi yleisimpien alkeishiukkasten eli neutriinojen muodonmuutosprosessia. Tutkimus auttaa kehittämään entistä tehokkaampia neutriinojen ominaisuuksia mittaavia kokeita ja ennustamaan uusien neutriinokokeiden mittaustarkkuuksia.

Väitös: 7.12.2018: Teoreettiset ennusteet auttavat pimeän aineen metsästyksessä (Pirinen)
07.12.2018 klo 12.0015.00

Uusi väitöskirjatutkimus Jyväskylän yliopistosta tuo esille, kuinka telluuri-nimisen alkuaineen hyödyntäminen ilmaisinmateriaalina voi mahdollistaa pimeän aineen olemuksen tutkimisen nykyistä paremmin. Tutkimus antaa myös pohjan tarkastella neutriinon ja pimeän aineen aiheuttamien törmäysten eroja ksenon-alkuainetta hyödyntävissä ilmaisimissa.

Väitös: 12.12.2018: Ruohomateriaalit biojalostamon lähtöaineiksi (Ullah)
12.12.2018 klo 12.0016.00

Uudenaikaisten biojalostamotutkimusten päätarkoituksena on kehittää entistä tarkempia ja ympäristöystävällisiä prosesseja, joiden avulla voidaan valmistaa biomassapohjaisista materiaaleista lisäarvollisia tuotteita esimerkiksi biopolttoaineiden, -kemikaalien ja -materiaalien tuotantoon.