02.09.2016

Ville Leinonen 2.9.2016: Tilastotiedettä sähkönkulutuksen parissa

Gradunteko oli vuorovaikutusta yrityksen ja yliopiston välillä. Suosittelen tarttumaan ennakkoluulottomasti yritysprojekteihin. Kokopäiväisesti tehtynä työ eteni nopeasti.

Ville LeinonenYritykset keräävät asiakkaistaan monenlaista tietoa. Usein tietoa kerätään johonkin ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi vähittäiskauppa kerää tietoja myydyistä tuotteista saadakseen arvion tuotteen menekistä tulevaisuudessa. Jossain vaiheessa yritys voi herätä miettimään, voisiko kerätyistä tiedoista saada irti jotain muutakin. Tiedon oikeanlainen analyysi voi auttaa yritystä esimerkiksi muuttamaan toimintaansa kustannustehokkaammaksi tai tarjoamaan asiakkaalle parempia palveluja.

Tein oman graduni keväällä Jyväskylän Energia Oy:lle. Yritys oli kiinnostunut erilaisten muuttujien vaikutuksesta asiakasyritysten sähkönkulutukseen. Muuttujien vaikutusta tutkittiin rakentamalla vaikutuksille tilastollinen malli. Tulokseksi saatiin, että muuttujat auttoivat ennustamaan sähkönkulutusta osalla toimialoista. Aineistona käytettiin JE:n asiakkaiden sähkönkulutusmittauksia ja mahdollisesti sähkönkulutukseen vaikuttavia muuttujia, jotka etsittiin Internetistä avointa dataa tarjoavien toimijoiden sivuilta.

Yritykset keräävät usein monenlaista dataa toiminnastaan. Data kerätään usein siinä muodossa, jossa sitä on helpoin käyttää päätarkoitukseensa. Aineistossa voi olla paljon analyysin kannalta tarpeetonta tietoa, kuten asiakkaita koskevia henkilökohtaisia tietoja. Analysointia varten dataa voidaan joutua muokkaamaan paljonkin. Työni tapauksessa tutkimusaineisto oli asiakkaiden sähkönkulutusmittauksia. Yksittäisiä asiakkaita tai henkilöitä koskevat tiedot on syytä häivyttää datasta ennen analyysiä, mikäli niitä ei tarvita. Projektissa häivyttäminen tapahtui ryhmittelemällä asiakkaat useaan toimialaan ja käsittelemällä analysointivaiheessa toimialoittaisia kulutuksia.

Gradun tekeminen oli pitkälti vuorovaikutusta yrityksen ja yliopiston välillä. Toisaalta projektissa tuli saada ratkaistua yrityksen antama ongelma, toisaalta käytettävä aika oli rajattu gradun opintopisteiden vaatimaan aikaan. Tämä vastasi noin puolen vuoden kokopäiväistä panostusta graduun. Tulokset esitettiin gradutyössä sellaisessa muodossa, jossa niiden julkaiseminen ei paljastanut yritykselle arvokkaita tietoja kaikkien käytettäviksi.

Kokopäiväisellä panostuksella projekti eteni nopeasti. Aikataulu vaati säännöllistä yhteydenpitoa yilopiston ja yrityksen kanssa, jotta projektissa ei eksytty liikaa sivupoluille ja aikataulussa pysyttiin. Aluksi yhteisiä tapaamisia oli noin kuukauden välein, lopussa tiheämmin. Lisäksi pystyin kysymään tarvittaessa apua tapaamisten välillä.

Kokonaisuudessa projekti oli opettavainen. Sain työskennellä varsin itsenäisesti, joka oli hyvää harjoitusta työelämää varten. Koin yhteiset tapaamiset erinomaisena harjoituksena projektinhallinnasta. Tapaamisia varten minun oli koottava tekemisistäni muille ymmärrettävä kokonaisuus, jossa oleellinen asia oli kerrottu selkeästi ja mahdolliset ongelmat ja ratkaisuni rajoitteet oli tuotu esille. Myös gradun kirjoittamista varten tapaamisista oli paljon hyötyä. Huomasin, että asiat on esitettävä yksityiskohtaisemmin kuin ajattelin, jotta viestini välittyy muille. Opin paljon myös projektin rajaamisesta. Aina olisi mahdollista löytää uusia mielenkiintoisia sivupolkuja tutkittavaksi, mutta näiden tuoma lisäarvo projektiin ei välttämättä ole tutkimisen arvoista.

Opin paljon yrityksen kanssa yhteistyössä tehdystä gradusta ja suosittelen tarttumaan ennakkoluulottomasti mahdollisesti eteen tuleviin vastaaviin projekteihin.

Tsemppiä kaikille gradujensa kanssa työskenteleville.
Ville Leinonen

Sähkönkulutuksen ennustaminen toimialoittain
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50619