06.10.2017

Timo Suutama: Opinnäytetyöt hallitusti

Psykologian laitoksella käytössä oleva kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmien toteutustapa on osoittautunut varsin menestyksekkääksi ajatellen vaikkapa niiden tekemistä tavoiteajassa ja hyvin arvosanoin. Prosessi on vuosien myötä vähitellen hioutunut, ja kehittämistä jatketaan edelleen.

Timo SuutamaTutkimusryhmät esittelevät tarjoamansa tutkielma-aiheet keväisin laitoksen verkkosivuilla. Lisäksi ne esittäytyvät aiheineen Kandi- ja pro gradu -päivässä suullisin esityksin ja/tai posterein. Tällöin opiskelijoilla on mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti mahdollisia ohjaajiaan ja käydä alustavia keskusteluja työn toteuttamisesta.

Hakemuksissa toiveet tutkielman aiheesta asetetaan tärkeysjärjestykseen. Suosituimmat aiheet vaihtelevat, eikä kaikkien ensisijainen toive voi aina toteutua. Työn tekemisen voi usein aloittaa jo hakukeväänä tai kesällä. Periaatteessa opiskelijat voivat tehdä tutkielmansa myös itsekerätyistä tai ulkopuolisista aineistoista, mutta lähes kaikki toteutetaan laitoksen projekteissa.

Tutkielman voi tehdä yksin, parityönä tai enintään kolmen hengen ryhmässä. Kandidaatintutkielmissa kolmen hengen ryhmät eivät ole harvinaisia, mutta gradut tehdään lähes aina parityönä tai yksin. Viime vuonna vajaa kaksi kolmasosaa opiskelijoista teki gradunsa parityönä ja reilu kolmasosa yksin.

Kun opiskelija tai työpari on saanut tutkielmalleen ohjaajan, osapuolet tekevät ohjaussopimuksen. Siinä sovitaan tutkielman aiheesta ja aineistosta, aikatauluista ja ohjaukseen varatusta ajasta, ohjausmuodosta (yksilö-/pariohjaus tai ryhmäohjaus/seminaarit tai niiden yhdistelmä) sekä mahdollisten projektitöiden määrästä ja sisällöstä. Projektitöillä tarkoitetaan sellaisen aineiston keruuta tai käsittelyä, jota opiskelija ei käytä omassa tutkielmassaan.

Jos opiskelija saa tutkielmaansa varten valmiin aineiston, projektityöskentelyyn osallistumalla hän saa monipuolisen ja konkreettisen kuvan tutkimuksen teon eri vaiheista. Ohjeellinen aika kandidaatintutkielmalle on yksi lukukausi, mutta sen voi ajoittaa koko vuodellekin. Gradussa tavoitteena on sen tekeminen yhdessä lukuvuodessa, mille ajalle myös ohjaus taataan. Valtaosa töistä valmistuukin tavoiteajassa tai kalenterivuodessa.

Toimintatapa on saanut pääosin hyvin myönteistä palautetta sekä opettajilta että opiskelijoilta. Myös kriittiset kommentit huomioidaan, ja parannuksia tehdään opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Jotain voi aina tehdä vielä paremmin, ja pientenkin yksityiskohtien toteuttaminen uudella tavalla pitää prosessin kehittyvänä ja innostavana.

Timo Suutama, yliopistonopettaja, psykologian laitoksen pedagoginen johtaja 13.4.2016