Jyväskylän yliopiston kunniatohtorit vuoden 2019 promootiossa

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Professori Donatella Della Porta

Donatella Della PortaProfessori Donatella Della Porta on italialaisen Scuola Normale Superiore (SNS) -yliopiston humanistisen ja yhteiskuntatieteiden instituutin dekaani ja politiikan tutkimuksen ja sosiologian tohtorikoulun johtaja sekä yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuskeskuksen Centre on Social Movement Studies (Cosmos) johtaja.

Della Porta on kansainvälisesti yksi tämän hetken merkittävimpiä yhteiskunnallisten liikkeiden, kansalaisyhteiskunnan ja osallistuvan demokratian tutkijoita. Hänen tutkimusaiheitaan ovat yhteiskunnalliset liikkeet, poliittinen väkivalta, terrorismi, korruptio, poliisi ja protestipolitiikka. Hän on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa jo 1990-luvulta lähtien.

Parhaillaan Della Porta osallistuu Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaan hankkeeseen ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa”. 

Professori Scott Jarvis

Scott JarvisProfessori Scott Jarvis on Utahin yliopiston kielten laitoksen johtaja. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa kielitaidon arvioinnin ja kielenoppimisen tutkimuksessa.

Sapattivapaansa aikana Jyväskylässä 2009–2010 Jarvis osallistui aktiivisesti toisen kielen oppimista koskevaan keskusteluun ja jatkokoulutukseen suomalaisissa yliopistoissa. Lisäksi yhteistyötä on tehty useassa hankkeessa.

Jarvis tuntee hyvin suomalaisen kontekstin ja suomen kielen kysymykset. Lisäksi hänen asiantuntemuksensa transferin, sanaston sekä kokeellisten ja tilastollisten menetelmien alalla täydentää sopivasti kieli- ja viestintätieteiden laitoksen osaamista. Jarvis on myös osallistunut kielten alan tohtorikoulutusverkoston Langnetin toimintaan ja kuuluu Suomen soveltavan kielentutkimuksen yhdistyksen AFinLAn toimituskuntaan. 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Professori, dekaani Philip Vergauwen 

Philip VergauwenProfessori Philip Vergauwen on kansainvälisesti tunnettu laskentatoimen tutkija. Vergauwen työskentelee dekaanina Solvay Brussels School of Economics and Management -yliopistossa Belgiassa. Vergauwenin yhteydet Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun alkoivat hänen työskennellessään Hasseltin yliopiston dekaanina 2007–10. Yliopistojen välillä oli tuolloin yrittäjyyden alalla joint degree -sopimus tohtoritutkinnoissa.

Maastrichtin yliopiston dekaanikautensa aikana vuosina 2014–17 Vergauwen toimi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun mentorina AACSB:n akkreditointiprosessissa, ja kauppakorkeakoulu sai akkreditoinnin vuonna 2018. Mentorina hän paneutui tehtäväänsä syvällisesti ja vieraili Jyväskylässä useita kertoja. Vergauwen on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja koko yliopiston suuri ystävä ja ehdoton tukija. 

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta 

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen 

Olli-Pekka HeinonenOlli-Pekka Heinonen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1990. Heinonen oli kansanedustaja vuosina 1995–2002. Hän on työskennellyt opetusministerinä Ahon hallituksessa vuosina 1994–1995 ja Lipposen I hallituksessa 1995–1999. Lipposen II hallituksessa hän oli liikenneministeri (1999–2000) ja liikenne- ja viestintäministeri (2000–2002).

Helmikuussa 2002 Heinonen siirtyi Yleisradioon johtotehtäviin. Toukokuussa 2015 valtiovarainministeri Alexander Stubb nimitti Heinosen poliittiseksi valtiosihteerikseen. Lokakuussa 2016 Heinonen valittiin Opetushallituksen pääjohtajaksi. 

Professori Kenneth Pugh

Kenneth PughKenneth Pugh työskentelee professorina Connecticutin yliopistossa ja apulaisprofessorina Yalen yliopistossa sekä yliopistojen yhteydessä toimivan Haskins Laboratories -tutkimusinstituutin tutkimusjohtajana.

Pugh on kognitiivinen neurotieteilijä ja kokeellinen psykologi. Hänet tunnetaan parhaiten työstään lukemisen ja muiden kognitiivisten toimintojen neuraalisten, käyttäytymistieteellisten ja kognitiivisten perustekijöiden parissa.

Pugh oli ensimmäisiä tutkijoita, jotka käyttivät toiminnallista magneettikuvausta (fMRI) selvittääkseen lukemiseen ja lukemisvaikeuksiin liittyvää aivojen toimintaa. Tällä hetkellä hän tutkii tyypillistä ja epätyypillistä lukemisen ja kielen kehittymistä menetelmillä, joissa yhdistyvät käyttäytymistieteet ja neurobiologia. Pääpaino on toimintahäiriöistä (kuten dysleksiasta) kärsivien oppimisen ja plastisuuden tutkimuksessa.

Pugh on ollut psykologian laitoksen pitkäaikainen yhteistyökumppani ja vieraillut lähes vuosittain Jyväskylässä. 

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Professori Jaakko Kaprio

Jaakko KaprioProfessori Jaakko Kaprio on kansainvälisesti ansioitunut tiedemies ja tiedejohtaja. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian professoriksi vuonna 2001 ja akatemiaprofessoriksi vuonna 2013. Sitä ennen hän toimi Suomen Akatemian huippuyksikön CoE of Complex Disease Genetics varajohtajana ja johtajana.

Kaprion tutkimus on laaja-alaista. Yhtenä merkittävänä tutkimusaiheena mainittakoon tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, joihin liittyen hän on myös toiminut aktiivisesti alan kansainvälisten järjestöjen johtotehtävissä. Hän on edistänyt merkittävästi geneettisen epidemiologian tutkimusta Jyväskylän yliopistossa yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja tehnyt tiivistä yhteistyötä liikuntatieteellisen tiedekunnan ja psykologian laitoksen kanssa. 

Ministeri Lauri Tarasti

Lauri Tarasti Oikeustieteen lisensiaatti, ministeri Lauri Tarasti on ansioitunut lainsäädännön asiantuntija sekä tunnettu urheilu- ja kulttuurivaikuttaja Suomessa ja ulkomailla.

Urheiluun ja liikuntaan Tarasti on osallistunut seurassa, kansallisissa ja kansainvälisissä liitoissa, Maailman antidopingtoimisto WADA:ssa ja Kansainvälisessä olympiakomiteassa sekä Liikuntatieteellisessä seurassa ja ICSSPE:ssä. Lisäksi hän on toiminut mm. lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä, kansliapäällikkönä ympäristöministeriössä ja hallintoneuvoksena korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tarasti on toiminut lukuisissa vaali- ja puoluelainsäädäntöön, maankäyttöön, rakentamiseen ja asumiseen liittyvissä asiantuntijaelimissä ja työryhmissä sekä selvitysmiehenä useissa valtakunnallisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Tarastin vaikutus oikeudellisen näkökulman tuomisessa kansainväliseen huippu-urheiluun sekä urheilun eettisen ja doping-säännöstön luomisessa on merkittävä. Hän toimii edelleen aktiivisesti monissa kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntija-, luottamus- ja vastuutehtävissä urheilu-oikeudellisten asioiden äärellä. Lisäksi hän toimi vuonna 1983 ensimmäisten yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen pääsihteerinä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

Professori Peter Butler

Peter ButlerPeter Butler työskentelee Liverpoolin yliopistossa Isossa-Britanniassa fysiikan professorina. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen ja brittiyliopistojen välinen tiivis yhteistyö ydinspektroskopian alalla on suurelta osin professori Peter Butlerin ansiota.

Vuonna 1994 hän otti vastuun gamma- ja elektronispekrometri-laitteistojen siirtämisestä Daresburyn laboratoriosta Jyväskylän yliopiston uuteen kiihdytinlaboratorioon. Myöhemmin Butlerin myötävaikutuksesta Jyväskylään on saatu useita miljoonien eurojen arvoisia laitteistoja, joiden ansiosta Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksesta tuli maailman johtava laboratorio raskaiden protonirikkaiden ja superraskaiden ytimien tutkimuksessa. 

Tiedemiehenä Peter Butler on maailman johtava oktupolideformoituneiden ytimien tutkija. Englannissa hänet on palkittu Rutherford-mitalilla. Keväällä 2019 hänet valittiin arvovaltaisen Royal Society -tiedejärjestön jäseneksi. 

Akateemikko Risto Nieminen

Risto Nieminen Aalto-yliopiston emeritusprofessori, akateemikko Risto Nieminen väitteli tohtoriksi teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1975. Vain kolme vuotta myöhemmin, vasta 30-vuotiaana, hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston fysiikan apulaisprofessoriksi.

Kansainvälisten yhteyksien avulla Nieminen toi laskennallisen materiaalifysiikan huippututkimuksen Jyväskylän yliopistoon. Niemisen julkaisut 1980-luvun alusta olivat aina tälle vuosikymmenelle asti koko Jyväskylän yliopiston viitatuimpien lehtiartikkelien joukossa. Hän oli aktiivinen fysiikan laitoksen kehittäjä toimiessaan mm. laitoksen johtajana. Jyväskylässä Nieminen toimi vuoteen 1987 saakka, mutta tiivis yhteistyö jatkuu edelleen.

Niemisen merkitys Suomen teoreettiselle ja laskennalliselle fysiikalle on huikea. Nieminen ymmärsi varhain myös laskentakapasiteetin merkityksen. Aalto-yliopistossa hän johti alan huippuyksikköä 12 vuotta. Professoriliitto valitsi Niemisen vuoden professoriksi vuonna 2003. Vuonna 2014 tasavallan presidentti myönsi Risto Niemiselle tieteen akateemikon arvonimen.