06.10.2017

Päivikki Jääskelä: Tutkimuksellisia työkaluja yliopisto-opetuksen arviointiin

Yliopisto-opetuksen kehittämishankkeen alkuvuosina sain hankeopettajilta tutkimustoiveita tyyliin ”Emmehän voi mennä opiskelijan pään sisälle, mutta jotain kättä pidempää työkalua tarvittaisiin opetuksen kehittämiseen!”. Ja: ”Olemme lähteneet radikaalisti muuttamaan opetusta ja toimintatapoja, eritoten suhtautumista opiskelijoihin ja on sellainen tuntuma, että olemme tehneet jotain oikeinkin. Mutta mistä kaikesta tässä oikeastaan on kyse? Pystyisitkö sinä tutkimaan tätä?”

Päivikki Jääskelä. Kuvaaja: Jukka Matilainen

Oli tartuttava oppimisen jarruihin, motivaatio-ongelmiin, ilmapiirikysymyksiin, osallistumattomuuden syihin… Tehtävä tuntui alkuun tutkimuksellisesti mahdottomalta, mutta päätettiin ottaa härkää sarvista! Yliopistokoulutukseen tarvitaan tutkimusperustainen pedagoginen työkalu,  joka avaa opetus- ja oppimistilanteiden arviointiin uudenlaisia näkökulmia.

Toimijuus nähdään olennaisena osana elinikäistä oppimista ja työelämän asiantuntijuutta. Kyse ei ole pysyvästä ominaisuudesta tai muuttumattomasta asiantilasta – pikemminkin prosessista, jota rakennetaan koko elämäniän ajan. Tilannekohtaisesti toimijuutta voidaan kuitenkin kokea ja arvioida erilaisina resursseina, joita rakentavat toisaalta yksilö itse oman osaamispääomansa ja kokemustensa kautta, toisaalta ne (valta)suhteet ja toiminnan rakenteet, joissa yksilöt toimivat.

Miksi toimijuutta ei työstetä yliopistokoulutuksessa, pedagogisin keinoin? Ehkä käsite koetaan teoreettisena – sitä saatetaan pitää kasvatustieteilijöiden hapatuksena.

Kansainvälisten referee-asiantuntijoiden mukaan toimijuustutkimuksella on tässä yliopistossa tehty merkittävä kontribuutio. On tuotu koulutuksen tarkasteluun kokonaisvaltainen viitekehys, joka tarjoaa uudenlaisia tapoja analysoida ja arvioida koulutuksen laatua.

Huomio on tällöin monenlaisissa oppimista edistävissä tai estävissä tekijöissä, kuten esimerkiksi oppimismotivaatiossa, kompetenssiuskomuksissa, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksissa, luottamuksessa ja valtasuhteisssa, joissa uutta tietoa ja ymmärrystä rakennetaan.

Rehtorin rahoittamissa opetuksen kehittämishankkeissa tutkimus liittyy läheisesti varsinaiseen kehittämistyöhön. Hankeryhmä toimii laboratoriona, jossa tutkimusperustaisesti kehitetään yhdessä uusia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja tapoja arvioida opetusta. Samalla sukelletaan yhdessä kohti uutta ymmärrystä opetus- ja oppimistilanteista. Tällaisen työskentelyn tuloksena on syntynyt juuri validoitu opiskelijan toimijuusmittari, joka on sekä tutkimusmenetelmä että pedagogisen kehittämisen väline.  

31.3.2016 Päivikki Jääskelä, tutkijatohtori, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämishanke