07.12.2017

Hyvä esimies -palkinto

Hyvä ja tuloksellinen työyhteisö perustuu osaavaan henkilökuntaan ja hyvään esimiestoimintaan. Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa keskiviikkona 7.3.2018 annetaan vuosittain hyvälle esimiehelle tunnustuspalkinto, jonka myöntää Jyväskylän yliopiston yliopistosäätiö. Palkinto on rinnasteinen hyvä opettaja -palkinnolle. 

Palkinnon kriteerit

Palkinto annetaan sellaiselle laitoksen tai muun yksikön esimiehelle, jolla on merkittävässä määrin alaisia ja joka on hoitanut esimiehen tehtäviä hyvällä menestyksellä riittävän pitkän ajanjakson. Hyvän esimiehen toimintaa kuvaa esimerkiksi se, että hän: 

  • perehtyy asioihin, perustelee, toimii vuorovaikutteisesti ja ymmärtää huumorin, 
  • suhtautuu henkilökuntaan luottamuksellisesti, kannustavasti, arvostavasti ja tasapuolisesti, 
  • johtaa yliopiston tavoitteisiin perustuen yksikön hallintoa, taloutta ja ulkopuolista yhteistyötä avoimesti, asianmukaisesti, varsinaista toimintaa edistävästi sekä vastuuta kantaen ja jakaen,
  • auttaa kehittämään henkilökunnan asiantuntemusta ja yksikön toimintaa hyödyntämällä tieteen-/toimialan uutta tietoa ja henkilökunnan aikaisempaa osaamista ja 
  • edistää henkilökunnan työhyvinvointia ja tasa-arvoa sekä tukee henkilöstöään vaikeissa tilanteissa.

Esityksen tekeminen ja valinta

Työyhteisöt, niiden osaryhmät ja yksittäiset henkilöt voivat esittää hyvä esimies -palkintoa. Esityksessä on hyvä ilmetä peruskuvauksen lisäksi myös erityisperustelut.

Esitykset tulee toimittaa valintaryhmälle 12.1.2018 mennessä kirjaamoon joko kirjallisesti tai sähköisesti (). Hyvä esimies -valintaryhmä tekee esityksen rehtorille. Ryhmän muodostavat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, yliopistotyönantajan edustajat sekä tasa-arvoyhdyshenkilö. Valinta voidaan tehdä myös toimitettujen esitysten ulkopuolelta. 

Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka, puh. 050 336 5404 tai 7064, jouni.valjakka@jyu.fi

Hyvä esimies -palkinnon ovat saaneet

2017 liikuntakasvatuksen laitoksen johtaja, dosentti Kalervo llmanen
2016 Opettajankoulutuslaitoksen johtaja, tutkimuskoordinaattori Tiina Silander
2015 Erillislaitosten ja yliopistopalvelujen palvelukeskuksen ERPAKE:n palvelupäällikkö Tarja Keihäsvuori
2014 Fysioterapian professori Ari Heinonen
2013 Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtaja, professori Jari Ylänne
2012 Englannin kielen professori Sirpa Leppänen
2011 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani, psykologian professori Timo Ahonen
2010 Tutkimusjohtaja Sarianna Sipilä
2009 Fysiikan laitoksen johtaja, professori Jukka Maalampi
2008 Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtaja, professori Juha Karjalainen
2007 Varhaiskasvatuksen laitoksen johtaja Anja-Riitta Lehtinen
2006 Kemian laitoksen johtaja Henrik Kunttu
2005 Ympäristöjohtamisen professori Hanna-Leena Pesonen
2004 Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen
2003 Kielikeskuksen johtaja Maija Kalin
2002 Taloustieteiden tiedekunnan dekaani, professori Jaakko Pehkonen
2001 Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jouni Välijärvi
2000 Opiskelijapalvelun päällikkö Tuula Maijanen