22.09.2017

Laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknisen osaamisen jäljillä

Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu 1.8.2016 alkaen. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostuu ilahduttavasti laaja-alainen tieto- ja viestintätekninen osaaminen. Mukaan on tullut myös ohjelmoinnin opetus.

Opiskelijoiden näkökulmasta uudistus on todella tärkeä, mahdollistetaanhan heille näin jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työtehtäviin valmistautumisessa hyvät lähtökohdat. Monilta opettajilta uudistus toki edellyttää omien tietojen ja taitojen päivitystä, mutta ei kenenkään opettajan tarvitse olla tekniikkavirtuoosi, tieto- ja viestintätekniikkaa voi hyvin opetella yhdessä opiskelijoiden kanssa – tärkeintä on toimia oppimisen mahdollistajana, ei sen esteenä.

Laaja-alaisella tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteilla tarkoitetaan opetussuunnitelmassa sitä, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään kaikissa oppiaineissa ja kaikilla kouluasteilla. Myös ohjelmointia tulisi harjoitella osana eri oppiaineiden opintoja.

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan tekniikan ohella opiskelijalähtöisyyttä, ilmiöpohjaisuutta sekä tutkivaa oppimista – ja oppimisen iloa. Uudistuksia on tulossa myös lukiokoulutukseen uuden opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten muodossa. Ainakin opetussuunnitelman perusteiden mukaan meillä siis koulutetaan tulevaisuudessa tieto- ja viestintätekniikan moniosaajia. Näin ollen onkin aiheellista kysyä, että miten me yliopistolla valmistaudumme uudenlaisen opiskelijasukupolven tuloon?

Olemmeko me yliopistona valmiita hyödyntämään opiskelijoiden laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknisen osaamisen vai vaadimmeko heitä ”taantumaan” akateemisen tradition perusteella perinteiseen opettajajohtoiseen massaopetukseen? Vaihtoehtona olisi tarjota heille eEducationin hengessä monimuotoista, pedagogisesti ja opetusteknologisesti uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa poikkitieteellistä, ilmiöpohjaista ja teknologiarikasta opetusta, jossa hyödynnetään erilaisia vaihtoehtoisia pedagogisia malleja.

Myös opettajankoulutusta tulisi kaikkien oppiaineiden osalta kehittää vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaateita. Useimmilla ainelaitoksilla on nykyisin vahvistetut opetussuunnitelmat kolmelle vuodelle, joten jos ensimmäiset uuden sukupolven opiskelijat tulevat yliopistoon 3–6 vuoden aikajänteellä, niin meidän kaikkien pitäisi jo seuraavassa kolmivuotisessa opetussuunnitelmassa tehdä valmistelevia muutoksia.

Leena Hiltunen, tutkijatohtori, tietotekniikan laitos, Education-hankkeen ohjausryhmä