14.11.2018

Opetuksen ja tutkimuksen virtauksilla kohti tulevaisuuden asiantuntijuutta

Opetuksen ja tutkimuksen pitäminen erillisinä saarekkeina on resurssien hukkaamista ja loistavien oppimistilaisuuksien menettämistä. Kun opetus ja tutkimus nivotaan onnistuneesti yhteen, luodaan monipuolisia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä, joissa opitaan kollaboratiivisesti ja työelämälähtöisesti. Näitä oppimisympäristöjä voidaan rakentaa niin opintojaksojen tutkimuksellisilla toteutustavoilla kuin tutkimusprojektien ympärille. Kun tutkimukseen sisällytetään myös kehittämis- ja innovaatiotoiminta, saadaan oppimistilanteisiin kytkettyä myös yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan elementtejä.

Opetuksen ja tutkimuksen välisiä virtauksia syntyy parhaiten silloin, kun samat ihmiset tutkivat ja opettavat. Tutkimusperustaisuuden ja tutkimuksellisen toimintatavan tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen yhdessä opiskelijoiden kanssa tuottaa myös tietoisempaa työelämävalmiuksien rakentamista.

OPS-työn ja tutkimuksen strategisen kehittämisen tulee kommunikoida keskenään ja olla linjassa yhteiskunnallisesti ajankohtaisten ja työelämärelevanttien ilmiöiden kanssa.  Tulevassa OPS-työssä onkin ensiarvoista muistaa, että OPS:n riittävä väljyys ja joustavuus tarjoavat parhaimman perustan myös opetuksen ja tutkimuksen virtauksille sekä tutkimuksellisten toimintatapojen rakentamiselle yhteistyössä työelämän verkostojen ja toimijoiden kanssa.

Virtaavin terveisin kasvatustieteiden laitokselta

Tarja Liinamaa, koulutuksesta vastaava varajohtaja ja

Anna Rönkä, tutkimuksesta vastaava varajohtaja