14.03.2018

Kirsti Kasila: Mistä elämäntapamuutoksessa on kyse?

Tänä päivänä terveystietoa tulee joka tuutista. Luotettavaakin tietoa on paljon tarjolla. Jostain syystä me ihmiset emme vain ota onkeemme terveyssuosituksia. Monet aikovat tehdä muutoksen, mutta harvempi ryhtyy toimeen. Miksi tieto ei muutu elämäntapoja muuttavaksi toiminnaksi? Mikä meitä liikuttaisi? Miten kummassa meitä voitaisiin kannustaa terveellisiin ravitsemustottumuksiin ja valintoihin?

Tällä hetkellä terveyskäyttäytymisen muutostutkimuksessa mielenkiinto on kohdentunut käyttäytymistä pysyvästi muuttavien mekanismien tutkimiseen. Tarvitaan tietoa siitä, mitä terveyskäyttäytymisen muutoksessa pitkällä aikavälillä oikein tapahtuu. 

Elämäntavan muuttamisessa on kyse monitahoisesta ilmiöstä. Toki joskus muutospäätös ja sen toteuttaminen voivat tapahtua hyvinkin rationaalisesti. Toisaalta, tutkimuksemme terveydenhuollon ammattilaisten terveyskäyttäytymisen riskitekijöistä ja muutosaikomuksista vahvisti sen, että vahvakaan tiedollinen perusta ei ole riittävä promoottori muutoksen aikaansaamiseksi. 

Elämäntapamuutos tehdään arkitodellisuudessa, erilaisten elämäntilanteiden ja yllätyksellistenkin tapahtumien moninaisuudessa. Arkitodellisuus voi sisältää muutoksen esteitä, jotka täytyy jollakin tavalla selättää. Koettu väsymys, aikatauluongelmat niin työ kuin vapaa-ajallakin ja perheen sitoumukset ovat niitä yleisimpiä. Yksilön sisäiset tilat, kuten erilaiset tunteet ja väsymys, ohjaavat tekemään helppoja ja hetkellisesti mielihyvää tuottavia valintoja. Lisäksi ympäristössämme on kaikkialla läsnä viestejä ja vihjeitä, jotka ohjaavat epäsuorasti epäterveellisiin vaihtoehtoihin. 

Omien ajatusten ja tunteiden tiedostaminen ja hyväksyminen sekä niiden erottaminen valinnoista ja toiminnasta ovat ensimmäisiä askeleita pysyvän muutoksen aikaansaamisessa. Muutoksen tekeminen vaatii myös konkreettisten, käyttäytymistä koskevien tavoitteiden asettamista, toiminnan suunnittelua ja seuraamista. Se tiedetään, että sosiaalinen tuki kannattelee ja sen hyödyntämistä voi joskus muutoksen keskellä joutua opettelemaankin. 

Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan itsesäätely- ja tietoisuustaidoista muutosta välittävinä tekijöinä. Ja koska kyse on taidoista, niitä voidaan treenata. Tällä hetkellä tutkimusryhmämme toteuttaa yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa kahdentoista keskisuomalaisen kunnan alueella monitieteistä, verkkopohjaista elämäntapainterventiota, jossa osallistujat harjoittelevat tietoista läsnäoloa, oman asenteen ja ajattelun tiedostamista sekä oman toiminnan säätelyä. 

Kyseessä on kahden vuoden interventiotutkimus, jossa tutkimme, millaisia ajatuksellisia ja tunne-esteitä muutoksen tekemiseen liittyy, millaiset harjoitukset ja teot vievät muutosta eteenpäin sekä lopulta, mikä käyttäytymisessä ja terveysmittareissa muuttuu. Tutkimus tuottaa kullanarvoisia vastauksia alussa esittämiini kysymyksiin. 

Kirsti Kasila, terveyskasvatuksen lehtori, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, liikuntatieteellinen tiedekunta, 14.3.2018 

URN:NBN:fi:jyu-201803121709